Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
14/11/2019 94.26 117.44 25094.5 14/11/2019
13/11/2019 95.45 110.3 25547.7 13/11/2019
12/11/2019 88.96 108.43 25095.5 12/11/2019
11/11/2019 89.61 108.23 25092.7 11/11/2019
10/11/2019 57.81 55.89 24456.6 10/11/2019
09/11/2019 79.43 81.15 25905.3 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
13/11/2019 49.36 58.23 31 13/11/2019
12/11/2019 46.97 54.45 26 12/11/2019
11/11/2019 44.78 51.08 24 11/11/2019
10/11/2019 40.98 43.08 17 10/11/2019
09/11/2019 41.43 44.13 24 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
10/11/2019 20.74 39.2 55.4 10/11/2019
09/11/2019 27.99 35.19 55 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 46.97 54.45 17 12/11/2019
11/11/2019 44.78 51.08 14 11/11/2019
10/11/2019 40.98 43.08 9 10/11/2019
09/11/2019 41.43 44.13 12 09/11/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
12/11/2019 44 51 6889 12/11/2019
11/11/2019 42 49 7965 11/11/2019
10/11/2019 37 40 8869 10/11/2019
09/11/2019 39 43 6463 09/11/2019

Източник: EEX