Въвеждане на ред в мрежата при присъединяването на ВЕИ или увеличаване на мощността им предвиждат новите предложения за промени в енергийния закон

Енергетика / България
Маринела Арабаджиева
4524
article picture alt description

Операторът на съответна електрическа мрежа (независимо дали е разпределителна или преносна) ще трябва да обявява процедура за резервиране на бъдещи мощности в срок до 30 юни всяка календарна година. Това предвиждат новите предложения за измененията в Закона за енергетиката между първо и второ четене, публикувани на страницата на Световния енергиен съвет. В частност става въпрос за изменения, които се предлагат в закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. Както става ясно от общия прочит на т.нар. „Предложение 1“, подготвено от авторите, измененията предвиждат въвеждане на ред в процедурата за резервиране на бъдещи мощности.  Очаква се по този начин да се въведе ред в присъединяването на възобновяемите енергийни източници към мрежата, като това касае и евентуалното увеличаване на мощността на вече съществуващ обект. Разписани са и съответни срокове, които оператори и заявители ще трябва да спазват.

Както е записано в текста,  в срок от едни месец от обявяването на процедура за присъединяване, лицата, които имат намерение да изградят енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, или да извършат разширение на съществуваща електрическа централа, или да увеличат инсталираната електрическа мощност на централа за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, могат да подадат заявление за резервиране на мощности за присъединяване.

Заявлението трябва да съдържа местонахождение, планирана мощност за производство, изисквания за сигурност, технически данни, точен адрес на заявителя, както и срок, в който ще бъде подадено заявление за сключване на предварителен договор за присъединяване. В текста се уточнява, че той не може да бъде по-дълъг от 2 години, считано от датата на подаване на заявлението.

По всяко заявление Операторът на съответната електрическа мрежа – независимо дали това е преносният оператор, или някое от четирите електроразпределителни дружества (ЕНЕРГО-ПРО, ЧЕЗ или EVN) ще трябва да се произнася в срок от 14 дни. Ако заявлението е допустимо, заявителят ще трябва да внесе в 14 дневен срок депозит за техническо проучване в размер на 5 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия енергиен обект. Ако бъде установено, че обектът не може да бъде присъединен, депозитът се връща.

Новите изменения са съобразени и с десетгодишния план на ЕСО за преносната мрежа. Предвижда  се в срок до 30 септември операторите на разпределителни мрежи изпращат на оператора на електропреносната мрежа изготвените становища във връзка с подадени заявления за резервиране на бъдещи мощности.
 Операторът на преносната мрежа от своя страна до края на съответна календарна година ще трябва да одобрява план за изграждане на техническа инфраструктура за присъединяване на заявени на бъдещи мощности.

В новите изменения се предвиждат и възможностите за снабдяване на потребителите и в частност предприятията от свои обекти.

Прави се предложение за изменение на понятието "Директен електропровод".

„Директен електропровод  е електропровод, който не е елемент от електропреносната/електроразпределителната мрежа и  свързва директно обект на производител на електрическа енергия с друг негов обект, с обект на небитов клиент, който се снабдява с произведената от обекта на производителя електрическа енергия, с обект на дъщерно дружество или с обект на клиент за целите на снабдяването с електрическа енергия, пишат авторите на измененията.
Уточнява се и понятието „Зелен водород“ - водород получен чрез електролиза. Електрическата енергия използвана за електролизата е енергия с гаранция за произход на енергия от възобновяеми източници.

Създава се и отделна точка за получилото популярност понятие „стандартизиран товаров профил“.

 „Стандартизиран товаров профил“ е профил на потребление на обекти на крайни клиенти на електрическа енергия без възможност за периодично измерване на количествата електрическа енергия за всеки период на сетълмент, който се разработва от операторите на електроразпределителни мрежи съгласно условията на правилата по чл. 91, ал. 2.“

Крайният срок за становища и коментари по тези изменения е утре – 9 декември.

Още по темата: http://www.wec-bulgaria.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BC/

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща