НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: accounting services

Contract notice Services

fb
3E news
fb
05-03-2012 11:08:00
fb

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata
bul. "Knyaz Dondukov" No. 2A
Contact point(s): Yovko Yovchev
For the attention of: Direktsiya DSOP
1000 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29217601
Fax: +359 29217681

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.mon.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Министерство на образованието, младежта и науката
бул. "Княз Дондуков" № 2А
Contact point(s): дежурен по деловодство
For the attention of: Деловодство, ет. 1, стая 1
1000 София
BULGARIA
Telephone: +359 29217474 / 29217775

Tenders or requests to participate must be sent to: Министерство на образованието, младежта и науката
бул. "Княз Дондуков" № 2А
Contact point(s): дежурен по деловодство
For the attention of: Деловодство, ет. 1, стая 1
1000 София
BULGARIA
Telephone: +359 29217474 / 29217775

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Education
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Services
Service category No 9: Accounting, auditing and bookkeeping services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: гр. София.

NUTS code BG411

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with several operators
Number of participants to the framework agreement envisaged: 3

Duration of the framework agreement
Duration in months: 48

Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
Frequency and value of the contracts to be awarded: Честотата на поръчките е в зависимост от потребностите на Министерството на образованието, младежта и науката от осигуряване на специализирани счетоводни услуги, описани в поле II, 1.5. на обявлението през времетраенето на рамковите споразумения.

II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Поръчката е насочена към предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси.
Специализираните счетоводни услуги, които изпълнителите на поръчката трябва да реализират се изразяват в следното:
1. Оперативна обработка на счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на проект по ОП "РЧР";
2.Отразяване на разходите по отделни счетоводни аналитични партиди;
3. Изготвяне на финансови отчети във връзка с изпълнението и отчитането на проектите;
4. Изготвяне на справки и предоставяне на счетоводната документация при извършване на проверки от национални и европейски контролни органи.
Описаните услуги, които са детайлизирани в документацията, ще се възлагат на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, като едно възлагане ще включва извършването на всички описани дейности, необходими за счетоводното обслужване на един самостоятелен проект.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

79211000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Според възникналите в периода на изпълнение на рамковото споразумение потребности на Министерството на образованието, младежта и науката от реализиране на услугите, описани в поле II.1.5 на обявлението.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 48 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Гаранция за участие.
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 500 (петстотин) BGN, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие измежду следните възможности:
Парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието, младежта и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
Банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието, младежта и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на валидност на офертата. Банковата гаранция за участие следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български.
Гаранция за изпълнение.
При сключване на рамковото споразумение изпълнителите не представят гаранция за изпълнение. Такава се представя при подписването на всеки конкретен договор въз основа на рамковото споразумение, като размерът й е 2 % от стойността на договора без ДДС за всяка обособена позиция. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности:
Парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието, младежта и науката: БНБ – Централно управление, IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на договор за предоставяне на специализирани счетоводни услуги на Министерството на образованието, младежта и науката в качеството му на бенефициент по проекти, финансирани със средства по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси";
Банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието, младежта и науката, със срок на валидност, надвишаващ с не по-малко от един месец срока на изпълнение на конкретния договор. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедурата:
— Оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите,
— Обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнители по рамковите споразумения – до решаване на спора,
— Е определен за изпълнител по рамковото споразумение, но не изпълни задължението си да сключи рамково споразумение.
Възложителят освобождава гаранциите за участие, както следва:
— На отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнители по рамковите споразумения,
— На участниците, класирани от първо до шесто място включително по всяка от двете позиции – след сключване на три рамкови споразумения, а на останалите класирани участници – в срок до 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнители по рамковите споразумения.
При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка, сключен въз основа на рамковото споразумение.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Плащането се извършва по банков път.
Средствата за разплащане по конкретните договори, сключени въз основа на рамковите споразумения, могат да бъдат както от държавния бюджет, така и от ОП "РЧР".
Механизмът за разплащане е уреден в договора за обществена поръчка по следния начин:
"Чл. 4.(1) За предоставените специализирани счетоводни услуги, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ................... /словом:.................................. / лева без ДДС, ................... /словом:.................................................../ лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
(2) Възнаграждението по предходната алинея се изплаща по следната схема:
1. Авансово плащане в размер на ........ % (според предложението на изпълнителя) от цената по ал. 1, в срок до 100 дни, считано от датата на подписването на договора и представянето на фактура от изпълнителя;
2. Междинни плащания за извършени услуги, отчитани .................. (ежемесечно, на тримесечие или в друга периодичност, според спецификата и продължителността на конкретната услуга, като периодът на отчетност се определя от Възложителя в поканата за подаване на оферта, отправена до потенциалните изпълнители) до 15-то число на месеца, следващ този, в който е приключил съответния отчетен период. Общият размер на междинните плащания, сумирани с платения аванс, не може да надхвърлят 80 % от цената по ал. 1. Междинните плащания се изплащат в срок до 100 дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на междинния отчет за изпълнение на възложените с договора специализирани счетоводни услуги от възложителя и представянето на фактура от изпълнителя;
2.1. Условие за изплащане на междинните плащания е наличие на извършено ежемесечно равнение на касовото и тримесечно равнение на касовото и счетоводно отчитане по кода на разпоредителя;
3. Окончателно плащане в размер на разликата между стойността на приетите услуги и платеното по т. 1 и 2 в срок до 100 дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на възложените с договора специализирани счетоводни услуги от възложителя и представянето на фактура от изпълнителя.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:
1.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор" следва да съдържа:
1.1.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Ако участникът е обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от документа за създаването му и документите за регистрация, съответно за самоличност на включените в него юридически и физически лица, а ако е физическо лице – копие от документ за самоличност;
1.1.2. оферта, попълнена съгласно приложен към документацията образец;
1.1.3. документ за гаранция за участие;
1.1.4. копие от документ за закупена документация за участие в откритата процедура;
1.1.5. доказателства за икономическото и финансовото състояние, посочени в обявлението;
1.1.6. доказателства за техническите възможности и квалификация, посочени в обявлението;
1.1.7. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП;
1.1.8. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП;
1.1.9. декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП;
1.1.10. документите, свързани с участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители;
1.1.11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
1.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, а именно:
1.2.1. документ, попълнен в съответствие с образец № 2 към документацията – Предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта);
1.2.2. план за изпълнение на поръчката, отразяващ виждането на участника относно реализацията на различните дейности за изпълнение на услугите, описани в техническото задание, които могат да бъдат възложени за изпълнение по рамковото споразумение, тяхната последователност и ресурсите (технически и човешки), необходими за реализацията им. В плана трябва бъде представена методологията на работа на участниците, отразяваща предвидената за изпълнение на поръчката система от принципи и начини за организиране и извършване на дейностите, описани в техническото задание, като тя трябва да съдържа пълната информация относно показателите, залегнали в методиката за техническата оценка на офертите;
1.2.3 непопълнени проекти на договор и на рамково споразумение, съответстващи на приложения към документацията образец;
1.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена" следва да съдържа Ценова оферта, попълнена съгласно oбразецa приложен към документацията.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи изпълнението на изискванията за финансово и икономическо състояние:
1. заверени от регистриран одитор счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., в случай, че финансовият им отчет подлежи на независим финансов одит. Участниците – физически лица, представят подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от трите посочени години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г.;
2. справка за общия оборот на участника за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., попълнена съгласно образец, приложен към утвърдената документация;
3. удостоверение/удостоверения от банка/банки, или други финансови институции, както и извлечения от счетоводни документи, доказващи наличие на достъп до финансовия ресурс по т. 2 от изискванията.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. Всеки участник трябва през последните 3 счетоводно приключили години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) да е реализирал общ оборот, не по-малък от 100 000 (сто хиляди) BGN без ДДС.
1.1. Когато участникът е обединение, се приема сумарно реализираният общ оборот за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. от всички лица в обединението;
2. Всеки участник трябва да има достъп до собствен финансов ресурс, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 100 000 (сто хиляди) BGN.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
1. Справка за осигурения от участника екип за изпълнение на услугите, включени в обхвата на обществената поръчка;
2. Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и наличието на специфичен опит на ръководителя на екипа и на ключовите експерти, включващи автобиографии на всеки от експертите, копия на дипломи за завършено образование, следдипломно обучение, трудови книжки, договори, удостоверения за правоспособност и др. В автобиографиите следва да се посочат конкретни данни за този опит;
3. Декларации за ангажираност с настоящата поръчка, подписани от всеки от членовете на екипа, предвиден от участника за изпълнение на услугите – по образец от документацията
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, състоящ се от минимум 5 (пет) специалисти – 1 (един) ръководител на екипа и най-малко 4 (четири) ключови експерти, отговарящи на следните изисквания:
1.1 ръководител на екипа, който трябва да отговаря за организацията, контрола и цялостното управление на счетоводната дейност, като гарантира правилното изпълнение на всички компоненти на дейността, който трябва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на услугата, както следва:
— Магистърска степен в областта на икономиката,
— Минимум 10 години професионален опит като главен счетоводител, преподавател или проверител/контрольор или ръководител на фирма за счетоводни услуги;
1.2 Участникът трябва да предложи не по-малко от четирима ключови експерти, сред които:
1.2.1 един отговорен счетоводител, който да отговаря за ръководството на счетоводния екип, извършващ конкретен счетоводен ангажимент по сключеното споразумение, който трябва да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на услугата, както следва:
— Магистърска степен в областта на икономиката – счетоводна отчетност или финанси,
— Минимум 5 години опит в областта на счетоводната дейност,
— Компютърна грамотност;
1.2.2 Не по-малко от 3 (трима) оперативни счетоводители, всеки от които да има квалификация, общ и специфичен професионален опит, свързан с предмета на услугата, както следва:
— Магистърска или бакалавърска степен в областта на икономиката – всички специалности,
— Минимум 4 години опит като член на счетоводен екип,
— Компютърна грамотност;
2. Ръководителят и ключовите експерти трябва да бъдат на разположение на участника за периода на изпълнение на рамковото споразумение за предоставяне на специализираните счетоводни услуги.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision: Счетоводители.
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Цена. Weighting 45

2. Техническа оценка (1.1. Предложен анализ и разбиране на технологията и функционалната последователност при оперативната обработка на счетоводна документация; 2. Анализ, идентифициране и управление на рисковете и предложения за минимизирането и прехвърлянето(поемане)им; 3. Иновативни предложения. Weighting 45

3. Размер (процент) на искано авансово плащане за изпълнение на поръчката. Weighting 10

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2012/S 34-054945 of 18.2.2012

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.4.2012 - 17:30
Payable documents: yes
Price: 10 BGN
Terms and method of payment: Документацията се получава в деловодството на МОМН всеки работен ден, след представяне на документ за закупена документация. Плащането се извършва по банков път - IBAN - BG50BNBG96613000149101 - БНБ - ЦУ - София.
При поискване от заинтересовано лице, придружено с документ за закупена документация, възложителят изпраща документацията за сметка на лицето, отправило искането, на посочен в искането адрес.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
18.4.2012 - 17:30
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 19.4.2012 - 11:00

Place:

Министерство на образованието, младежта и науката.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Оперативна програма "Развитие на човещките ресурси".
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:1.3.2012
По статията работи:

Георги Вулов