НАЧАЛО » Смяна на доставчика

Смяна на доставчика

•    Общи правила за смяна на доставчика

Предварителна подготовка

1.    За да се смените доставчика си, първо трябва да заплатите задълженията си към настоящия.
2.    С доставчиците / търговците на електрическа енергия на свободния пазар, можете да се договаряте само за цената на нетна активна електрическа енергия.  “Мрежовите услуги” ще продължите да заплащате на електроразпределителното дружество по регулирани цени. Като клиент вие НЕ МОЖЕТЕ да смените електроразпределителното предприятие /ЕРП/, което Ви обслужва като абонат в съответния регион, дори и ако не сте доволен от услугите му до момента. Вашият доставчик може да организира да получавате една фактура за цялата дължима от Вас сума, както и да заплащате само на него всички дължими суми, а той да организира плащането към съответното ЕРП.
3.    Първата стъпка за регистрация е подаване на Заявление за пренос и достъп към ЕРП, към което сте присъединени. Това става с бланка на ЕРП, в което се вписват данните за обекта, който искате да регистрирате на свободен пазар. /Наредба 1/
4.    За клиенти с предоставена мощност до 100 кВт, това е и единствената стъпка при регистрацията. След подаване на това Заявление, те трябва да изберете търговец и координатор на балансираща група и да подпишете договор.
5.    Подаването на Заявление е услуга, която ние като Доставчик на електроенергия, ще Ви предложим и ще извършим безплатно за Вас.
6.    След подаване на Заявлението,  клиентът получава Договор за пренос и достъп с ЕРП, който трябва да подпишете в срок от 1 календарен месец и от 1-во число на следващия месец е участник на свободния пазар на ел. енергия.
7.    За клиентите с предоставена мощност над 100 кВт, след подписване на Договора за пренос и достъп с ЕРП, следва втора стъпка в процедурата по регистрация.

 

•    Втора стъпка – Подава се Заявление по образец за смяна на доставчик и координатор на балансираща група. Процедурата се извършва от 1-во до 10-то число на месеца, предшестващ промяната. /Наредба 2/
Ако Вие сте вече регистриран участник на свободния пазар, но желаете да смените своя доставчик и/ или координатор на балансиращата група, Вашата процедура стартира директно с изпълнение на Втора стъпка.
Всяка една от стъпките по регистрацията  се извършва в клиентски център на ЕРП лично от представляващия клиента или от нотариално упълномощено от него лице. Ние работим с нотариуси във всички градове и можем да осигурим подготовка на документ за упълномощаване, с който да ни възложите да извършим тези процедури вместо Вас.

 

За да сменят настоящия си доставчик на електрическа енергия клиентите преминават най-общо през следните етапи:

- получаване на достъп до преносната и/или разпределителната мрежа от съответния мрежови оператор (еднократно при първоначално излизане на свободен пазар);
- избор на търговец и координатор на балансираща група и сключване на договор;
- смяна на координатора на балансираща група пред съответния мрежови оператор.


•    Процедура за смяна на доставчика

Процедурата се извършва както при първа, така и при последваща смяна на доставчика на електрическа енергия. Администрира се от електроразпределителните компании – ЧЕЗ Разпределение България, Електроразпределение ЮГ и ЕРП Север Енерго-Про и и се изпълнява съгласно Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, приета от КЕВР с Решение по протокол № 56/28.03.2016 г., в сила от 01.04.2016 г.

 

Възможностите за  закупуване на електрическа енергия на пазара по свободно догорени цени са нормативно регламентирани в Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ).
 

Съгласно ПТЕЕ клиентите, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на консумираната електрическа енергия, могат да участват на свободния пазар посредством стандартизирани товарови профили*.
 

Чрез тях битовите и малките стопански клиенти, за които няма нормативно изискване за почасово измерване на количеството консумирана електрическа енергия, могат да участват на пазара по свободно договорени цени.
 

Съгласно приетата от Комисията за енергийно и водно регулиране Инструкция за реда и условията за смяна на доставчик на електрическа енергия на клиенти, притежаващи обекти, за които се прилагат стандартизирани товарови профили, посочените електроразпределителни дружества предоставят възможност за подаване на Заявление за смяна на доставчик на електрическа енергия за клиент със стандартизиран товаров профил по електронен път.
 

Клиенти с обекти, за които на свободния пазар се прилагат стандартизирани товарови профили (СТП), задължително сключват договор за комбинирани услуги с избрания от тях търговец на електрическа енергия (чл. 20 от ПТЕЕ). По силата на този договор клиентът заплаща на доставчика си както потребената от него електрическа енергия, така и мрежовите услуги (достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа). На свой ред, въз основа на сключен рамков договор, търговецът на електрическа енергия заплаща на мрежовия оператор дължимата от клиента сума за мрежови услуги.
 

Процедурата за смяна на доставчик се инициира от крайния клиент или от упълномощено от него лице (обикновено представител на търговеца на електрическа енергия) с нотариално заверено пълномощно (по образец). Смяната на доставчика на електрическа енергия/координатора на балансираща група влиза в сила винаги от 1-во число на месеца. Заявление в оригинал се подава в удобен за заявителя Център за обслужване на клиенти на трите електроразпределителни дружества според техните изисквания, посочени на официалните им сайтове.
 

При първа смяна на доставчик в хода на процедурата се сключва договор за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа между клиента (или упълномощеното от него лице) и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Необходими условия, за да се стартира процедурата:


•    Сключен договор за комбинирана услуга с лицензиран доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща енергия;
•    Сключен договор за доставка на електрическа енергия с доставчик от последна инстанция;
•    Липса на просрочени задължения към настоящия доставчик на електрическа енергия;
•    Сключен рамков договор между избрания търговец на електрическа енергия и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

 

Документите, които следва да бъдат представени от заявителя:
 

-  Заявление за смяна на доставчик на клиент със СТП
- Заявление за електронна фактура за небитови клиенти
В заявлението задължително се посочва електронен адрес на клиента, необходим в случай че се наложи изпращане на електронни фактури за мрежови услуги директно към клиента и за електронна комуникация.
-  Декларация за съгласие от собственика на имота
Попълва се, когато титуляр – ползвател на обекта е негов наемател. Подписва се на място при подаване на документите в Центъра за обслужване на клиенти на ЧЕЗ или се представя нотариално заверена.

 

В определен от дружествата срок /обиктовено в рамките на няколко дни/ се извършва проверка на предоставените данни.
 

В случай че предоставените данни са пълни и коректни, мрежовият оператор изпраща уведомление за предстоящата промяна до настоящия и до новия доставчик на електрическа енергия.
 

В срок до 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението настоящият доставчик издава служебно и предоставя на мрежовия оператор удостоверение за липса на просрочени задължения.

Настоящият и новият доставчик на електрическа енергия в срок от 2 (два) работни дни от получаване на уведомлението, потвърждават или правят мотивирано възражение срещу смяната. В случай, че в указания срок не постъпи мотивирано възражение или не е изпратено удостоверение за липса на просрочени задължения от настоящия доставчик, се приема, че смяната на доставчика е потвърдена.
 

В случай на постъпило възражение в срок от 1 (един) работен ден „ЧЕЗ Разпределение България“ АД информира заявителя.
Ако в срок от 1 (един) работен ден заявителят не удостовери отстраняването на причината за възражението, процедурата по смяна на доставчика се прекратява

 

В случай че не е постъпило възражение или причините за него са отстранени, мрежовият оператор регистрира смяната на доставчика до 3 (три) работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната.
 

Два работни дни преди началото на месеца, в който влиза в сила промяната, мрежовият операто предоставя следната информация:
- На настоящия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за излизането на клиента от състава на балансиращата група.
- На новия доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група - за присъединяването на клиента към неговата група.
- На Електроенергийния системен оператор – агрегирана информация по доставчици за броя на обектите за всеки профил.


Приложение:
 

Инструкция за смяна на доставчик за клиенти със СТП, приета от КЕВР.
 

•    Вие сте домакинство и искате да смените доставчика на ток? Вече може, но по-добре не бързайте
Процедурата е тежка, а зад потенциалните ползи се крият съвсем реални рискове

 

Да можеш да смениш доставчика си на ток вероятно е било мечта на много хора в България, където вечно има недоволни от „лошите ЕРП-та“. Е, това вече е възможно – от началото на тази година пазарът на електрическа енергия в България е свободен и всеки потребител може сам да избере доставчика си на ток и да договаря с него условията на сделката.
 

Да, ама не, както казваше починалият наскоро доайен на българската журналистика Петко Бочаров. Да, защото и в момента, въпреки редица проблеми в организацията на пазара на дребно, всеки може да даде развод на електроснабдителното предприятие и да си търси късмета при друг снабдител. И не, заради рисковете, които крие този избор за малките клиенти: в страната няма никаква практика в тази сфера, а в същото време има огромни празнини в регламентацията на процеса „смяна на доставчика“.

 

Отговорните институции – Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране обещават, че до края на годината ще бъдат изчистени и последните детайли по организацията на пазара на дребно. Но ако някой си мисли, че тогава всички ще хукнат да си сменят доставчика, ще бъде разочарован. Опцията за смяна безспорно дава известни предимства на клиентите в отношенията им със снабдителите. Хората обаче интуитивно усещат, че раздялата с електроснабдителното предприятие не носи задължително и само ползи. Показва го и практиката в повечето европейски държави, където процентът на смените остава стабилно незначителен.

 

Очевидно в енергийното министерство и в КЕВР си дават сметка за това, защото не бързат да разпуснат регулирания пазар на електрическа енергия, който дава по-голяма сигурност за потребителите.

 

Защо се сменя доставчикът?

Първо трябва да уточним две неща. Едното е, че както и до сега съответното електроразпределително дружество ще продължи да отговаря за поддръжката на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е избраният доставчик на свободен пазар, за което клиентите ще продължат да заплащат регулираните от КЕВР цени за „достъп“ и „пренос“. Тоест, сменяме фирмата, която ни доставя тока, но всички оставаме клиенти на електроразпределителните дружества на ЧЕЗ, ЕВН или Енерго-про в зависимост от региона, където живеем.

 

Изследванията в някои страни в ЕС /Чехия и Австрия/ показват, че има няколко основни причини клиентите да поискат да сменят доставчика си на електроенергия. Водещият мотив навсякъде е търсенето на най-изгодна цена, следван от неудовлетвореност от досегашния доставчик заради нечестни търговски практики и сметки за ток. Оказва се обаче, че някои потребители просто решават да се възползват от възможността, увлечени от кампаниите за популяризиране на смяната на доставчика. Затова е много важно всеки български потребител да познава не само потенциалните ползи, но и напълно реалните рискове, свързани с отиването при нов снабдител на този етап.


Какви са рисковете?

Риск 1: Неяснота за модела за смяна на доставчика за битовите клиенти и малките фирми. Формулирането на конкретни, ясни и точни правила, срокове и изисквания за необходимата информация и каналите за нейното получаване и придвижване, е изключително важно за смяна на доставчика. Практиката в другите страни от ЕС показва, че неточната или непредоставената информация е най-честото основание за прекратяване на процедурите по смяна на доставчика.

Риск 2: Нарушаване на клаузи от действащия договор и риск от плащане на неустойки. Клиентите носят отговорност за това да са се запознали с условията на договора, предложен им от новия доставчик. Във връзка с процеса на смяна е особено важно да се знаят датата на изтичане, ако е налице срочен договор, периода на известяване и дали се предвиждат такси за ранно прекъсване на договора. В противен случай може да се стигне до плащане на неустойки.

Риск 3: Липса на достатъчно и обективна информация за условията на различните доставчици. За да бъде гарантирана честна и ефективна конкуренция между всички доставчици на пазара за крайни потребители, е важно клиентите да могат да взимат напълно информирани решения за смяна. Трябва да има поне един неутрален инструмент за сравнение на цените във всяка страна. Тозиинструмент трябва да предоставя актуална и надежда информация за наличните оферти. Такъв в България още няма.

