НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: highways engineering services

Services

fb
3E news
fb
03-11-2011 11:25:00
fb

BG-Sofia: highways engineering services


2011/S 211-344909


Contract notice


Services


Section I: Contracting authority


I.1)Name, addresses and contact point(s)

Agentsiya "Patna infrastruktura"

bul. "Makedoniya" No. 3

Contact point(s): inzh. Elena Yordanova/ inzh. Sonya Angelova

For the attention of: direktsiya "Obshtestveni porachki i pravno obsluzhvane"

1606 Sofiya

BULGARIA

Telephone: +359 29173396

Fax: +359 29173262


Internet address(es)


General address of the contracting authority http://napi.government.bg


Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)


Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)


Tenders or requests to participate must be sent to: Агенция "Пътна инфраструктура"

бул. "Македония" № 3

Contact point(s): Завеждащ деловодство при АПИ

For the attention of: Деловодство

1606 София

BULGARIA

Telephone: +359 29520525


Section II: Object of the contract


II.1)Description

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71311220


Description

Highways engineering services.


Section IV: Procedure


IV.3)Administrative information

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 2.12.2011 - 17:00


IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

12.12.2011 - 17:00


IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other BulgarianBG-София: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали


2011/S 211-344909


Обявление за поръчка


Услуги


Раздел І: Възлагащ орган


I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура"

бул. "Македония" № 3

Място/места за контакт: инж. Елена Йорданова/ инж. Соня Ангелова

На вниманието на: дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

1606 София

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 29173396

Факс: +359 29173262


Интернет адрес/и


Основен адрес на възлагащия орган http://napi.government.bg


Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт


Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт


Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Агенция "Пътна инфраструктура"

бул. "Македония" № 3

Място/места за контакт: Завеждащ деловодство при АПИ

На вниманието на: Деловодство

1606 София

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 29520525


I.2)Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения


I.3)Основна дейност

Друго: Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.


I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не


Раздел ІІ: Обект на поръчката


II.1)Описание

II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Определяне на изпълнител за изработване на идеен проект с парцеларен план на обект " Ам Струма, лот 2 "Дупница – Благоевград" от км 322+000 до км 359+000".


II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга № 12: Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура; свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи

Основно място на изпълнение: Област Кюстендил, област Благоевград.


код NUTS BG415


II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка


II.1.4)Информация относно рамковото споразумение

II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обектът е разположен на територията на области Кюстендил и Благоевград.

Изработването на идейния проект ще се извърши в следните етапи:

І-ви проектен етап – геометрично решение- вариантни решения Изработване на вариантни решения върху тахиметрична снимка в М 1:2000 (предоставена от Възложителя) вземайки под внимание препоръките в решението по ОВОС и конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подобряване на проектното трасе;

ІІ-ри проектен етап- извършване на инженерно- геоложки проучвания и изработване на парцеларен план.

Проектът трябва да бъде разработен със следните характеристики:

— Началото на проекта - км 322+000 съвпада с крайния километър на лот 1,

— Краят на проекта - приблизително на км 359+000, на около 400 м след пътен възел "Благоевград" – пресичането на АМ "Струма" с път ІІІ-106. Дължината на участъка е приблизително 37 километра.

Изпълнението на обекта на обществената поръчка ще се осъществи въз основа на изходна информация:

— утвърдено задание за проектиране с приложенията към него; координати на трасето на одобрения от МОСВ вариант за лот 2; координати, нивелетни коти и ситуационни характеристики от техническия проект за лот 1, необходими за ситуационно и нивелетно привързване между лот 1 и лот 2; координати, нивелетни коти и ситуационни характеристики от Предпроектните проучвания за лот 3 необходими за ситуационно и нивелетно привързване на лот 2 и лот 3 и включва изпълнението на следните проектно-проучвателни работи /ППР/:


1. Изработване на идеен проект с парцеларен план в съответствие със ЗУТ и в обем и съдържание, определени в заданието за проектиране, включващ следните части при спазване на Работната програма и Графика за изработването му:

1.1. Пътна - вариантни решения;

1.2. Големи съоръжения- определяне местата и отворите им;

1.3. Проучване на техническата инфраструктура, разположена в обсега на проектното трасе и да се съгласува с всички експлоатационни ведомства на териториите на област Кюстендил и област Благоевград;

1.4. Геология;

1.5. Парцеларен план (ПУП), по който ще се извършва отчуждаването - за пътно трасе, пътни възли, пресичания и реконструирани обекти на техническата инфраструктура;

2. Предметът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта:

2.1. Изпълнение на предвидените в Офертата проектно-проучвателни работи, които са установени при сключване на Договора;

2.2. Извършване на всички съгласувания на идейния проект и на парцеларния план със заинтересованите ведомства (НКЖИ, ВиК, Електроразпределителни дружества, Телекомуникационните дружества, Напоителни системи и всички други, които може да се окажат засегнати от настоящия проект) и с административните структури (КАТ – Пътна полиция, общини и др.);

2.3. Изпълнение на задълженията си като проектант и поемане отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за качеството на изработения идеен проект и парцеларен план за срок до/ 30 (тридесет) дни след постановяване на заповед от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на парцеларния план, но не повече от 2 години;

2.4. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на идейния проект и изработения парцеларен план, установени в хода на извършване на проверките от възложителя и/или Консултанта, извършващ преглед на идейния проект;

2.5. Поемане на отговорност за качеството на идейния проект и изработения парцеларен план по време на процедиране на парцеларния план, която изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора за проектиране предостави на възложителя гаранция за изпълнение на договора;

2.6. Максималният срок за изпълнение на ППР по Договора е 115 календарни дни;

3. Участника, избран за изпълнител на ОП, се задължава да поддържа архив на изработения проект за времето докато Договорът е в сила, вкл. и в периода на строителството.


II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

71311220


II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не


II.1.8)Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не


II.1.9)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не


II.2)Количество или обем на поръчката

II.2.1)Общо количество или обем

І-ви проектен етап – геометрично решение- вариантни решения Изработване на вариантни решения върху тахиметрична снимка в М 1:2000 (предоставена от Възложителя) вземайки под внимание препоръките в решението по ОВОС и конкретните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подобряване на проектното трасе.

ІІ-ри проектен етап- извършване на инженерно- геоложки проучвания и изработване на парцеларен план.

Проектът трябва да бъде разработен със следните характеристики:

— Началото на проекта - км 322+000 съвпада с крайния километър на наЛОТ 1,

— Краят на проекта - приблизително на км 359+000, на около 400 м. след пътен възел "Благоевград" – пресичането на АМ "Струма" с път ІІІ-106.

Дължината на участъка е приблизително 37 километра.

Основни технически изисквания.

Проектни елементи на пътя:

— Проектна скорост Vпр=120км/ч,

— Тип пътно платно:

—— А29 със съставни елементи съгласно Норми за проектиране на пътища от 2000 г. (НПП),

— Конструкция на пътната настилка - оразмеряване при максимално допустимо осово натоварване от 11.5 т/ос за експлоатационен период от 15 години, при Ен = 370 МРа при диаметър на приведения кръгов отпечатък в контактната зона D = 34,00 см за действителен еластичен модул на земното легло > 30 МРа.


Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение


Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 1 190 000 BGN


II.2.2)Информация относно опциите

Опции: не


II.2.3)Информация относно подновяванията

II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 24 (считано от датата на възлагане на поръчката)


Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация


III.1)Условия във връзка с поръчката

III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 7 000 (седем хиляди) BGN Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Когато участникът е обединение гаранцията за участие може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение.

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3 (три) на сто от общата цена по договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай, че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след постановяване на заповед от Министъра на регионалното развитие и благоустройството за одобряване на парцеларния план, но не повече от 2 години.

Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер 10 на сто от общата цена на договора без ДДС. Валидността на гаранцията следва да бъде 90 (деветдесет) дни след датата на одобряване от възложителя сертификата за завършване на първи проектен етап. Цялата сума на авансовото плащане се приспада от сумата по междинния сертификат от първия проектен етап. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане винаги е във форма на банкова гаранция, съгласно Приложение № 21от документацията или друга форма, която съдържа същите или по-добри условия за възложителя и следва да покрива пълния размер на аванса.

Гаранциите за участие и изпълнение се представят в една от следните форми:

Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):

Банка: Българска народна банка - централно управление.

IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03.

BIC: BNBGBGSD.

Банкова гаранция, издадена в полза на възложителя.

Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП.


III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършеното проектиране се извършва по банков път, в български лева. Ако съгласно Законовите разпоредби е дължим данък върху добавената стойност, същият се начислява върху Цената за изпълнение на Договора.

Цената за изпълнение на Договора е единственото възнаграждение за изпълнение на ППР и дейностите по договора и Възложителят не дължи на Изпълнителя, каквито и да било други суми. Включва: разходите за изпълнение на Дейностите по договора и всички разходи и плащания за изпълнение на поръчката съгласно Заданието за проектиране, разходите за съпътстващия парцеларния план документи, както и всички други присъщи разходи; разходите за извършването на всички съгласувателни процедури; цената на Финансовия риск.

1. Цената за изпълнение на договора се формира, както следва:

1.1. За първи проектен етап – идеен проект, представляващи 40 на сто от Цената за изпълнение на Договора в лева без ДДС;

1.2. За втори проектен етап – извършване на инженерно- геоложки проучвания и изработване на парцеларен план, съгласно Заданието за проектиране, представляващи 60 на сто от Цената за изпълнение на Договора в лева без ДДС.

Промяна на количествата на видовете ППР не е предпоставка за промяна на цената за изпълнение на договора.

Изплащането на всички ППР по проектните етапи и окончателното плащане се допуска при наличие на съответните документи, доказващи че съответните ППР са изпълнени с изискващото се качество.

Плащания по отделните проектни етапи се извършват въз основа на:

1. протоколи за извършените и приети от ЕТИС на АПИ ППР за всеки проектен етап по договора и;

2. междинен сертификат за изпълнени ППР, съставен от Изпълнителя;

3. сертификат за окончателно завършване на ППР, съставен от изпълнителя;

4. данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след одобряването на сертификата от страна на възложителя.

По договора се дължи авансово плащане при условията на т. III.1.1, само в случай, че изпълнителя на обществената поръчка е посочил в офертата си, че желае да получи авансово плащане.

Остатъкът от сумите по Междинния сертификат, сумите по Сертификата за съществено завършване и по Сертификата за окончателно завършване се изплащат на изпълнителя в 60-дневен срок, считано от датата на фактурата.


III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.


III.1.4)Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: да

Описание на особените условия: При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите в случаите по чл. 42, ал. 2 от ЗОП, когато има посочен ЕИК, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския регистър. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението както и заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на обединението;

2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК или в случаите, когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени най-късно 6 (шест) месеца преди датата на подписване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението, съответно и за подизпълнителите;

3. Действащи договори (трудови,граждански или др.) между Участника и лицата по т.ІІІ.2.3, Б - дясно, от които се вижда, че тези лица са обвързани с изпълнителя по отношение на функциите им, предвидени в настоящата документация. Договорите по тази точка трябва да бъдат безсрочни или сключени за срока на изпълнение на задълженията им по този договор. Също така се представят и заверени копия на Удостоверения за Пълна проектантска правоспособност на всеки един от членовете на екипа, съгласно чл. 229 – чл. 230 от ЗУТ, а за участниците – чуждестранни лица, доказателства за наличие на пълна проектантска правоспособност, издадени по реда на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;

4. Оригинал на гаранция за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с условията на т.III.1.1, издадена на името на участника, респективно на изпълнителя. Когато участникът е обединение гаранцията за изпълнение може да се представи от името на обединението или от името на упълномощен партньор в него, съгласно договора за създаване на обединение;

5. Заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Когато участникът е обединение, документът се представя от всеки един от участниците в обединението, съответно и за подизпълнителите. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на обекта на поръчката;

6. Заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, обезпечаващи професионалната отговорност на Изпълнителя в качеството му на проектант.Застраховката е със застрахователна сума в размер на не по-малко от 3 % от цената за изпълнение на договора, с лимит на отговорността за отделно събитие в размер на не по-малко от 25 на сто от общата застрахователна сума; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховките. Застраховката следва да покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на проекта, и не може да бъдат използвана за обезпечаване на отговорността по др. договор. Условията на застраховката трябва да отговарят на Договора;

7. Чуждестранното лице, определено за изпълнител, който ще изпълни ОП с определен бр. служители, които не са граждани на държава –членка на ЕС, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на К. Швейцария следва да представи документи от компетентните български институции удостоверяващи, че е получил съответните визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа за служителите по т. 3.


III.2)Условия за участие

III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 2, 3 и 4), представени по реда и начина описан в Документацията за участие. Представят се собственоръчно подписани с трите имена декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители те също представят такива декларации;

2. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства се отстранява от участие в процедурата:

2.1. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП;

2.2. Участникът не отговаря на изискванията на ІІІ.2.2 и ІІІ.2.3 от обявлението;

2.3. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника или на участник в обединението, когато се участва под такава форма;

2.4. Представената ценова оферта не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП;

2.5. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени данни или данни, в противоречие с официален документ, в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отразени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП.Възможността за отстраняване на нарушения по чл. 68, ал.8 от ЗОП се прилага и при нарушения по т. 2.2, 2.3 и 2.6;

2.6. Не е представен оригинал или нотариално замерено копие на документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма;

2.7. Не са закупени документи за участие в процедурата, което се удостоверява с приложено копие от документ (фактура) за закупуване;

2.8. Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, освен ако участникът не посочи обективни обстоятелства за начина на неговото образуване, съгласно изискванията на чл. 70 от ЗОП;

2.9. Във всички останали случаи, когато не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения, ако тези проблеми не бъдат отстранени от участника по реда на чл. 68, ал. 8 от ЗОП. Възможността за отстраняване на нарушения по чл. 68, ал.8 от ЗОП се прилага и при нарушения по т. 2.2, 2.3, 2.5 и 2.6;

2.10. Предложеният срок за изпълнение на ППР по договора е по – голям от 115 (сто и петнадесет) календарни дни, който е максималния срок за изпълнение на ППР по договора.


III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:

1. Заверени копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, както следва: счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника;

2. Информация за оборота от извършеното проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация) за последните 3 години (2008, 2009 и 2010), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1 и т. 2 се представят за всеки от тях, съобразно вида и дела на тяхното участие;

4. Участникът може да се позове на предишни проекти, които е изпълнил като главен изпълнител, включително и като член на обединение, но само в рамките на своето собствено участие в този проект. Участникът може да се позове и на предишни проекти, в които е участвал като подизпълнител, но само в рамките на предмета на подизпълнителския договор, съответно само за сумата на подизпълнителския договор.Информацията се представя във формата на попълнено приложение № 6;

5. Когато участникът е обединение от физически и юридически лица, критериите се покриват сумарно от всички членовете на обединението;

6. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по ІІІ.2.2, т. А.

Изисквано минимално/ни ниво/а: А. Оборотът от проектиране на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България (включително ново строителство, реконструкция, основен ремонт и рехабилитация) за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010) да бъде не по-малко от 900 000 (деветстотин хиляди) BGN без ДДС.


III.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък (Прил. № 7) на основните договори за проектиране (ново строителство и/или реконструкция) на АМ и пътища І, ІІ и ІІІ клас от РПМ на България или на АМ и пътища с идентични характеристики извън България доказващи изискването по ІІІ.2.3. т.А и Б. Изпълнението на посочените договори се доказва с: препоръка от възложителя по съответния договор; или сертификат за завършване; или друг документ, издадено от лице, различно от участника, доказващо изпълнението на договора;

2. Списък (Прил. № 8) на софтуера (приложен и специализиран) за изпълнение на ОП по ІІІ.2.3, т.Б. Към списъка участникът прилага документите, удостоверяващи основанието за ползване (документ за собственост, договор за наем, за лизинг, предварителен договор за закупуване или наем, друго основание, конкретизирано от участника);

3. Списък на лицата по ІІІ.2.3, т. В.1 (Прил. № 9);

4. Справка за броя и професионалния опит на лицата по ІІІ.2.3, т. В.2 и В.3 (Прил. №10);

5. За всички лица от списъците по ІІІ.2.3, т.3 и т. 4 се представят:

5.1 удостоверения за пълна проектантска правоспособност за съответната специалност (а за участниците – чуждестранни лица, екв. документ съгласно законодателството на държавата, в която са установени), копия на: дипломи за завършено образование; документи, доказващи стажа (опита) на служителя от екипа, напр. трудови книжки и др.; референции (препоръки) и др. или еквивалентни документи;

5.2 попълнени и собственоръчно подписани трудово – биографични справки, съдържащи информация за образованието, проф. квалификация и опит (Приложение № 9.1) и декларации по ЗЗЛД (Прил. № 9.2);

6. Ръководителят на екипа и водещите проектанти по част "Пътна" и по част "Големи съоръжения" представят собственоръчно подписани Декларации за разположение по време на изпълнение на ОП (Прил. № 9.3);

7. Специфичният опит на лицата по ІІІ.2.3, т. Г.1 се доказва, като за всеки конкретен проект се представи препоръка от някой от участниците в процеса на строителството по смисъла на ЗУТ, от трето лице или от лицето представляващо компанията към която са работели, към конкретния момент на изпълнение на проекта;

8. В случаите, когато в образователната система на държавата на участника няма степен "магистър", той е длъжен да докаже, че образователната степен, която има, съответства на образователната степен "магистър" съгласно бъл. законодателство. Ако в обр. система на учебното заведение, издало дипломата, липсва посочване на конкретната специалност, следва да се приложи и копие от дипломата в частта й, където са посочени изучаваните дисциплини;

9. в случай, че участник е посочил в офертата си (Прил. № 9 и 10), че ще изпълни ОП с определен бр. служители, които не са граждани на държава –членка на ЕС, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на К Швейцария, същият следва да представи декларация по образец – Прил. № 11, че ще поеме на свой риск да осигури изискващите си по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на посочения бр. служители;

