НАЧАЛО » ������

Всичко е добре, когато свършва добре

Как да ликвидирате бизнеса си в Китай

fb
3E news
fb
13-11-2013 05:14:00
fb
Ако правите бизнес в Китай, то знайте, че подготовката е всичко. От правна гледна точка ликвидацията на едно дружество например, може да отнеме също толкова време, колкото и създаването му, така че е препоръчително предварително да се обмислят възможностите и да се действа поетапно и по от рано. Имате ли едно на ум за основните изисквания още от самото начало, процесът със сигурност ще мине гладко и безпроблемно.

Във връзка с този проблем правни експерти от SME Center на ЕС наскоро изготвиха подробно упътване по темата, което да служи в помощ именно при разрешаването на такъв проблем. По-надолу в текста ще резюмираме техните съвети по отношение на казуса с доброволното прекратяване на дружество, доколкото това се оказва една от най-честите ситуации, в които изпадат чуждестранните предприятия в Китай.

Закриване на представителен офис

Когато представителството е било с нестопанска цел, закриването му е сравнително прост процес, който изисква следните стъпки:

         1. Плащане на данъци и прекратяване на данъчната регистрация;

         2. Дерегистрация в Държавната администрация на промишлеността и търговията (ДАПТ);

Макара и да изглежда лесно да се платят данъци за представителен офис, който не е генерирал никаква печалба в Китай, това все пак отнема повече време от очакваното, тъй като одитите на сертифицираните експерт-счетоводители са много задълбочени и събирането и проверяването на документите изисква по-дълъг период.

Официалната дерегистрация на представителството от ДАПТ може да се осъществи след получаването на предизвестие за прекратяване на данъчната регистрация, отмяната на митническия сертификат и закриването на банковите сметки. За пълното затваряне на офиса все пак е необходимо всичката документация, издадена от държавните органи, да бъде анулирана. Всички тези процедури по закриването на представителството отнемат между три и шест месеца.

Закриване на предприятия, които са изцяло чуждестранна собственост

За да се пристъпи към закриване на предприятие с изцяло чуждестранна собственост, е необходимо преди всичко да има решение на акционерите. Според китайското законодателство, всяка от долупосочените възможни причини, може да бъде изтъкната при вземането на решение за закриване:

       Слаби операции и гоелми загуби;

       Големи загуби вследствие на форсмажорни обстоятелства, с които предприятието не е имало как се справи заради липса на капацитет;

       Каквито и да е други причини за приклчючване на дейността, заложени още в устава на предприятието;

След като вече е взето и гласувано решението за прекратяване на дейността, следва да се сформира т. нар. ликвидационна комисия, която да се погрижи за правилното протичане на процеса. Членове на комисията могат да бъдат представители на компаниите, притежаващи акции в дружеството. А задълженията на комисия са следните:

     Разпродажба на имуществото на дружеството и проверка на кредитните задължения;

     Изготвяне на опис и баланс;

     Формулиране на ясни принципи за оценка на имуществото;

     Изготвяне на план за ликвидация;

     Уведомяване на известни и неизвестни кредитори в писмена и публична форма;

     Плащане на просрочени данъци;

     Изчистване на кредити и други задължения;

     Подготвя на доклад за ликвидация;

     Участва в съдебни дела от името на компанията;

Една от основните задачи на комисията е да се справи с останалите кредитори. Докато известнтие такива трябва да бъдат информирани директно за предстоящото закриване, то, за да се спази закона, неизвестните, от своя страна,  също трябва да бъдат уведомени. Това става чрез публично оповестяване в регионалния печат.

След като са изтекли сроковете за предявяване на претенции от страна на заинтересованите лица и организации и те са били проверени, комисията трябва да състави план за ликвидация и да извърши необходимите плащания в следния ред:

     1. Разходи, направени по време на самата ликвидиция – текущи, за съдебни дела, арбитраж и др.;

     2. Заплати и осигуровки на служителите;

     3. Данъци и такси;

     4. Обезпечени правни кредити;

     5. Необезпечени правни кредити;

Ако активите се окажат недостатъчни за покриване на всички разходи, комисията може да се обърне към съответния съд с искане дружеството да бъде обявено като несъстоятелно. А след като се финализира ликвидацията на компанията, се прекратяват и договорните отношения със служителите. 180 дни след създаването на ликвидационната комисия, направеният от тях доклад трябва да бъде предоставен на регистриращия орган. Следва да се извърши одит от експерт-счетоводител и ако всички данъци и такси са платени, се издава удостоверение за това.

Едва след извършването на всички тези процедури, компанията може да кандидатства за отмяна на данъчната регистрация в местните и национални данъчни бюра, както и за заличаване на регистрацията в ДАПТ. Само тогава акционерите могат да разделят помежду си оставащите средства, ако има такива.

В зависимост от обхвата на дейността и изрядността на докуменацията процесът по ликвидиране на този тип предприятия може да отнеме между половин и една година.

Закриване на съвместно предприятие

Процедурата по закриване на съвместни предприятия е много подобна на тази при предприятията с чуждестранна собственост, с изключеие на някои детайли. На първо място, има две допълнителни приемливи причини, за да се вземе решение за ликвидация – отказ на един от партньорите за изпълнение на задълженията, предвидени в споразумението, и невъзможност за постигане на целите, бизнес сътрудничесто и бъдещо развитие. На второ място, решението за закриването на съвместно предприятие трябва да се вземе с единодушие от всички директори на съответното заседание на съвета. И накрая, трябва да се има предвид че всички счетовнодни книги и материали остават под попечителството на китайския партньор след успешното приключване ликвидационния процес.

Едно наум за данъците и служителите

Характерно за китайските власти е, че преди да издадат сертификат за отмяна на регистрацията, извършват изключително щателни проверки дали комапниите са платили данъците и таксите си. Това обичайно включва проверка на всички данъчни и счетоводни данни през последните три години. Вниманието на одитиращите органи се концентрира върху счетоводната книга, сключените договори, оригинални разписки, фактури и много други документи. В тази връзка, редно е собствениците, които са решили да ликвидират бизнеса си, предварително да са се запознали с всички процедури, за да спестят време и нерви.

От друга страна, властите и местното управление зорко следят за съкращенията на персонала и особено когато става дума за масови такива. Ако работодателите не съумеят да се погрижат адекватно за своите служители в процеса по закриване на дружеството, има реална заплаха от завеждане на дела и следователно протакане на процедурите. В това отношение е добре да се поддържа активна комуникация с местния трудов отдел и синдикалните сдружения, които да спомогнат за организирането на подходящите процедури, както и да са медиатор в преговорите между двете страни.

По статията работи:

Галина Александрова