Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
21/02/2020 81.99 89.85 34323.9 21/02/2020
20/02/2020 95.73 103.18 35420.7 20/02/2020
19/02/2020 92.84 112.47 34945.4 19/02/2020
18/02/2020 89.26 102.68 36525.4 18/02/2020
17/02/2020 95.39 107.55 36377.7 17/02/2020
16/02/2020 73.77 76.41 33613.4 16/02/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
19/02/2020 41.29 45.15 25068.5 19/02/2020
18/02/2020 39.79 44.74 26798.5 18/02/2020
17/02/2020 39.96 45.27 23910 17/02/2020
16/02/2020 34.4 34.83 28298.4 16/02/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
19/02/2020 42.83 50.93 79816.3 19/02/2020
18/02/2020 42.68 50.39 78517 18/02/2020
17/02/2020 41.74 46.85 81677.8 17/02/2020
16/02/2020 39.15 41.33 69742.1 16/02/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
19/02/2020 41.29 45.15 17500.7 19/02/2020
18/02/2020 39.79 44.74 18592 18/02/2020
17/02/2020 39.96 45.27 17640.6 17/02/2020
16/02/2020 37.22 39.38 22694.8 16/02/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
19/02/2020 41.7 46.96 9295.6 19/02/2020
18/02/2020 44.14 49.99 7677.7 18/02/2020
17/02/2020 42.52 46.28 7379.4 17/02/2020
16/02/2020 35.5 36.74 7210.7 16/02/2020

Източник: EEX