НАЧАЛО » Производители/търговци/крайни доставчици

Производители/търговци/крайни доставчици

Мрежови оператори

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена – стопански и битови потребители

Активен/Неактивен

Контакти

"ЕСО" ЕАД

 

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

Планиране режима на работа и оперативно управление на ЕЕС

Координация на паралелната работа на ЕЕС на България с ЕЕС на европейските страни, членки на ENTSO-E и координация на съвместната работа с други ЕЕС

Експлоатация, поддръжка и ремонт на преносната електрическа мрежа

Организация на пазара на балансираща енергия

Информация за клиенти: дакументи за участие на пазара, регистри, ценоразписи: http://www.eso.bg/?did=126

 


 

активен

гр. София 1618
район Витоша
бул. „Цар Борис III” № 201,
Деловодство тел.: +359 2 9696 884, +359 2 9696 887
Деловодство Обществени поръчки тел.: +359 2 9696 862
факс: +359 2 9626 129,
е-майл: eso@eso.bg

 

“ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” АД

Web title

Лицензия  за дейността "разпределение на електрическа енергия"№ Л-135-07/ 13.08.2004 г.

Експлоатация и управление на eлектроразпределителната мрежа- електропроводни линии и електрически уредби със средно, ниско и високо напрежение, за пренос и  разпределение на еленергия за предоставяне на на фирми доставчици;

Разпределяне на електрическа енергия в областите София-град, София обл, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца, Видин .

Изграждане на нови уредби за разпределение и измерване на еленергия и поддържане на обекти и съоръжения.

Информация за клиенти:

Присъединяване на потребител

Присъединяване на производител

Пътеводител на клиента

Цени за разпределение на електроенергия, утвърдени от КЕВР

Цени за достъп и пренос

Ценоразпис №1 за услугите, предоставяни за битови и небитови клиенти от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 29.05.2013

Ценоразпис № 2 за услугите по проучване и предоставяне на мрежи, експлоатация, ремонт и поддържане на мрежи и други услуги, извършвани от ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД за производители и клиенти на електрическа енергия - в сила от 01.08.2014 г. 

активен

Информационна линия
0700 10 010

klienti@cez-rp.bg
Комуникация с клиенти

zaklienta.vei@cez.bg
За ВЕИ производители

За кореспонденция

ЧЕЗ Разпределение България

гр. София 1784
бул. „Цариградско шосе” № 159

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД

EVN Bulgaria
 

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"№ Л-140-07/ 13.08.2004 г.

Разпределение на електрическа енергия в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. 

Експлоатация на електроразпределителната мрежа, обхващаща електропроводите и електрическите съоръжения на ниво ниско напрежение, средно напрежение и части от високо напрежение.

Разпределението на еленергия за захранване на присъединените към разпределителната мрежа на ЕР Юг

Администратор на процедурата за регистрация на свободния пазар и за смяна на доставчик и/или на координатор на балансираща група.

Клиенти

Цени

Услуги

За клиенти на краен снабдител/ДПИ

За клиенти на търговци на ел. енергия 

Цени за битови клиенти
Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР > повече

Цени за небитови клиенти
Тарифна структура и цени съгласно Решение № Ц-19 от 01.07.2019 г. на КЕВР > повече

активен

Денонощен телефон: 0700 1 0007 (при липса на захранване с електрическа енергия и информация относно електроразпределителната мрежа)
Имейл адрес: info@elyug.bg

Адрес за кореспонденция:
Електроразпределение Юг
ул. Христо Г. Данов 37
4000, Пловдив
България

 

"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР" АД

Лицензия за дейността "разпределение на електрическа енергия"№ Л-138-07/ 13.08.2004 г.

Разпределение на еленергията, постъпваща в електроразпределителната мрежа;

Поддръжка, разширяване, реконструкция и модернизация на мрежата;

Управление на електроразпределителната мрежа;

Осигуряване на непрекъснато снабдяването и качество на доставяната еленергия;

Присъединяване към електроразпределителната мрежа на крайни клиенти и производители на електрическа енергия;

Информация за цени и услуги:

https://www.erpsever.bg/bg/Mrejovi-uslugi

активен

Електроразпределение Север АД, 9009 Варна
Варна Тауърс, кула Е           бул. Владислав Варненчик 258             

За клиентски запитвания и информация:

e-mail: info@erpsever.bg

За рамкови договори:

e-mail: frame.contract@energo-pro.bg

           
           
           

Производители

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Връзка

 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

Лицензия
№ Л-049-03/ 11.12.2000

за производство на електрическа и топлинна енергия

Инсталирана мощност – 3760 МВт

активен

Информационен център:
Тел.: 0973/ 7-21-00
Факс: 0973/ 7-60-19

e-mail: info@npp.bg
info@kznpp.org

ТЕЦ “Ей И Ес Гълъбово”

Ей И Ес Гълъбово ЕООД

 

 
 

 

Разрешение
№ Р-002/ 28.06.2002 г.

Брутна мощност 670 МВт

Към ПРОФИЛ НО КУПУВАЧА

http://aes.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/

активен

За контакти: http://aes.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”

 
 

Лицензия за производство на електрическа енергия от ТЕЦ "Марица-Изток 3"
№ Л-001-01/ 06.02.2002г.

