проект Marsa LNG за добив на газ и производство на LNG