Най-големият дюнен комплекс в България „Камчийски пясъци“ отново е защитена местност

Климат / България , Климат / Екология
3E news
670
article picture alt description

Източник: "За да остане природа в България".

Министърът на околната среда и водите в оставка Юлиян Попов издаде заповед за обявяване на защитена местност „Камчийски пясъци“. Тя е в землищата на село Ново Оряхово и село Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна, и е с обща площ 4537,794 дка. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Предложението за защитената местност е от неправителствени организации като е проведена процедура по Закона за защитените територии (ЗЗТ). Министър Юлиян Попов възстанови защитената местност „Камчийски пясъци“, след като през 2006 г. заповедта за обособяването й е била обявена за нищожна с решение на Върховния административен съд.

Защитена местност „Камчийски пясъци“ е обявена в съответствие с чл. 33, ал. 1 от ЗЗТ с цел опазване на най-големия дюнен комплекс в България, който обхваща всички видове дюнни местообитания, влажни понижения и влажни зони сред дюните, както и прехода им към заливни лонгозни гори и дъбови гори и местообитание на растителни и животински видове, включени в Приложение №2а и Приложение №3 към Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

В защитената местност се забраняват дейности, които могат да доведат до унищожаването на опазваните обекти като: строителство, с изключение на основен ремонт и реконструкция на съществуваща техническа инфраструктура и съоръжения; промяна на предназначението и начина на трайно ползване; дейности, водещи до промяна на хидрологичния режим; търсене, проучване и добив на подземни богатства и добив на инертни материали; поставяне на преместваеми обекти, с изключение на обекти, свързани с управлението и опазването на защитената местност; движение на МПС извън съществуващи пътища, като забраната не се прилага при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности; провеждане на сечи с изключение на принудителни и санитарни, и отстраняване на инвазивни видове и храстова растителност; палене на огън; ловуване; замърсяване с отпадъци.

Предстои обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща