НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: printed matter and related products

Services

fb
3E news
fb
14-07-2011 08:32:18
fb

BG-Sofia: printed matter and related products

2011/S 133-221763

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Darzhaven Fond "Zemedelie"
bul. "Tsar Boris III" No. 136
Attn: Margarita Kozhuharova
1618 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 28187173
E-mail: dfz@dfz.bg
Fax +359 28187284

Internet address(es)

General address of the contracting authority www.dfz.bg

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

22000000

Description

Printed matter and related products.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 19.8.2011 - 17:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

29.8.2011 - 17:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.
Other: Bulgarian

 

 

BG-София: Печатни материали и свързани с тях продукти

2011/S 133-221763

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Държавен Фонд "Земеделие"
бул. "Цар Борис III" № 136
За: Маргарита Кожухарова
1618 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 28187173
E-mail: dfz@dfz.bg
Факс +359 28187284

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган www.dfz.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

орган на подчинение на публичното право
друго Земеделие
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Изработване на печатни материали за нуждите на ДФ "Земеделие".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 27

код NUTS: BG

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработването на печатни материали за нуждите на ДФ "Земеделие", посочени като технически параметри, количества и спецификации в раздел II "Пълно описание на предмета на поръчката. Технически спецификации и изисквания към изпълнението" от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

22000000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Количеството на печатните материали се определя в зависимост от подадените от Възложителя в срока на действие на договора заявки.
Без да се включва ДДС
Обхват между 1,00 и 750 000,00 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 36 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата.
1.1. Размер: 7 500 /седем хиляди и петстотин/ BGN, представляваща 1 % /един процент/ от прогнозната стойност на поръчката без ДДС;
1.2. Условия – представя се заедно с офертата за участие в процедурата. Гаранцията се представя под формата на банкова гаранция - в оригинал, или парична сума, преведена по банковата сметка на Държавен фонд "Земеделие" в БНБ – ЦУ:
IBAN BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01.
BIC: BNBGBGSD.
Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата - 90 /деветдесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
Участник, който не е приложил към офертата си документ за внесена гаранция за участие, се отстранява, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП;
2. Гаранцията за изпълнение:
2.1. Размер – 3 % /три процента/ от прогнозната стойност на поръчката без ДДС;
2.2. Условия – представя се при сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията следва да бъде представена като безусловна и неотменима банкова гаранция или да бъде преведена по банковата сметка на Държавен фонд "Земеделие" в БНБ – ЦУ:
IBAN BG 87 BNBG 9661 3200 1700 01.
BIC: BNBGBGSD.
В случай, че гаранцията се представи като банкова гаранция, то срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва съобразно направената от възложителя заявка, чрез банков превод по сметката на изпълнителя, в срок до 15 /петнадесет/ дни след приемане на всяка конкретна заявка, удостоверено с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и след издадена оригинална фактура от изпълнителя.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Не

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Необходимите документи, които участникът трябва да представи, са:
1. Заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния компетентен съд и заверено копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и не е регистриран /пререгистриран/ по реда на Закона за търговския регистър /ЗТР/), или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран /пререгистриран/ по реда на ЗТР).
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Когато участникът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в състава на обединението, след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за отстраняване на участника;
2. Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато:
2.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с раздел VII, т. 13 от документацията за участие;
2.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.
Забележка: декларациите по т. 3, 4 и 5 от този раздел не могат да бъдат подписвани от пълномощник;
3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения образец към документацията за участие (Образец - Приложение № 5);
4. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) - попълва се и се подписва по приложения образец към документацията за участие (Образец - Приложение № 7);
5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП (оригинал) - (Образец - Приложение № 6 към документацията);
6. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно раздел IV от документацията за участие;
7. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата /парична или банкова/;
8. Административни сведения за участника - /Приложение № 4 към документацията/;
9. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива;
10. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката - съгласно приложения към документацията образец – Приложение № 8;
11. Списък-декларация на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка - Приложение № 11 към документацията;
12. Оферта – попълва се по приложения към документацията образец - Приложение № 1;
13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице.
Забележка: документите по т. 1-13 се поставят в плик № 1 "Документи за подбор", съгласно документацията за участие;
14. Техническо предложение – изготвя се по приложения към документацията образец - Приложение № 2, и се поставя се в плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката";
15. Ценово предложение - изготвя се съгласно приложения към документацията образец - Приложение № 3, и се поставя в плик № 3 "Предлагана цена".

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1.1. Справка-декларация за общия оборот и за оборота от дейности, сходни с обекта на поръчката (подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали), за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се представя във формата на попълнено Приложение № 9;
1.2. Заверени копия от баланса и отчета за приходи и разходи за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Участниците, регистрирани или пререгистрирани по Закона за Търговския регистър, могат да посочват ЕИК и да не представят изискваните документи, в случай че са заявили и представили за обявяване годишния финансов отчет за съответните години в Търговския регистър, съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството.
Участниците – чуждестранни лица, представят заверени копия от отчета за приходите и разходите като съставна част от годишния финансов отчет, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която са установени.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Участникът трябва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката дейности (подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали), общо за последните 3 /три/ финансови години (2008, 2009 и 2010 г.), или от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ BGN без ДДС.
В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискването по т. 1 се прилага съобразно вида и дела на тяхното участие.
В случай че участник в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, то с общите усилия и ресурс на лицата, включени в обединението, следва да бъде изпълнено минималното изискване, посочено по-горе, а документите от настоящият раздел се представят от лицето, включено в обединението, с ресурсите на което участникът доказва изпълнението на товаизискване.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1.1. Списък-декладация на договорите за услуги, сходни с обекта на обществената поръчка (подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали), изпълнени през последните 3 години /2008, 2009 и 2010 г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочени: обект (предмет); възложител (получател); стойност; начална и крайна дата на всеки договор; качество, в което е изпълняван договора (в качеството на изпълнител, участник в обединение или подизпълнител). Списъкът-декларация се попълва по образец на Приложение № 10;
1.2. Препоръка/и за добро изпълнение на всички договори, включени в списъка по т. 1.1;
2. Списък-декларация на техническото оборудване, което участникът ще осигури за качественото изпълнение на обществената поръчка. Списъкът-декларация се попълва съгласно приложения към документацията образец - Приложение № 11 и съдържа: наименование на оборудването и основание за ползването му от участника (собственост, наем, лизинг, предварителен договор, друго основание, конкретизирано от участника, например възможностите на трети лица в съответствие с документацията за участие);
3. Заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, сходен с предмета на поръчката (печатни услуги).
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. През последните 3 години /2008, 2009 и 2010 г./ участникът да е изпълнил успешно поне един договор за услуги, сходни с обекта на поръчката (подготовката и отпечатването на информационни и рекламни печатни материали), придружен с препоръка за добро изпълнение;
2. Да има възможност да осигури техническо оборудване за качественото и в срок изпълнение на обществената поръчка, а именно, да разполага минимум с офсетова машина и книговезки нож;
3. Да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, с обхват, сходен с предмета на поръчката (печатни услуги).
В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията по т. 1-3 се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
В случай че участник в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, то с общите усилия и ресурс на лицата, включени в обединението, следва да бъдат изпълнени минималните изисквания, посочени по-горе, а документите от настоящият раздел се представят от лицето, включено в обединението, с ресурсите на което участникът доказва изпълнението на съответното изискване.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 19.8.2011 - 17:00
Платими документи
цена 4,00 BGN
Условия и начин за плащане: В касата на ДФ "Земеделие" - 4 /четири/ BGN с ДДС.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29.8.2011 - 17:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

български.
Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 30.8.2011 - 14:00

Място

Гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
На отварянето на офертите могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, представители на средства за масова информация, както и юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ДФ "Земеделие" предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.dfz.bg, раздел "Обществени поръчки", до изтичане на срока за закупуване на документацията, посочен в раздел ІV, т. 3.3. от настоящото обявление.

Информацията за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти ще бъде публикувана на официалния интернет адрес на ДФ "Земеделие" - http://www.dfz.bg.

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно изискванията на чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 12.7.2011

 


По статията работи: