Производството на електроенергия за една година е спаднало (минус) със 7.67 процента

През 2020 г. спрямо 2019 г. потреблението на ток за година също е намаляло с 2.56 %, а салдото (износ-внос) - с цели 41.17 на сто

Енергетика / Анализи / Интервюта
Маринела Арабаджиева
6203
article picture alt description

Производството и потреблението на електроенергия през 2020 г. спрямо предходната 2019 г. намаляват, оправдавайки прогнозите на редица експерти. Очаквано салдото (износ-внос) остава на минус в кря на годината. В сравнение с година по-рано, при участието на базовите централи също се отчитат отрицателни стойности. Затова пък при  възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и водноелектрическите централи (ВЕЦ)  възходящата тенденция се запазва и при тях се отчита положителният си дял. Това става ясно от оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на страната за едногодишния период - 1 януари до 31 декември 2020 г. спрямо същото време на по-предишната 2019 г.

Данните на ЕСО дават достатъчно ясна представа как се е движил електроенергийния пазар през отминалата година, но трябва да се четат заедно и с другите показатели в сектора, а и да се има предвид, че 2020 г. е високосна.  

Производството на електроенергия през току-що отминалата и то под знака на коронавируса 2020 г. (1.01 – 31.12. 2020 г.)  съставлява 40 736 953 MWh. Година по-рано, през същия период производството на електроенергия е достигало до обем от 44 121 580 MWh. Това означава годишен спад (минус) със 7.67 %.  

Потреблението на електроенергия за сравнявания период 1 януари – 31 декември през отминалата 2020 година е било от порядъка на 37 298 900 MWh. Това е понижение (минус) с 2.56 % . За сравнение, през същия период на 2019 г. потреблението на електроенергия е достигало до обем от 38 277 899 MWh.

Салдото (износ-внос) остава отрицателно. Така например, ако през сравнявания период от първия ден на януари до тридесет и първия ден на месец декември 2019 година салдото (износ-внос) е било в обем от 5 843 681 MWh, то за същото време на 2020 г. възлиза на 3 438 053 MWh. Това е понижение (минус) на годишна база със значителните 41.17 %.

Базовите централи запазват низходящата тенденция и завършват годината на минус 9.63 процента. Според данните на системния оператор за времето от 1 януари до 31 декември 2019 година дела на базовите централи е бил в обем от 37 740 322 MWh. За сравнявания период на 2020 година дела на базовите централи намалява до обем от порядъка на 34 105 974 MWh.

Затова пък, дела на ВЕИ в преносната и разпределителната мрежи бележи ръст.

ВЕИ в преносната мрежа запазват възходящата си тенденция и в рамките на отминалата 2020 година участието им е в обем от 1 326 203 MWh. Това е увеличение (плюс) с 10.38 % в сравнение с предхождащата я 2019 г., когато е отчетен дял на ВЕИ в преносната мрежа от 1 201 440 MWh. В частност това се дължи на положителния дял на вятърните (плюс 12.78 %) и фотоволтаични (плюс 8.18 %) мощности и тези от биомаса (плюс 4.55 %).

Положителен остава и дела на ВЕИ в разпределителната мрежа, където се отчита годишен ръст (плюс) с 5 % през отминалата 2020 г. За сравнение, ако за времето от 1 януари до 31 декември 2019 г. участието на ВЕИ в разпределителната мрежа е било в обем от 1 825 568 MWh, то за същото време на 2020 г. то нараства до 1 916 812 MWh.  В частност този положителен дял на ВЕИ в разпределителната мрежа се дължи на увеличението на вятърните (плюс 9.73 %) и фотоволтаични (плюс 3.01 %) мощности, докато при биомасата се отчита слаб спад (минус 0.56 %).

ВЕЦ завършват на годишна база също с положителен резултат. Участието на водноелектрическите централи за времето от първия ден на януари до тридесет и първия ден на месец декември 2020 г. е в обем от 3 387 964 MWh, което е увеличение с 1.01 % спрямо отчетеният обем от 3 354 250 MWh за същото време на по-предишната 2019 година.

Данните на ЕСО дават представа за електроенергийната система за отминалата година, но те трябва да се четат заедно и с другите показатели в сектора, ако трябва да се изяснява картината. Освен това, а и да се има предвид, че 2020 г. е високосна и данните спрямо 2019 г. отчитат този факт.  

 

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от Анализи / Интервюта:

Предишна
Следваща