10. Участникът трябва да представи и декларация (по образец – Приложение № 16) по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

11. Док-т за внедрена с-ма за упр-е на кач-вото, сертифицирана по межд. стандарт за кач-во (ISO 9001:2008 или екв. док-т) по ІІІ.2.3, т.Д;

12. Когато участникът е обединение от физ. и юр. лица, критериите по т. ІІІ.2.3, т. А, Б и В се покриват сумарно от всички членовете на обединението а изискването по ІІІ.2.3, т. Г – от всяко физ. или юр. лице, включено в обединението;

13. Участник не може да се позове на ресурси на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по ІІІ.2.3, т. А и В. Не се смята за използване на ресурсите на трети лица наемане от участника на лицата по ІІІ.2.3, т. В по трудов или граждански договор.

Изисквано минимално/ни ниво/а

А. Да има опит в проектирането на автомагистрали и пътища І, ІІ и ІІІ клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България. Да е проектирал обекти, сходни с обекта на настоящата поръчка –реконструкция, ново строителство с дължина най-малко 30 км за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010);

Б. Да има възможност да осигури софтуер (приложен и специализиран) за изпълнение на обществената поръчка, минимален набор, както следва:

а) за конструиране на трасе в план;

б) за изчисляване на пътното трасе в профил;

в) за изработване на парцеларен план;

г) за автоматизирано изготвяне на чертежи (автоматизирано проектиране);

д) за оформяне на проектната документация – текстообработващи програми, електронни таблици и др.

В. Да разполага с екип за изпълнение на ОП включващ:

В.1. Ръководни служители с пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната специалност:

а) Ръководител на екипа- 1бр.: да има образов. степен "магистър", спец. "Транс. стр-во" или аналогична; с общ проф. опит в пътния сектор- 10г.; със спец. проф. опит в проектирането на пътища - 7г.; да е бил ръководител на екип за изработване на 3 проекта, като поне 1 от тях е сходен с настоящия;

б) Водещ проектант "Пътна част"-1бр: да има образ. степен "магистър", спец. "Транс стр-во" или аналогична; с общ проф. опит в пътния сектор - 10г.; със спец. проф. опит в проект-то на пътища - 6г.; да е бил водещ проектант при изработване на 2 пътни проекта, като поне 1 от тях е сходен с настоящия;

в) Водещ проектант по част "Големи съоръжения"-1бр: да има образ. степен "магистър", спец. "Транспортно стр-во" или аналогична; с общ проф. опит в пътния сектор - 10г.; със спец. проф. опит в проектирането на големи съоръжения - 6г.; да е бил водещ проектант при израб-то на 3 проекта за нови съоръжения;

г) Геолог- 1 бр: -обр. степен "магистър", спец. "Инженер геолог", общ. проф. опит-7г., спец. опит за пътни обекти мин. от 5г.; да е участвал в проучвания на мин. 2 пътни проекта с обща дължина 30 км;

В2. мин. брой служители (специалисти) с ППП за съответната специалност и проф. опит 3г. в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на ОП: за част "Пътна" –4 бр; за част "Съоръжения" –1бр., част "Геология" –2 бр., за изработване и съгласуване на парцеларен план -2бр. "Инженер геодезист" или "Транспортно строителство";

В3. служители/специалисти (инж. ВиК, Електро инж., инженери и техници и по др. специалности), с ППП за съответната специалност и проф. опит 3 г. в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на ОП;

Г. Да има внедрена система за управление на качеството (ISO 9001:2008 или екв.).


III.2.4)Информация относно запазени поръчки

III.3)Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1)Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: да

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Чл. 229, ал. 1, чл. 230, ал. 1 и § 13 от предходните разпоредби на Закона за устройство на територията (ЗУТ).


III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да


Раздел ІV: Процедура


IV.1)Вид процедура

IV.1.1)Вид процедура

Открита


IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2)Критерии за възлагане

IV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена


IV.2.2)Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не


IV.3)Административна информация

IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация


Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2011/S 196-319552 от 12.10.2011


IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 2.12.2011 - 17:00

Платими документи: да

Цена: 40 BGN

Условия и начин на плащане: Документацията се получава в административната сграда на АПИ, ет. VIІІ, стая 813 от 9:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа всеки работен ден, след обнародване на обявлението в електронната страница на ДВ. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (АПИ): БНБ - централно управление, ІBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на АПИ всеки работен ден от 14:00 до 16:00 часа.


IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12.12.2011 - 17:00


IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Друго Български.


IV.3.7)Минимален срок

По статията работи: