НАЧАЛО » Производители/търговци/крайни доставчици

Производители/търговци/крайни доставчици

Мрежови оператори

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена – стопански и битови потребители

Активен/Неактивен

Връзка

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

  • планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС на Република България
  • координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС
  • експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа
  • организация на пазара на балансираща енергия

Ценоразпис


за извършване на услугата „Проучване на условията за присъединяване на обекти на клиенти и обекти
на производители към електропреносната мрежа”, утвърден от КВЕР с Решение № Ц-27 от 28.07.2016г.

 

Ценоразпис за услугата Присъединяване

 

активен

Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към ПРЕНОСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА

Искане за проучване на условията за присъединяване на обект на клиент към ПРЕНОСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА


Искане за проучване на условията за присъединяване на обекти на производители на електрическа енергия към ПРЕНОСНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МРЕЖА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
гр. София 1618
район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201,
Деловодство тел.: +359 2 9696 884, +359 2 9696 887
Деловодство Обществени поръчки тел.: +359 2 9696 862
факс: +359 2 9626 129,
е-майл: eso@eso.bg

"Гореща телефонна линия" за постъпване на
информация за сигнали за корупция
+359 2 9963 965

"ЧЕЗ РАhttp://www.cez.bg/bg/tseni/tseni-na-el-energiya/za-razpredelenie.htmlЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ" АД,  гр.СОФИЯ бул. Цариградско шосе №159 бл.БенчМарк Бизнес Център

№ Л-135-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия  за дейността "разпределение на електрическа енергия"

 

Цени за разпределение на електроенергия, утвърдени от КЕВР

Цени за достъп и пренос

Ценоразпис №1 за услугите, предоставяни за битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013

Ценоразпис № 2 за услугите по проучване и предоставяне на мрежи, експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи и други услуги, извършвани от ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД за производители и клиенти на електрическа енергия - в сила от 01.08.2014 г. 

активен

 

За клиента

Присъединяване на потребител

Присъединяване на производител

Пътеводител на клиента

 

КОНТАКТИ

Информационна линия
0700 10 010

klienti@cez-rp.bg
Комуникация с клиенти

communications@cez.bg
Комуникация с медии

zaklienta.vei@cez.bg
За ВЕИ производители

За кореспонденция

ЧЕЗ Разпределение България

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД,  гр.ПЛОВДИВ ул. Христо Г. Данов № 37, 032/627804

№ Л-140-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

 

Цени за битови клиенти
Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР > повече

Цени за небитови клиенти
Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР > повече

Търговци

Производители

Денонощен телефон: 0700 1 0007


Имейл адрес: info@elyug.bg


Адрес за кореспонденция:
Електроразпределение Юг
ул. Христо Г. Данов 37
4000, Пловдив
България
 

 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД, гр.ВАРНА бул. Владислав Варненчик № 258

№ Л-138-07/ 13.08.2004 г.

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"

 

Цените за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД подлежат на регулиране и се определят с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) съгласно Закона за енергетиката и Наредба № 1 от 14 март 2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г., считано от 01.07.2019 г., КЕВР утвърди нови цени без ДДС за клиенти на „Електроразпределение Север“ АД за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД:

 

Тарифна структура
Вид напрежение Цена, лв./kWh
Пренос Достъп
Средно 0.01274 0.00896
Ниско 0.03478 0.00896

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се дължи от всички клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа.

С Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г., считано от 01.07.2019 г., КЕВР утвърди цена за достъп до електропреносната мрежа на Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО ЕАД), която следва да се заплаща включително от производителите на електрическа енергия, чиито обекти са присъединени към електроразпределителните мрежи. Последните заплащат ежемесечно цената за достъп на операторите на електроразпределителните мрежи, които превеждат цената на ЕСО ЕАД. За повече информация вижте тук.

 

Контакти

Електроразпределение Север АД
Варна Тауърс, кула Е                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна


 

 

За клиентски запитвания и информация:

e-mail: info@erpsever.bg

 

За рамкови договори:

e-mail: frame.contract@energo-pro.bg

(имейл за кореспонденция, свързана с рамковите договори за заплащане на мрежови услуги за клиенти от търговец на електрическа енергия на основание чл. 23 от Правилата за търговия с електрическа енергия)

 

 


 

Производители

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Връзка

 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй 3321

Лицензия
№ Л-049-03/ 11.12.2000

Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия

 

Инсталирана мощност – 3760 МВт

Инсталирана мощност за текущата година

Период Инсталирана мощност, MW
От До Блок 5 Блок 6 АЕЦ "Козлодуй"
01.01.2019 31.07.2019 1000 1040 2040
01.08.2019 31.12.2019 1040 1040 2080
Последна актуализация на данните: 13.09.2019

активен

Информационен център:
Тел.: 0973/ 7-21-00
Факс: 0973/ 7-60-19

e-mail: info@npp.bg
info@kznpp.org

ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”

Разрешение
№ Р-002/ 28.06.2002 г.

 

Брутна мощност 670 МВт

активен

 

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”

. Лицензия
№ Л-001-01/ 06.02.2002г.

Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица-Изток 3"

Брутна мощност 904.4 МВт (±8 МВт)

активен

Адрес:

ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 AD
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПАРТЕР
ОТДЕЛ ОП И СНАБДЯВАНЕ
6294 с. Медникарово
община Гълъбово
обл. Стара Загора

Email:

MaritsaProcurement@contourglobal.com;

Телефони:

+359 42 663616
+359 42 663712
+359 42 663 536,
+359 42 663667
факс: 042 663 610;

 

 

 

     

Лицензирани търговци

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Връзка

 
 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

ЧЕЗ Трейд България ЕАД
 
 

ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ Груп,  водеща интегрирана енергийна компания в Централна и Източна Европа. Извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро.

Продукти/Услуги

Вземи оферта

активен

Общи Контакти

Телефон: (02) 8959 123

Факс: (02) 9549 382

Е-майл: office@cez-trade.bg

Адрес на регистрация

ЧЕЗ Трейд България ЕАД

пл. Позитано 2, ет. 7

гр. София 1000

ЕИК: 113570147

ДДС: BG113570147

Енерго-Про Трейдинг ЕАД

 

 

.

Като част от Енерго-Про Груп, „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД обединява, координира и оптимизира търговските дейности на цялата група в България, Турция, Румъния и Унгария. Фирмата е създадена през 2011г. и е лицензирана от КЕВР. Само за няколко години от създаването си, „Енерго-Про Трейдинг” ЕАД успя да покрие голяма част от основния регионален пазар в Югоизточна Европа и се превърна в една от най- надеждните и сигурни фирми на енергийния пазар. Към настоящия момент компанията е активна на българския, унгарския, румънския и на турския пазар. Компанията активно инвестира в своите служители и софтуерни продукти за по-нататъшното развитие на фирмата и допринася за работата на другите дружества, част от групата Енерго-Про, като същевременно задоволява енергийното търсене и обслужва нуждите на активно развиващия се регион

 

 

активен

 

 

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД

 

 

EVN Трейдинг е активен търговец на енергия в Югоизточна Европа от 2008 г. насам. Основните пазари, на които компанията работи директно и чрез партньори, са България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Унгария.

Продукти / Тарифни планове

Търговия на едро

Балансиране

активен

  • т 0700 1 3636 (всеки работен ден от 8:00 до 16:45 ч.)
  • ф 032 278 532
info@evn-trading.com

Адрес за кореспонденция:
EVN Трейдинг Саут Ийст Юръп
бул.”Цар Освободител” 14
София 1000
България

Търговец

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка

Крайни доставчици

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Връзка

 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

ЧЕЗ Електро България” АД

 

Снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. 67% от компанията се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица

Цени за снабдяване с електроенергия, утвърдени от КЕВР

 

Цени на доставчик от последна инстанция по утвърдена от КЕВР методика МвТЧ

активен

 

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД притежава лицензия за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител и лицензия за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Територията на лицензиите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е с размер от близо 30 000 кв. км и обхваща 9 административни области в Североизточна България - Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия около 1,1 млн. битови и небитови клиенти, като освен това предлага и други съпътстващи енергийни решения, продукти и услуги. През 2018 г. ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е реализирало продажби на електрическа енергия в размер на 3,3 ТWh.

В качеството си на краен снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД снабдява с електрическа енергия битови и небитови клиенти, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение.

активен

ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД
Варна Тауърс, кула Г                    
бул. Владислав Варненчик 258             
9009 Варна

За информация и клиентски запитвания на регулиран пазар:

e-mail: service@energo-pro.bg

Денонощен телефон  0700 800 61 (от чужбина: +35970080061) за:

  • Проверка на сметка за електроенергия на регулиран пазар
  • Начини за заплащане на електрическата енергия
  • Цена на електроенергия, фактури и плащания
  • Допълнителни  услуги - начин на заявяване и цени

За обратна връзка и препоръки: signali@energo-pro.bg

EVN България

EVN Електроснабдяване

   

Свободен пазар на електроенергия

Регулиран пазар на електроенергия

 

Цени за битови клиенти без ДДС и акциз:

Начин на измерване Зони в денонощието Цена, лв./квтч
С две скали
Дневна
Нощна
0,13333
0,05331
С една скала
0,13333

Битовите клиенти на EVN Електроснабдяване са присъединени към електроразпределителна мрежа ниско напрежение и заплащат следните цени за мрежови услуги, без ДДС и акциз:

Мрежова услуга Цена, лв./кВтч 
Цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа
0,01024
Пренос през електроразпределителна мрежа на ниско напрежение
0,03576
Достъп до електроразпределителната мрежа
0,00599

Доставчик последна инстанция /ДПИ/

   

 

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка

Търговец

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка

Балансиращи групи

Доставчик

Тарифен план

Количство

Цена

Активен/Неактивен

Връзка

 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

Енерго- Про

Енерго-Про Класик/Енерго-Про Стандарт

...о

96 лв/МвТЧ

активен

връзка

ЧЕЗ Електро

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка

Производител

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка

Търговец

.../...

...о

... лв/МвТЧ

активен

връзка