Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 103.07 109.82 28544.1 11/12/2019
10/12/2019 107.86 131.68 29076.6 10/12/2019
09/12/2019 107.49 132.28 29130.2 09/12/2019
08/12/2019 82.2 90.89 26695.9 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 50.91 58.66 25253.1 11/12/2019
10/12/2019 45.69 51.81 24699 10/12/2019
09/12/2019 45.8 51.78 20314.9 09/12/2019
08/12/2019 40.65 45.7 22495.3 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 48.2 55.79 76626.6 11/12/2019
10/12/2019 50.94 60.79 72558.3 10/12/2019
09/12/2019 49.55 61.04 70557.2 09/12/2019
08/12/2019 43.87 54.95 60698 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 50.91 58.66 17523 11/12/2019
10/12/2019 45.69 51.81 19742 10/12/2019
09/12/2019 45.8 51.78 15492 09/12/2019
08/12/2019 40.65 45.7 13986 08/12/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
11/12/2019 49 58 7077 11/12/2019
10/12/2019 53 62 5665 10/12/2019
09/12/2019 50 64 6540 09/12/2019
08/12/2019 47 51 8952 08/12/2019

Източник: EEX