Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
02/04/2020 67.69 73.3 35528.7 02/04/2020
01/04/2020 59.22 65.62 36058.4 01/04/2020
31/03/2020 53.79 55.23 40185.4 31/03/2020
30/03/2020 47.74 55.52 38432.9 30/03/2020
29/03/2020 22.85 21.43 35570.3 29/03/2020
28/03/2020 61.88 67.68 38630 28/03/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
02/04/2020 28.91 29.25 23294.3 02/04/2020
01/04/2020 25.37 25.06 17142 01/04/2020
31/03/2020 25.89 26.27 15279.3 31/03/2020
30/03/2020 32.42 36.64 17605.2 30/03/2020
29/03/2020 25.39 27.6 19610.7 29/03/2020
28/03/2020 28.95 30.87 21001.5 28/03/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
02/04/2020 31.75 32.72 71733.8 02/04/2020
01/04/2020 25.69 26.81 69758.1 01/04/2020
31/03/2020 30.75 32.43 75183.9 31/03/2020
30/03/2020 32.5 36.58 77408 30/03/2020
29/03/2020 20.7 21.9 65756.9 29/03/2020
28/03/2020 31.99 35.08 75866.3 28/03/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
02/04/2020 29.61 29.37 20410 02/04/2020
01/04/2020 25.37 25.06 19042 01/04/2020
31/03/2020 25.89 26.27 14302 31/03/2020
30/03/2020 32.42 36.64 16576.2 30/03/2020
29/03/2020 25.39 25.29 16889.5 29/03/2020
28/03/2020 28.95 30.87 18058.8 28/03/2020

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
02/04/2020 30.98 34.3 7451.1 02/04/2020
01/04/2020 27.28 29.97 7671.5 01/04/2020
31/03/2020 30.77 32.72 6107.7 31/03/2020
30/03/2020 30.44 35.22 5971.4 30/03/2020
29/03/2020 21.48 24.3 4707.6 29/03/2020
28/03/2020 29.2 31.86 7189.5 28/03/2020

Източник: EEX