НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: retail trade services

Contract notice Supplies

fb
3E news
fb
01-03-2012 09:26:00
fb

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Stolichna obshtina
ul. "Moskovska" No.33
For the attention of: Diana Tsekova
1000 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29377345
Fax: +359 29377504

Internet address(es):

General address of the contracting authority: www.sofia.bg

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Столична община
ул. "Московска" №33
For the attention of: Фронт-офис
1000 София
BULGARIA
Telephone: +359 29377592
Fax: +359 29810653
Internet address: http://www.sofia.bg

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Доставка на канцеларски материали по обособени позиции.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Сградите на Столична община (ул. "Московска" №33), дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"(ул. "Г. Бенковски" №12), направление "Архитектура и градоустройство" (ул. "Сердика" №5), дирекция "Социални дейности" (бул. "Княгиня Мария Луиза" №88) и заведенията за социални услуги (по приложен списък).

NUTS code BG411

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали за нуждите на Столична община и Столичен общински съвет.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

55900000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for one or more lots
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Съгласно посоченото в документацията.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 12 (from the award of the contract)

Information about lots
Lot No: 1 Lot title: Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет

1)Short description
Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

55900000

3)Quantity or scope
Съгласно посоченото в документацията.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 2 Lot title: Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси"
1)Short description
Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси".
2)Common procurement vocabulary (CPV)

55900000

3)Quantity or scope
Съгласно посоченото в документацията.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 3 Lot title: Доставка на канцеларски материали за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство"
1)Short description
Доставка на канцеларски материали за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство".
2)Common procurement vocabulary (CPV)

55900000

3)Quantity or scope
Съгласно посоченото в документацията.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots
Lot No: 4 Lot title: Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекция "Социални дейности" и заведенията за социални услуги
1)Short description
Доставка на канцеларски материали за нуждите на дирекция "Социални дейности" и заведенията за социални услуги.
2)Common procurement vocabulary (CPV)

55900000

3)Quantity or scope
Съгласно посоченото в документацията.
4)Indication about different date for duration of contract or starting/completion
5)Additional information about lots

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
І. Гаранция за участие в откритата процедура Доставка на канцеларски материали по обособени позиции:
1) за нуждите на дирекциите в Столична община и Столичен общински съвет – 1 020 (хиляда и двадесет) BGN;
2) за нуждите на дирекция "Приходи и администриране на местни данъци и такси" – 900 (деветстотин) BGN;
3) за нуждите на направление "Архитектура и градоустройство" – 450 (четиристотин и петдесет) BGN;
4) за нуждите на дирекция "Социални дейности" и заведенията за социални услуги – 600 (шестстотин) BGN,
Представена в една от следните форми:
I.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130333300 8301 BIC - SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6, на името на Столична община, дирекция "Финанси", БЪЛГАРИЯ/BULGARIA; или
I.2 Банкова гаранция за срока на валидност на предложението /оригинал/;
II. Гаранция за изпълнение, в размер на 3 % от прогнозната стойност на договора без ДДС, в една от следните форми:
II.1. Парична сума, внесена по банкова сметка на Столична община IBAN BG 72 SOMB 9130 33 3300 830 BIC - SОMBBGSF, Общинска банка, клон Врабча, ул. Врабча №6 на името на Столична община, дирекция "Финанси", БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, или
II.2. Банкова гаранция за срока на договора /оригинал/. Гаранцията за изпълнение се представя в момента на сключване на договора за обществена поръчка. След изтичане на срока на скюлчения договор за възлагане на обществена поръчка Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Финансиране - от бюджета на Столична община.
Плащане - съгласно клаузите на Проекта за договор, приложен към документацията.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Участник се отстранява от процедурата, когато не отговаря на законовите изисквания или условията на Възложителя в т.ч.:
— Липса на декларация или наличие на обстоятелства по чл.47 ал. 1.ал. 2 и ал.5 от ЗОП,
— Наличие на обстоятелствата по чл.69, ал.1.от ЗОП,
— Непредставяне на документи и чл.56 от ЗОП,
— Непредставяне на документи по чл.50, ал.1, т.т.1, 2, 3 от ЗОП,
— Непредставяне на документи по чл.51, ал.1, т.т. 1, 6 и 9 от ЗОП.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания в раздел III. т. 2 и 3 ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло, а не за всеки негов член поотделно. В случай, че Участникът участва като обединение, тогава участниците в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
— всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора,
— всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на оферта. Споразумението за създаване на обединение задължително се прилага към офертата на участника, както и регистрацията на обединението по БУЛСТАТ (ако то е регистрирано преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка).
Документите по чл.56 ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Участниците в процедурата трябва да представят:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документа по чл. 56 ал.1 т. 1 от ЗОП се представя в официален превод;
2. Подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители и документите и данните по чл. 56, ал. 5 от ЗОП и чл. 24, ал. 2 от ППЗОП.а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал. 5 от ЗОП се представят за всеки от тях.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:
1. заверено копие от годишните отчети за приходите и разходите и баланси за 2009, 2010 и 2011 г;
2. справка по Образец №7 за оборота от изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката (свързани с доставка на канцеларски материали) за 2008, 2009 и 2010г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
3. копие на справките за приходите и разходите по видове и икономически дейности част от отчета за приходи и разходи за 2009, 2010 и 2011 г.
Minimum level(s) of standards possibly required: Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. реализирани приходи за 2009, 2010 и 2011 г. от договори за изпълнение на дейности, сходни с предмета на поръчката (свързани с доставка на канцеларски материали) минимум 150 000 (сто и петдесет хиляди) BGN за обособени позиции 1 и 2 и минимум 90 000 (деветдесет хиляди) BGN за обособени позиции 3 и 4.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят:
6.2.1. за доказване на опита – списък с не по-малко от 3 договора за доставка на канцерларски материали, изпълнени през последните 3 години (2009, 2010 и 2011), съгласно Образец №8, както и най-малко 3 референции от Възложителите, с посочена стойност, дата и място на изпълнение на дейностите, както и дали те са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания;
2. за доказване на квалификацията на лицата, които ще отговарят за изпълнението на поръчката - списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец №9. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, граждански договор, декларация за съгласие и др.) Когато участникът няма сключен договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката Образец №10;
3. за доказване на наличие на техническо оборудване – списък-декларация на техниката, с която участникът разполага за изпълнение на поръчката. Представят се заверени от участника копия на регистрационни талони на транспортните средства. В случай, че техническото оборудване не е собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същото ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката (договори за наем или за лизинг);
4. за доказване на наличие на складова база – списък-декларация на складовата база, с която участникът разполага за изпълнение на поръчката. Представят се заверени от участника копия на документи за собственост. В случай, че складовата база не е собственост на участника, в офертата се представят и доказателства, че същата ще бъде на разположение при изпълнение на поръчката (договори за наем);
5. Копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управлението на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти EN ISO и /или БДС;
6. Каталог – официално издание на участника, валиден за 2012г.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:
1. опит в извършването на дейности, сходни с предмета на поръчката (свързани с доставка на канцеларски материали) за последните 3 години (2008, 2009 и 2010);
2. опит и квалификация на лицата, които ще изпълняват поръчката. Участникът следва да има минимум по 2 (двама) работници за доставка на канцеларските материали за обособени позиции 1 и 2 и поне по 1 (един) работник за обособени позиции 3 и 4;
3. наличие на техника за изпълнение на поръчката. Участникът за обособени позиции 1 и 2 следва да има поне по 2 (две) товарни превозни средства, а за обособени позици 3 и 4 – минимум по 1 (едно) товарно превозно средство;
4. наличие на складова база на територията на София;
5. наличие на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управлението на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти EN ISO и /или БДС;
6. наличие на каталог – официално издание на участника, валиден за 2012г.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2012/S 015-023616 of 24.1.2012

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 6.4.2012 - 12:00
Payable documents: yes
Price: 6,00 BGN
Terms and method of payment: Документация за участие, с подробни данни и изисквания, необходими за подготовката на предложенията се получава всеки работен ден на ул. "Париж" №3, партер, стая №1 от датата на обнародване в Държавен вестник, след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405 и запалащане в касата на ул. "Париж" №3, ет. 2, стая №201, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 16:00ч.; петък и всеки последен ден от месеца - 10:00ч. до 12:00ч.
Или по банков път по Сметка в лева:
IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301.
BIC код на SOMB BG SF.
Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" №6, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

От датата на обнародване на обявлението в електронен вид ще бъде предоставен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на адрес www.sofia.bg.

IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
17.4.2012 - 16:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 180 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 18.4.2012 - 10:00

Place:

Гр. София, ул. "Московска" №33, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Управители или упълномощени от тях лица на фирмите-участнички, както и представители на средствата за масово одведомяване и юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по чл.68, ал.4 и 5 от ЗОП.

Датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъдат обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, най-късно в деня предхождащ този на отваряне на ценовите оферти.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение или действие, а, ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.5)Date of dispatch of this notice:24.2.2012
По статията работи:

Георги Вулов