Приложение 1 – Технически изисквания

Енергетика / България
3E news
313
article picture alt description

Технически изисквания

1. Изисквания към Изработката и монтажа на защитните тръби за преносими заземления и оперативни щанги.

1.1. Защитните тръби трябва да осигуряват безопасно транспортиране на заземленията и оперативните щанги върху транспортните средства, като същевременно ги предпазват от атмосферните влияния, механични повреди и кражби.                                                        

1.2. Защитните тръби са предназначени за монтаж на открито и трябва да бъдат изработени от удароустойчив полиетилен с висока плътност, устойчив на УВ лъчи.

1.3. Защитните тръби не трябва да допускат проникването в тях на вода и влага при дъжд или снеговалеж.

1.4. Всяка от защитните тръби трябва да бъде надеждно закрепена към багажника на съответното транспортно средство посредством най-малко четири точки на захват, чрез два броя метални скоби с гумен пръстен между скобата и тръбата. Скобите завършват с две шпилки с втулки от двете страни, които се захващат за багажника чрез гайки, осигурени против саморазвиване, чрез контрагайка или пружинна шайба. Скобите не трябва да са свързани неподвижно към тръбата така, че при монтажа на тръбата върху багажника да могат да се разположат и фиксират по една в предния и една в задния край на защитната тръба на разстояние една от друга в зависимост от типа и размера на багажника - Приложение 2. Скобите следва да се монтират по начин осигуряващ лесната и безопасна работа с тях. При монтажа не трябва да се променя конструктивната цялост на багажниците.

1.5. Монтажа и позиционирането на защитните тръби да се извърши от лявата страна по посока на движението върху багажниците. Да се има в предвид, че багажниците се използват и за превоз на преносими стълби.               

1.6. Един комплект защитни тръби трябва да се състоят от две единични тръби: една за заземленията и една за оперативните щанги. Общ вид на тръбите е даден в Приложение 2.

1.6.1. Защитната тръба за заземленията трябва да е с външен диаметър не по-малък от ф-240мм и не по-голям от ф-250мм, дебелина на стената не по-малка от 6мм и не по-голяма от 10мм, дължина L=2.00 m и тапа изработена от плоскост тип PEHD с дебелина не по-малка от 6 mm и не по-голяма от 15 mm.

1.6.2. Защитната тръба за оперативните щанги трябва да е с външен диаметър не по-малък от ф-125 и не по-голям от ф-150мм, дебелина на стената не по-малка от 4мм и не по-голяма от 6мм, дължина L=2.20 m и тапа изработена от плоскост тип PEHD с дебелина не по-малка от 4 mm и не по-голяма от 10 mm.

1.7. Всяка от защитните тръби трябва да е от типа PEHD, изработена от материал не по стар от 12 месеца и да се състои от три части: защитна тръба, неподвижна тапа от едната страна на тръбата и подвижен капак от другата страна на тръбата.

1.7.1. Неподвижната тапа трябва да е монтирана и изработена така, че да не дава възможност заземленията и оперативните щанги да излизат при транспортиране на тръбата.       

1.7.2. Подвижният капак трябва да бъде с монтирана на него секретна брава, която да осигурява защита от външна намеса и сигурност при транспортиране.       

1.7.3. Подвижният капак трябва да бъде закрепен за защитната тръба, чрез метален синджир с дебелина на свързващите звена не по-малка от ф-1мм и не по-голяма от ф-2мм и с дължина на синджира не по-малко от L=0.15м и не-повече от L=0.20м.

1.7.4. Подвижният капак за достъпа до заземленията и оперативните щанги трябва да бъде насочен към задната част на автомобила.

2. Изпълнение

2.1. Участникът посочва срокът от подаване на заявка от Възложителя до започване на монтажните дейности, който не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) календарни дни след датата на изпращане на заявката от Възложителя.

2.2. Посочения от Участника срок е необходим за изработка на защитните тръби или част от тях така, че да се стартира доставката и монтажа.

2.3. Участникът посочва капацитет за монтаж на защитните тръби върху автомобили на Възложителя, като капацитетът не може да бъде по- малък от 5 /пет/ комплекта защитни тръби на ден. Монтажът ще се извършва по местонахождението на автомобилите, като между Възложителя и Изпълнителя предварително ще бъде съгласуван график за доставка и монтаж на защитните тръби.

2.4. Възложителя посочва в подадената от него /по имейл/ към Изпълнителя писмена заявка за изработка на защитни тръби, точните ден и час за започване на монтажа на защитните тръби. Точните ден и час се определят от Възложителя в зависимост от броя на заявените за изработка и монтаж защитни тръби, срокът за започване на монтажните дейности и капацитета на Изпълнителя.

2.5. Гаранционния срок на защитните тръби против дефекти, проникване на влага и вода, цялост на изделието и функционалност на крепежните елементи /скоби, шпилки, шайби и гайки/ трябва да бъде минимум 5 (пет) години, считано от датата на приемо-предавателния протокол за доставка и монтаж на съответния комплект защитни тръби.

Не се включват случаите, в които целостта и свойствата на защитните тръби са нарушени от трети лица или чрез механични удари, като: ПТП, удар в клон на дърво и други.

С подписването на настоящите Технически изисквания, Кандидатът гарантира за тяхното приемане, спазване и точно изпълнение.

Кандидат:

Подпис, печат

* Забележка: Количеството е ориентировъчно, Договорът ще бъде сключен за максимална стойност до 30000лв.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща