Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
23/01/2020 106.12 114.15 42248.1 23/01/2020
22/01/2020 113.98 124.23 42795.8 22/01/2020
21/01/2020 119.03 134.78 41087.4 21/01/2020
20/01/2020 98.15 111.39 39382.2 20/01/2020
19/01/2020 106.19 115.41 37409.6 19/01/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
23/01/2020 52.58 59.23 21960 23/01/2020
22/01/2020 57.19 66.54 26786.8 22/01/2020
21/01/2020 54.6 64.14 28332.4 21/01/2020
20/01/2020 46.02 51.82 24809.6 20/01/2020
19/01/2020 40.89 43.47 31957.1 19/01/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
23/01/2020 54.35 60.05 104765 23/01/2020
22/01/2020 54.7 63.13 105740 22/01/2020
21/01/2020 56.2 64.64 97987.7 21/01/2020
20/01/2020 51.21 59.46 92702.1 20/01/2020
19/01/2020 52.39 60.87 86233.7 19/01/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
23/01/2020 52.58 59.23 13519.2 23/01/2020
22/01/2020 57.19 66.54 17203.3 22/01/2020
21/01/2020 54.6 64.14 17258.6 21/01/2020
20/01/2020 46.02 51.82 16777.8 20/01/2020
19/01/2020 41.31 44.3 23890.2 19/01/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
20/01/2020 58.88 68.25 8748.9 20/01/2020
19/01/2020 51.11 55.29 9247 19/01/2020

Източник: EEX