До шест години всички топломери у нас трябва да са с дистанционен отчет

Всички нежилищни сгради ще имат поне по една зарядна станция за електромобили съгласно изисквания на новия ЗЕЕ

Енергетика / България
3E news
1082
article picture alt description

Всички средства за отчитане на топлоенергия в сградите у нас трябва да са с възможност за дистанционен отчет до началото на 2027 г. Това е записано в преходните и заключителни разпоредби на проекта на изменение на Закона за енергийната ефективност.  Според проекта на закона на практика до края на 2026 г. всички топломери и уреди за дялово разпределение на електроенергия трябва да могат да се отчитат дистанционно като инсталираните в момента уреди трябва да бъдат преустроени.

В същото време всички уреди за топлинен отчет, поставени след 25 октомври 2020 г. трябва да предлагат възможност за дистанционен отчет, става ясно още от проектозакона. Изисквания ще има вече не само за отчитане на консумираната топлинна енергия, но и за тази използвана за охлаждане на сградите.

От 1 януари 2022 г., когато в една сграда всички инсталирани уреди за измерване на парното и топлата вода или на енергията за охлаждане са с дистанционно отчитане, сметките по реално потребление се правят поне един път месечно. Предвижда се тази информация да може да се предоставя и чрез интернет и да се актуализира толкова често, колкото позволяват измервателните уреди и използваните системи.

Създава се и нова разпоредба според която „пи наличие на техническа осъществимост и икономическа целесъобразност спрямо потенциалното спестяване на енергия, средствата за търговско измерване по чл. 195, ал. 2 трябва да отразяват реалното потребление на природен газ и да дават информация за действителното време на потреблението.“, е записано още в документа.

С промяната на ЗЕЕ ще се въведат изисквания за определяне на националната цел за енергийна ефективност за 2030 г. Също така ще бъде определена и общата кумулативна цел за спестявания на енергия в крайното потребление на енергия съгласно чл. 7 на Директива 2018/2002/ЕС. Ще се въведат изисквания за отчитане на потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане, топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ.

Регламентира се и представянето на потребителите на информация за фактурирането и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия, енергия за охлаждане, топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и природен газ.

Основната цел на ЗЕЕ е да се разработи дългосрочна стратегия за саниране в подкрепа на санирането на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради, както обществени, така и частни, за постигане на високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд до 2050 г.

Определят се и изисквания за новите сгради, в случай че е технически и икономически осъществимо, да бъдат оборудвани с устройства за саморегулиране за отделно регулиране на температурата във всяка стая или, когато е оправдано, в специално определен отоплен участък на обособената част на сградата.

Ще бъдет въведен и показател за подготвеност за интелигентно управление, с който да се оценява технологичната готовност на сградите за взаимодействие с техните обитатели и енергийната мрежа, както и за възможностите им да се управляват ефективностя.

Чрез Закона ще се регламентира инсталирането най-малко на една зарядна точка за електрически автомобили при новите нежилищни сгради и нежилищни сгради, подложени на основен ремонт, с повече от десет места за паркиране, като цитираните сгради трябва да бъдат снабдени предварително с необходимата тръбопроводна ияянфраструктура за окабеляване на зарядни точки за електрически автомобили на по-късен етап.

Ще се разшири обхвата на текущия режим за инспекция на системите за отопление и климатизация и включването на комбинираните системи (с вентилация). Промените в ЗЕЕ са свързани с изполнение и имплементиране изцяло на разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност, допълват от Министерство на енергетиката

Общественото обсъждане на документа ще продължи до 29 май 2020 г.

Ключови думи към статията:

Коментари

Още от България:

Предишна
Следваща