НАЧАЛО » българия

КЕВР ще се произнесе по двете заявление за лицензии за газова борса на 25 март

Резултатите на

fb
3E news
fb
09-03-2021 03:03:40

За краткото време от съществуването си, резултатите, постигнати от „Газов хъб Балкан“ вече са припознати на европейско ниво. Това подчерта по време на откритото заседание (в онлайн формат) в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изпълнителния директор на дружеството Кирил Равначки.

По-рано днес КЕВР проведе две открити заседания за обсъждане на доклади във връзка с внесени заявления от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД и от „Българска енергийна търговска платформа” АД за издаване на лицензия за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“.  Разгледани бяха и предложени от „Газов Хъб Балкан“ ЕАД Правила за работа на организирания борсов пазар.

Изпълнителният директор на „Газов хъб Балкан“ изрази съгласие с оценката на работната група към регулатора, като посочи и нови обстоятелства от работата на дружеството.

Още по темата: Газов хъб Балкан и Българска енергийна търговска платформа искат 35-годишен лиценз за организиране на борсов пазар на природен газ

„От гледна точка на краткосрочния продукт  количествата почти са се утроили, а при дългосрочния, те са почти двойно. От гледна точка на абсолютна стойност , - клиентите се възползват най-много от продуктите „ден напред“ и „в рамките на деня“,  които представляват около 94 % от това, което се реализира през краткосрочния сегмент“ подчерта Кирил Равначки. По думите му, статистическите данни сочат, че клиентите се възползват най-много от смесените продукти - 84 на сто от изтъргуваните количества са били по дългосрочни продукти, а 16 на сто – по краткосрочни.

Изпълнителният директор на „Газов хъб Балкан“ уточни още, че към края на 2020 година регистрираните членове на платформата са около 40, като 60 % от тях са големи индустриални предприятия, а 40 % западноевропейски компании с доказан опит в търговията с природен газ.  „В рамките на януари-февруари месец имаме трима нови клиенти, които се възползват от услугите, които „газов хъб (Балкан)” предлага“, каза още Равначки. Той отбеляза бързото адаптиране на дружеството към новите софтуерни продукти. „От една страна е налице пълна софтеурна обезпеченост. От друга има пълна свързаност на системите на „Газов хъб Балкан“ с тези на оператора, което е оптимизация на самия процес. Кирил Равначки  съобщи също така, че от юли месец 2020 г. дружеството е в пълно съответствие и с условията по изпълнение на изискванията на Регламента REMIT.

„Не на последно място е наличието на гъвкавостта в информационната система на „Газов хъб Балкан“, което дава възможност на клиентите да управляват количествата си по сключените договори и администрирането им, така че да посрещат неочаквани флуктуации при потреблението“.

„Предоставянето на всички тези услуги даде възможност на участниците да припознаят „Газов хъб Балкан“ като един надежден партньор. Макар и твърде рано тези резултати са припознати и на европейско ниво“, заяви още изпълнителния директор на „Газов хъб Балкан“, допълни той, като обърна внимание на предизвикателството за въвеждане на клирингова къща.

„За кратко време успяхме да поставим добри основи за развитие на пазара в правилна посока. Същевременно пред нас стои предизвикателството за имплементиране и цялостно  функциониране на клирингов механизъм. Предоставянето на такъв тип услуга ще даде абсолютната надеждност на пазара и по този начин ще успеем да стигнем така желаната ефективност, към която всички се стремим“, заключи Равначки.

В заявлението на "Газов Хъб Балкан" ЕАД, чийто едноличен собственик  е "Булгартрансгаз" ЕАД, се иска издаване на лицензия за срок от 35 г. за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". Съгласно чл. 39, ал. 1  от Закона за енергетиката/ЗЕ/ и чл. 9, ал. 1, т. 11а от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката (НЛДЕ) дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ подлежи на лицензиране от регулаторния орган като лицензията се издава за срок до 35 години, се посочва в доклада. Освен сделки с краткосрочни стандартизирани продукти на платформата за търговия на природен газ, дружеството е осигурило възможност да се сключват и сделки с продукти със срок на доставка по-малък или равен на една година, както и продукти със срок на доставка до 5 години напред. С оглед финансово обезпечаване на сделките, подписвани от членовете или участниците на платформата за търговия, "Газов Хъб Балкан" ЕАД е започнал процедура по избор на клирингова къща или банка, които да гарантират сделките на платформата за всички сегменти чрез сетълмент, съгласно добрите европейски практики. Според дружеството включването на клирингови услуги ще спомогне за повишаване на сигурността, ще внесе допълнителна прозрачност в търговията на природен газ на едро и ще повиши ликвидността на пазара. "Газов Хъб Балкан"  осигурява регионална борсова платформа за търговия с природен газ при условията на конкуренция, прозрачност и недопускане на дискриминация и да осигури среда, спомагаща за постигане на конкурентни борсови цени за потребители и търговци.  Основна цел на компанията е постепенното разширяване на набора от продукти и подпомагането на търговията с газ, предоставяйки условия за търговия със стандартизирани продукти при минимизирани за участниците рискове.

След извършен правен, икономически и финансов  анализ на бизнес плана на дружеството за периода 2020-2024 г. (инвестиционна, производствена, ремонтна и социална програма, прогнозни приходи и разходи) в доклада е направен извода, че "Газов Хъб Балкан" ЕАД притежава финансови и технически възможности, материални, човешки ресурси и организационна структура за осъществяване на дейността "организиране на борсов пазар на природен газ". По отношение на представените от дружеството Правила за работа на организиран борсов пазар в доклада е посочено, че до тяхното одобряване от КЕВР се прилагат правилата на одобрената платформа за търговия и по тази причина правилата ще бъдат разгледани в отделно административно производство.     

На второ открито заседание регулаторът обсъди доклад във връзка със заявлението на "Българската енергийна търговска платформа" АД за издаване на лицензия за срок от 35 години за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“.

Представителите на дружеството Маргарита Найденова, Камелия Лалова и Тома Томов отбелязаха, че докладът на регулатора отразява коректно данните от заявлението. В същото време те посочиха и вероятна техническа грешка, която от работната група на КЕВР се ангажираха да отстранят.

С получаването на лиценз "Българската енергийна търговска платформа" планира да заработи в сегмента търговия "Ден напред", като е заложено през 2021 г. да стартира и дейността в сегмента "Търговия в рамките на деня" и по дългосрочни договори.  Софтуерът за платформата за търговия ще бъде предоставен от Trayport, а клиринговите услуги ще бъдат осигурени от "Клиър Екс". Предвидено е реализацията на проекта да се осъществи частично със собствен капитал и с кредит от "УниКредит Булбанк" капитал. След извършения анализ на експертите в доклада се подчертава, че дружеството притежава техническите, материалните и човешките ресурси, както и необходимото финансиране, за да осъществи дейността "организиране на борсов пазар на природен газ".  

Двете дружества трябва да внесат своите становища до 11 март. Окончателни решения по заявленията на двете дружества за издаване на лицензии и за осъществяване на дейността „организиране на борсов пазар на природен газ“ и Правила за търговия,  КЕВР ще приеме на закрито заседание на 25 март тази година.

газова борса
Търговия с газ
Българска енергийна търговска платформа
газов хъб Балкан
КЕВР
лицензия за газова борса
лицензия за търговия с газ
По статията работи:

3E news