НАЧАЛО » българия

Отмяна на „Зони с особен статут“ предвиждат промените в Закона за безопасно използване на ядрената енергия

Въвеждат се обаче „Зона за неотложни мерки“ и „Зона за превантивни защитни мерки“. Разграничават се неясноти, свързани с ядрена и неядрена вреда

fb
3E news
fb
11-09-2019 12:35:00
fb

Отмяна на „Зони с особен статут“  и определяне на „Зона за неотложни защитни мерки“, както и на „Зона за превантивни защитни мерки“ и „площадка“ се предвиждат в Закона за изменение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, внесен за обсъждане в Народното събрание. Предложенията за изменение се внасят от Министерски съвет. По своята същност, както става ясно от мотивите на вносителя тези промени се правят с цел по-голяма яснота.

„С отпадането на Глава шеста „Зони с особен статут“ и изменението на Глава осма „Аварийно планиране и аварийна готовност“ ще се избегнат съществуващи неясноти и двусмислия по отношение на зоните, създавани за целите на аварийното планиране и защита на населението в случай на ядрена или радиационна авария“ се казва в мотивите.

В предложените промени се дава и определение на двете посочени зони.

„Зона за неотложни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено съоръжение, в което се създава организация за прилагане на неотложни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване на облъчването на лица от населението над допустимите нива на дозите, които се определят с наредбата по чл.26, ал.3. Защитните мерки се предприемат въз основа на резултатите от радиационния мониторинг и/или конкретните аварийни условия на съоръжението.

„Зона за превантивни защитни мерки“ е територия около площадката на ядрено съоръжение, в която се създава организация за прилагане на незабавни защитни мерки в случай на авария с цел предотвратяване или минимизиране на евентуални тежки детерминистични ефекти. Защитните мерки се предприемат преди или непосредствено след радиоактивни изхвърляния или облъчване в зависимост от конкретните аварийни условия на съоръжението“ .

В предложенията се създава и нова точка, в която се уточнява и понятието „Площадка“. Според определението „Площадка“ е територия, където е разположено ядрено съоръжение или източник на йонизиращо лъчение, в границата, на която се осъществява разрешена дейност по този закон“.  

Дават се и определения на понятията в този закон на „Инцидент“, както и на „Ядрен материал“, уточнява се кой осъществява техническия надзор. Промените в Закона не създават нови регулаторни задължения за Агенцията за ядрено регулиране.

В същото време промените предвиждат Агенцията за ядрено регулиране да поеме методическото ръководство на специализираното звено към АЕЦ „Козлодуй“ с наименование „Ведомствен и технически надзор при АЕЦ.

Промените в Закона за използването на ядрената енергия за мирни цели третират по нов начин и ядрена и неядрена вреда и съответно финансовата защита.

„С & 10 на ЗИД на ЗБИЯЕ e предвидено да отпадне чл.136 от ЗБИЯЕ. Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда се отнася за финансова защита на засегнатите лица при възникнала вреда (смърт, телесна повреда, загуба или повреда на имущество), предизвикана от ядрена авария в ядрена инсталация. По смисъла на член I и IV  Конвенцията ясно и категорично разграничава ядрена вреда от неядрена вреда. Вреди, водещи до смърт, телесна повреда, загуба или повреда на имущество, предизвикани от източник на йонизиращо лъчение, който се намира извън ядрена инсталация (по смисъла на чл.I от Конвенцията), се третират като неядрени вреди, които се обезщетяват по общия законов ред. Отговорността за обезщетяване в случай на неядрена вреда е изцяло в тежест на субекта, чийто източник на йонизиращо лъчение е причинил вредата.

Вредите, причинени от използване на източници на йонизиращи лъчения (извън тези, свързани с експлоатация на ядрена инсталация по смисъла на Виенската конвенция), не представляват ядрена вреда и обезщетение за тях следва да се търси по исков път на деликтно основание“, се казва още в мотивите на вносителите, според които ако не отпадне сегашният чл. 136 може да доведе до неясноти в тълкуването и в противоречие с други закони.

Според вносителите, предлаганите промени целят намаляване на административната тежест за предприятията, които експлоатират ядрени съоръжения и използват източници на йонизиращи лъчения, а също така и хармонизиране на нормативната уредба.

 

Законовите промени: http://parliament.bg/bills/44/902-01-46.pdf

По статията работи:

Маринела Арабаджиева