НАЧАЛО » българия

Одобрен е Докладът за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2018 г.

fb
3E news
fb
11-09-2019 01:55:00
fb

Правителството прие Доклад за дейността на Координационния съвет по концесиите през 2018 г.

Координационният съвет по концесиите е създаден със Закона за концесиите с цел осигуряването на единна и координирана държавна политика в областта на концесиите. Съветът включва представители на всички министерства, на Националното сдружение на общините в Република България, както и на органи с функции в областта на концесиите, като председател на Съвета е заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика. Съветът осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от ЗК, се казва в съобщение на правителствения пресцентър.

 

Дейността на Координационния съвет през 2018 г. е в съответствие с изискванията на ЗК и в изпълнение на приоритетите, целите и мерките, определени в Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 - 2027 г. Съветът функционира като ефективен орган, който чрез своята дейност осигурява изпълнението чрез концесия на значими и нужни за обществото проекти по приоритетите, определени в националната стратегия.

 

През отчетната година Координационният съвет създаде необходимите организационни условия за осъществяване на дейността си и за експертното му подпомагане. Организира разработването, провеждането на обществени консултации и съгласуването, както и в изпълнение на чл. 38, ал. 1, т. 1 от ЗК прие Националната стратегия за развитие на концесиите в Република България за периода 2018 - 2027 г. Стратегията е одобрена от Министерския съвет на 20 юни 2018 г. Координационният съвет също така организира разработването на проект на План за действие за държавните концесии за периода до края на настоящия програмен период.

 

През 2018 г. Координационният съвет осъществява дейността си в съответствие с принципите за публичност и прозрачност. В Информационния раздел на Националния концесионен регистър са публикувани преписи-извлечения от протоколите от проведените заседания с приетите решения и приетите насоки за отстраняване на системни проблеми.

 

През 2019 г. Координационният съвет ще продължи да осъществява текуща дейност в съответствие с функциите, определени в ЗК, както и съобразно приоритетите, целите и мерките на Стратегията. Ще бъде организирано и разработването на Доклад за състоянието на концесиите през 2018 г.

По статията работи:

Маринела Арабаджиева