Риск 4: Неумението на голяма част от потребителите да оценят предимствата и рисковете при различните офети. На свободния пазар на електроенергия конкуренцията няма да е само в цената, а и в условията за доставката, начина на плащане на сметките, развитието на енергийните услуги, предлагани в допълнение от доставчиците. Ето примери за различни тарифните планове, които се предлагат от доставчиците на електроенергия във Великобритания:

•    Различна продължителност на договора (например 12 или 24 месеца)
•    Фиксирана или променлива цена (например цената може да е различна в различните часове от деня или да се индексира с времето)
•    Липсата или наличието на такса за предварително прекратяване на договора (при различните планове тази такса варира между 0 и 30 паунда)
•    Начина на плащане: плащане след получаване на фактура, чрез директен банков дебит или чрез предплащане
•    Самостоятелни или комбинирани (електроенергия + газ) планове
•    Отстъпки, ваучери и други

 

Риск 5: Липсата на кадрови, технически и технологичен капацитет на новите доставчици. На пазара на ел.енергия освен трите електроснабдителни предприятия, които оперират на регулирания пазар – ЧЕЗ, ЕВН и Енерго-про, има и над 100 лицензирани търговци на ел.енергия, а вероятно ще се появят и множество нови кандидати да доставят ток до крайните потребители. Към момента търговците на свободния пазар все още нямат изграден капацитет да обслужват огромен брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции, включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на специалисти за комуникация с клиентите. Всичко това е гаранция за коректност и бърза реакция от страна на дружеството, когато клиентите имат въпроси към тях или желаят да бъде решен някакъв проблем. Затова експертите препоръчват при избор на търговец клиентите да се интересуват той разполага ли с клиентски център, в какъв срок ще отговаря на жалбите и т.н.

Търговците на ел.енергия обаче в момента в голямата си част се състоят от един офис, шеф и няколко сътрудника със съответния на тях брой компютри и телефони. Кой ще отговаря за обслужването на клиентските заявки, има ли клиентът офис на своя доставчик наблизо или може да се свърже с него само по имейл? Какви допълнителни услуги предоставя търговецът, има ли утвърдени структури за работа с клиенти в страната? Кой ще приема заявки или жалби на клиентите? В какви срокове ще бъдат решавани?


Риск 6: Новият доставчик да фалира, при което клиентът се прехвърля при Доставчик от последна инстанция. При фалит на новия доставчик, клиентът не остава без ток, а служебно се прехвърля при т.нар. Доставчик от последна инстанция. Целта е клиентът да не остане без ток за периода, в който си търси нов търговец на ел.енергия. Особеното при Доставчика от последна инстанция обаче е, че продава ел.енергията на цени, по-високи от средните пазарни цени.

Затова и смяната на доставчика не е много популярен спорт в страните от ЕС, които много преди нас либерализираха пазарите си. Според Мониторинговия доклад за пазара, подготвен от ACER/CEER, честотата, с която клиентите в страните от ЕС сменят един доставчик с друг, остава ниска - под 10% в повечето страни членки.

Трябва да се отчита, че клиентите може да не се интересуват от смяна на доставчика си, тъй като са доволни от настоящия си доставчик на регулирания пазар на електроенергия.

Сред останалите посочени причини са:

•    процесът на смяна на доставчика е твърде сложен
•    спестяванията, които могат да бъдат реализирани, са твърде малки
•    предложените оферти са твърде трудни за сравнение
•    много висока степен на лоялност към старите компании и др.

Според СЕЕР, при силно конкурентните пазари е най-вероятно броят на клиентите, които са сменили доставчика си, естествено да върви надолу, тъй като клиентът вече ще е получил изключително изгодна оферта от сегашния си доставчик.

Какво показва европейската практика?

Ето няколко примера от европейски страни, в които пазарът е либерализиран напълно – те са показателни за промените в потребителското поведение, изразено най-вече в смяна на доставчика.

•    Великобритания

Във Великобритания пазарът на електроенергия на дребно е либерализиран още през 1999 г. Потребителите имат голям избор между множество доставчици и над 35 различни тарифни планове.

През 2014 г. общо 3,1 милиона клиенти във Великобритания са сменили доставчика си на ток (общият брой битови потребители на острова е около 27 милиона).
От 2008-ма насам се наблюдава спад в степента на смяна на доставчик. За сметка на това пък все повече клиенти избират различна услуга или тарифа при настоящия си доставчик.

•    Унгария

Унгария е твърде близка в енергийно отношение до България и затова нейният опит представлява интерес. Там домакинствата могат да избират доставчика си свободно от 2010 г. Насам. Какво сочи унгарският опит?
По данни на унгарския енергиен регулатор, за 4 години около 3 на сто, или 160 хиляди домакинства са избрали да сменят доставчика си.