Брутна мощност 904.4 МВт (±8 МВт)

Към ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

активен

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ПАРТЕР
ОТДЕЛ ОП И СНАБДЯВАНЕ
6294 с. Медникарово
община Гълъбово
обл. Стара Загора

Email: MaritsaProcurement@contourglobal.com;

Телефони:

+359 42 663616
+359 42 663712
+359 42 663 536,
+359 42 663667
факс: 042 663 610;

ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД

 
 
 
 
 
 

 

Лицензия за дейност „Производство на електрическа и топлинна енергия“ с № Л –094 ОТ 21.02.2001 година издаден от ДКЕР.

Предоставя разполагаемата си мощност, произведената електроенергия и допълнителните (технологични) услуги на НЕК – ЕАД.

Централата е подвърхова, но се използва и  за поддържане на честотата в електроенергийната система и в междусистемния обмен на мощност и енергия.

Централата има 3 блока с обща инсталирана мощност 630 MW, които са въведени в експлоатация през 1973-1975. Електроенергията се произвежда чрез изгаряне на лигнитни и кафяви въглища, като средното произведено количество за периода 1997-2001 е 2,3 милиона MWh. Основните доставчици на въглища са Мина Станянци, Мини Бобов дол, Мина Бели брег, Мина Чукурово (2001)

Към Профил на купувача:

https://sop.bg/tecbd-796/

Към Контакти: http://tecbd.com/?page_id=38

активен ТЕЦ "Бобов дол" ЕАД
 
с. Големо село, България 2600
0701/504-44; Факс: 0701/50533;
id@tecbd.com

Лицензирани търговци

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активен/Неактивен

Контаакти

 
 

 

 

Стопански потребители

Битови потребители

 

 

ЧЕЗ Трейд България ЕАД

ЧЕЗ Трейд България 

 
 
ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД е лицензиран търговец на електрическа енергия от 2005г. в България.

Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ Груп,  водеща интегрирана енергийна компания в Централна и Източна Европа. Извършва продажба на енергия на индустриални фирми, цялостна доставка за бизнес клиенти, балансиране и търговия на пазар на едро.

Продукти/Услуги

Вземи оферта

активен

гр. София 1000
пл. "Позитано" № 2, ет. 7

Телефон: (02) 8959 123

Факс: (02) 9549 382

Е-майл: office@cez-trade.bg

Енерго-Про Трейдинг ЕАД

 

Фирмата е създадена през 2011г. и е лицензирана от КЕВР.

Обединява, координира и оптимизира търговските дейности на цялата група в България, Турция, Румъния и Унгария.  Компанията е активна на българския, унгарския, румънския и на турския пазар.

Информация за клиенти : https://www.emis.com/php/company-profile/BG/Energo_Pro_Trading_EAD__%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%95%D0%90%D0%94__bg_4957490.html

активен

Адрес на централата
пл. Позитано 2, ет. 5
София; София - град; Пощенски код: 1000

Интернет страница: http://www.energo-pro.com

 

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД
 
 

Активен търговец на енергия в Югоизточна Европа. Основните пазари, на които компанията работи директно и чрез партньори, са България, Гърция, Македония, Румъния, Сърбия, Турция и Унгария.

Информация за клиенти:

Продукти / Тарифни планове

Търговия на едро

Балансиране

активен

т 0700 1 3636
ф 032 278 532
info@evn-trading.com
Адрес :
бул.”Цар Освободител” 14
София 1000

Grand Energy Distribution LtdImage

Компанията притежава лиценз за търговия с енергия на българския и международния енергиен пазар.

– Оптимизации на активи
 – Управление на риска
 – Търгуване на всички краткосрочни и дългосрочни продукти на електрическа енергия на свободния пазар
 – Предоставяне на енергия на малки и средни крайни потребители на свободния пазар
 -  Компанията успешно успя да балансира членовете си в балансиращата група с конкретен метод на обслужване

Информация за клиенти:

https://www.grandenergy.net/services.html

https://www.grandenergy.net/balancing_groups.html

 

 

активен

1360 Sofia, Bulgaria

"Vrabnitsa", Industrial Zone "Orion",
3020 Street No-34, 1360 Sofia,

Tel: +359 2 890 42 60; +359 2 890 42 27
+359 894 46 0975; +359 2 890 42 06
Fax: +359 2 890 42 51

e-mail: office@grandenergy.net

Крайни доставчици на регулиран пазар

Дружество

Лицензия

Дейност

Цена

Активет/Неактивен Контакти

ЧЕЗ Електро България АД

Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с   № Л-135-11/ 29.11.2006 г. от КЕВР  до 13.08.2039 г, Лицензия за доставчик от последна инстанция с № Л-409-17/01.07.2013 г. от КЕВР за 28 години, Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от КЕВР за 10  години.

- обществено снабдяване с електрическа енергия

- доставчик от последна инстанция

- търговия с електрическа енергия

Информация за клиенти:

http://www.cez.bg/bg/za-klienta.html