НАЧАЛО » ������

Рязко влошаване на бизнес климата през юли отбеляза националната статистика

fb
3E news
fb
28-07-2014 12:35:00
fb

Общият показател на бизнес климата в България през юли се понижи рязко с 3,2 пункта спрямо предходния месец, като влошаванете се наблюдава във всички наблюдавани отрасли - в промишления и в строителния сектор, в сферата на услугите и при търговията на дребно, показват последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Резкият спад в оценките за бизнес средата идве след намаление от 1,0 пункта през юни.

Бизнес климатът в промишлеността се влошава с 2,1 пункта през юли, след спад с 1,8 пункта през юни. Причината са влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл. Очакванията са за запазване на равнището на продажните цени в промишлеността през следващите три месеца.

Понижение с 3,0 пункта, след повишение с 4,0 пункта през юни, има и в строителството, главно поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите в сектора през следващите шест месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 6.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.


Общият показател на бизнес климата в България през юли се понижи рязко с 3,2 пункта след негов спад с 1,0 пункт през юни, като това влошаване се дължи на спад на бизнес климата във всички наблюдавани отрасли - в промишления и в строителния сектор, както и в сферата на услугите и при търговията на дребно, показват резултати от оповестено днес проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2,1 пункта през юли (след спад с 1,8 пункта през юни) поради влошаване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли понижение с 3,0 пункта (след повишение с 4,0 пункта през юни) бележи и показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите в сектора през следващите шест месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние.

Рязко влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през юли с цели 6,2 пункта спрямо предходния месец, дължащо се на по-неблагоприятна оценка и очаквания за бизнес състоянието на предприятията от този сектор.

Индексът, измерващ "бизнес климата в сектора на услугите", също бележи понижение през юли от 2,8 пункта (след спад с 5,6 пункта през юни) поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на "същото” ниво. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през юли потвърждава негативните тенденции, стартирали от предходния месец, след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Общият показател на бизнес климата се понижава през юли с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщават от НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2.1 пункта в сравнение с юни, което се дължи на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на персонала са регистрирани известни очаквания за неговото намаление през следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли бизнес климатът в строителството се понижава с 3 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "финансовите проблеми".

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 6.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Общият показател на бизнес климата в България през юли се понижи рязко с 3,2 пункта след негов спад с 1,0 пункт през юни, като това влошаване се дължи на спад на бизнес климата във всички наблюдавани отрасли - в промишления и в строителния сектор, както и в сферата на услугите и при търговията на дребно, показват резултати от оповестено днес проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2,1 пункта през юли (след спад с 1,8 пункта през юни) поради влошаване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли понижение с 3,0 пункта (след повишение с 4,0 пункта през юни) бележи и показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите в сектора през следващите шест месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние.

Рязко влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през юли с цели 6,2 пункта спрямо предходния месец, дължащо се на по-неблагоприятна оценка и очаквания за бизнес състоянието на предприятията от този сектор.

Индексът, измерващ "бизнес климата в сектора на услугите", също бележи понижение през юли от 2,8 пункта (след спад с 5,6 пункта през юни) поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на "същото” ниво. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през юли потвърждава негативните тенденции, стартирали от предходния месец, след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Общият показател на бизнес климата се понижава през юли с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщават от НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2.1 пункта в сравнение с юни, което се дължи на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на персонала са регистрирани известни очаквания за неговото намаление през следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли бизнес климатът в строителството се понижава с 3 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "финансовите проблеми".

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 6.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2,1 пункта през юли (


Общият показател на бизнес климата в България през юли се понижи рязко с 3,2 пункта след негов спад с 1,0 пункт през юни, като това влошаване се дължи на спад на бизнес климата във всички наблюдавани отрасли - в промишления и в строителния сектор, както и в сферата на услугите и при търговията на дребно, показват резултати от оповестено днес проучване на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, намалява с 2,1 пункта през юли (след спад с 1,8 пункта през юни) поради влошаване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли понижение с 3,0 пункта (след повишение с 4,0 пункта през юни) бележи и показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите в сектора през следващите шест месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние.

Рязко влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през юли с цели 6,2 пункта спрямо предходния месец, дължащо се на по-неблагоприятна оценка и очаквания за бизнес състоянието на предприятията от този сектор.

Индексът, измерващ "бизнес климата в сектора на услугите", също бележи понижение през юли от 2,8 пункта (след спад с 5,6 пункта през юни) поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на "същото” ниво. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през юли потвърждава негативните тенденции, стартирали от предходния месец, след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Общият показател на бизнес климата се понижава през юли с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщават от НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2.1 пункта в сравнение с юни, което се дължи на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на персонала са регистрирани известни очаквания за неговото намаление през следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли бизнес климатът в строителството се понижава с 3 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "финансовите проблеми".

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 6.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.) поради влошаване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата на НСИ отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца.

Несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната остават основни фактори, затрудняващи развитието на промишления отрасъл, показва днешното проучване на НСИ. Относно продажните цени в промишлеността очакванията са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.  

През юли понижение с 3,0 пункта (след повишение с 4,0 пункта през юни) бележи и показателят "бизнес климат в строителството", главно поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на компаниите в сектора през следващите шест месеца. И тук несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние.

Рязко влошаване регистрира активността в търговията на дребно, като съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" спада през юли с цели 6,2 пункта спрямо предходния месец, дължащо се на по-неблагоприятна оценка и очаквания за бизнес състоянието на предприятията от този сектор.

Индексът, измерващ "бизнес климата в сектора на услугите", също бележи понижение през юли от 2,8 пункта (след спад с 5,6 пункта през юни) поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на "същото” ниво. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Слабото проучване на НСИ за стопанската конюнктура в страната през юли потвърждава негативните тенденции, стартирали от предходния месец, след като през май общият показател на бизнес климата в България докосна, но не успя да преодолее неговото дългосрочно осреднено ниво за пръв път шест години насам.

Общият показател на бизнес климата се понижава през юли с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги, съобщават от НСИ.

Бизнес климатът в промишлеността намалява с 2.1 пункта в сравнение с юни, което се дължи на влошените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Анкетата отчита намаление и на осигуреността на производството с поръчки, което е съпроводено и с по-неблагоприятни очаквания за дейността на предприятията през следващите три месеца. По отношение на персонала са регистрирани известни очаквания за неговото намаление през следващите три месеца.

Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното им въздействие.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

През юли бизнес климатът в строителството се понижава с 3 пункта поради по-резервираните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.

Несигурната икономическа среда продължава да е основният фактор, затрудняващ дейността на предприятията в отрасъла, като последната анкета отчита засилване на неблагоприятното й влияние. На второ и трето място са "конкуренцията в бранша" и "финансовите проблеми".

По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Бизнес климатът в търговията на дребно спада с 6.2 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче остават оптимистични макар и по-резервирани в сравнение с юни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за развитието на дейността в отрасъла, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното въздействие на първите два фактора.

Очакванията на търговците за продажните цени в отрасъла са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Бизнес климатът в сектора на услугите намалява с 2.8 пункта поради изместване на очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца от "по-добро" към запазване на "същото". По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като подобрена, но очакванията за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

бизнас климат
НСИ
По статията работи:

Галина Александрова