НАЧАЛО » българия

„Булгартрансгаз“ приключи успешно обществената поръчка за изграждане на две компресорни станции

fb
3E news
fb
21-08-2019 11:01:00
fb

„Булгартрансгаз“ приключи успешно обществената поръчка за изграждане на две компресорни станции, се казва в съобщение на газовото дружество. Компресорните станции са част от проекта за разширявана на газопреносната мрежа. Победител в търга е ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“. Предложената цена за изпълнение на поръчката е в размер на 179 377 777.00 (сто седемдесет и девет милиона триста седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) евро без ДДС или 350 832 437,59 (триста и петдесет милиона осемстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 0,59) лева без ДДС,

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“, референтен номер 190-038, се казва в съобщението.

След провеждане на открита процедура по ЗОП, комисията, назначена от възложителя, класира участникът ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ на първо място и предложи същият за изпълнител на обществената поръчка. Решението за избор на ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за изпълнител е публикувано на профила на купувача, на сайта на „Булгартрансгаз“ ЕАД, на 20.08.2019 г.

Две обединения подадоха оферти за участие в процедурата - ДЗЗД „Расово-Провадия КС“ и ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“.

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на възложителя от документацията за участие в обществената поръчка, както и съответствието с критериите за подбор, до оценка на офертите и отваряне на ценови предложения бяха допуснати и двамата участници.

Изборът на изпълнител е осъществен чрез прилагане на показателите от Методиката за комплексна оценка, зададени от „Булгартрансгаз“ ЕАД, като избраният консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, като предложението на участника ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ е оценено със 100,00 точки.

Предложената от  участника ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ цена за изпълнение предмета на поръчката е в размер на 179 377 777.00 (сто седемдесет и девет милиона триста седемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и седем) евро без ДДС или 350 832 437,59 (триста и петдесет милиона осемстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и седем лева и 0,59) лева без ДДС, която е в рамките на прогнозната стойност на поръчката и е с 18 262 444,46 (осемнадесет милиона двеста шестдесет и две хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и 0,46) лева без ДДС по – ниска от предложената от участника Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ цена.

ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ е обединение от две български и една чужда компания, като негови членове са: Ферощал Индустрианлаген ГмбХ – Германия, „Главболгарстрой“ АД и Главболгарстрой Интернешънал“ АД. Декларирани от обединението подизпълнители са: Солар Търбайнс Юръп С.А. - Белгия , "Турбо Машина България" ЕООД и "Химкомплект Инженеринг" АД.

 

По статията работи:

Маринела Арабаджиева