Регионални борси

Исторически данни
Дата Базови цени лв/Mwh Върхови цени лв/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 130.35 146.09 24050.5 17/10/2019
16/10/2019 119.28 131.51 22770.1 16/10/2019
15/10/2019 135.48 146.41 24166.1 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 61 67 22 17/10/2019
16/10/2019 60.41 69.05 27 16/10/2019
15/10/2019 58 66 20 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
16/10/2019 23.38 28 18 16/10/2019
15/10/2019 17.96 21.63 26 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 61.22 67.93 14 17/10/2019
16/10/2019 60.41 69.05 19 16/10/2019
15/10/2019 58.21 66.26 15 15/10/2019

Източник: EEX

Исторически данни
Дата Базови цени €/Mwh Върхови цени €/Mwh Обеми Gwh Ден на доставка
17/10/2019 64 72 4372 17/10/2019
16/10/2019 60 70 4123 16/10/2019
15/10/2019 66 76 3950 15/10/2019

Източник: EEX