НАЧАЛО » ������

BG-Sungurlare: consulting services for water-supply and waste consultancy

Services

fb
3E news
fb
14-07-2011 08:28:58
fb

BG-Sungurlare: consulting services for water-supply and waste consultancy

2011/S 133-221740

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Obshtina Sungurlare
ul. Georgi Dimitrov No. 2
Contact: d-r Georgi Kenov
8470 Sungurlare
BULGARIA
Tel. +359 55715183
E-mail: kmetsungurlare@abv.bg
Fax +359 55715585

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

71800000

Description

Consulting services for water-supply and waste consultancy.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 16.8.2011 - 17:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

26.8.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian.

 

 

BG-Сунгурларе: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води

2011/S 133-221740

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Община Сунгурларе
ул. Георги Димитров № 2
контакти : д-р Георги Кенов
8470 Сунгурларе
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 55715183
E-mail: kmetsungurlare@abv.bg
Факс +359 55715585

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

регионален или местен орган
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Подготовка на инвестиционен проект "Частично изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкцияция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Сунгурларе".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 12
Основно място на изпълнение гр. Сунгурларе.

код NUTS: BG341

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

"Подготовката на инвестиционен проект "Частично изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Сунгурларе".

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

71800000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

— Осигуряване на разработването на качествени прединвестиционни проучвания за различните компоненти в рамките на инвестиционния проект,
— Осигуряване на разработването на качествени идейни проекти за канализационната мрежа, ПСОВ и водопроводната мрежа в рамките на проекта,
— Осигуряване на разработването на качествени работни проекти за канализационната и водопроводната мрежи на инвестициония проект,
— Осигуряване на разработването подробен, пълен и качествен анализ "разходи-ползи" за инвестиционния проект, в съответствие с изискванията на Европейската Комисия и изискванията за кандидатстване по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.",
— Осигуряване на качественото попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", в съответствие с изискванията на управляващия орган на програмата,
— Осигуряване на качественото разработване на документацията за възлагане на обществени поръчки за дейностите, предвидени в рамките на бъдещия инвестиционен проект.
Без да се включва ДДС 840 000 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 8 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 8 400 /осем хиляди и четиристотин/ BGN. Гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранциите се представят в една от следните форми - банкова или парична по избор на участниците в процедурата. Когато гаранциите са в парична сума същите се внасят по банкова сметка на община Сунгурларе в "Корпоративна и търговска банка" гр. Сунгурларе, код на вид плащане 447000, BIC – KORPBGSF; IBAN- BG40KORP92208430730844;

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането по настоящата обществена поръчка ще се извършва, съгласно направеното от избрания за изпълнител предложение, и трябва да отговаря на следните изисквания:
— Авансово плащане в размер на 5 % (пет процента) от стойността на подписания договор в срок до 20 /двадесет/ календарни дни от представяне на изискуеми документи, съгласно раздел ІХ, т.9.1 от Указанията за участие,
— Окончателно плащане - след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Сунгурларе и Управляващия орган по оперативната програма.
Ако в срок до 12 месеца от датата на предаване на изработените материали и приемането им от възложителя не бъде подписан договор с управляващия орган за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, възложителят ще изкупи изработения инвестиционен проект по обявената от изпълнителя цена в ценово предложение и съгласно условията на договора.
При отказ от страна на възложителя да изкупи изработения инвестиционен проект, същия ще бъде върнат на изпълнителя, като внесеното авансово плащане остава в изпълнителя за покриване на направените разноски.Размерът на окончателното плащане се изчислява, като от общата стойност по сключения договор се приспадне извършеното авансово плащане.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

На основание чл.25, ал.3,т.2 от ЗОП - изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания, с изключение на финансовите изисквания, ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Не

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Регистрационни документи на участника:
— Удостоверение за актуално състояние или удостоверение по чл. 33 от Закона за търговския регистър, издадено от Агенцията по вписванията – оригинал или нотариално заверено копие по чл. 23 отЗакона за търговския регистър,
— Удостоверение Агенцията по вписванията по чл. 17 от Закон регистър БУЛСТАТ за участниците посочени в чл. 3 от същия закон – оригинал или нотариално заверено,
— Документи за първоначална регистрация на участника,
— За чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения– документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, представено в официален превод,
— Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Представят се също:
— Нотариално заверено споразумение за създаването на обединение за участие в обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). В споразумението задължително трябва да бъдат включени всички клаузи, посочени от Възложителя в Указанието към участниците,
— Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 ЗОП /по образец/,
— Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности / по образец/,
— Други документи, съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Копия от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка една от предходните 3 години (2008г., 2009г. и 2010г.);
2. Информация за общия оборот и за оборота на сходни услуги за последните 3 приключени финансови години(2008г., 2009г. и 2010г.) - попълва се приложение 1 - образец;
2. удостоверение от обслужващата банка, доказващо че участникът е коректен клиент.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Годишният финансов резултат на участника, а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него, за всяка от последните три години да бъде положителен;
2. Участникът следва да има документално доказан средногодишен оборот от дейността от предходните 3 счетоводно приключени години (2008г., 2009г. и 2010г.) в размер на 800 000,00 /осемстотин хиляди/ BGN;
3. Участникът следва да е изпълнил договори с предмет сходен с предмета на предмета на поръчката на стойност не по-малко от 1 000 000,00 /един милион/ BGN без ДДС общо за предходните 3 години (2008г., 2009г. и 2010г.).
Когато кандидатът е гражданско дружество -консорциум, изискванията по т.2 и 3 се отнасят за цялото гражданско дружество-консорциум, а не за всеки един от участниците.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Списък на ключовите експерти и други експерти, ангажирани за изпълнение на поръчката - по образец придружен с Автобиографии на предложените ключови експерти - по образец и декларация за разположение на ключов експерт - по образец.
Списъкът трябва да бъде придружен с документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация, опит на експертите и трудов стаж, които ще изпълняват поръчката, вкл. и професионална автобиография:
— за всеки един от експертите /ключови и неключови/, се представя копие на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на лицето, издадено от Камарата на архитектите в България или от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране или на документите, удостоверяващи призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации,
— всяка друга информация по преценка на участника за доказване на неговите възможности.
Когато участникът е установен / регистриран извън Република България се представя списък на експертите и съответните им специалности, съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език;
2. Списък на изпълнениете договори с предмет подобен на поръчката - през последните 3 години (2008г.,2009г., 2010г.) и до датата на кандидатстване – Приложение № 2 към Общи условия, с посочени – предмет, обхват, обем на работа, стойност на договора, дата на започване и дата на приключване, възложители и препоръки за добро изпълнение (референции). Списъка с декларираните обстоятелства се подписва от лицето/лицата, които представляват участника и се полага негов печат; Копия на минимум три договора, вписани в Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране/ КАИИП/, заверени от юридическото лице или обединението;
3. Копие от застрахователна полица за застраховка професионална отговорност;
4. Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация - заверено копие;
5. Сертификат на участника за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация-заверено копие;
6. Сертификат на участника за внедрена система на здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация- заверено копие.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага със следните ключови експерти:
— Ръководител на екипа,
— Главен проектант за изготвяне на проект за реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Сунгурларе,
— Главен проектант за изготвяне на проект за изграждане на канализационна мрежа на град Сунгурларе,
— Главен проектант за изготвяне на проект за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води за град Сунгурларе,
— Ключов експерт във връзка с разработването на финансово икономически анализ "ползи-разходи" за инвестиционния проект,
— Юрист.
Ключовите експерти следва да отговарят на изискванията посочени в точка 2.1.4. "Технически изисквания" от настоящата оферта. Посочените специалисти следва да имат пълна проектантска правоспособност и минимум 3 (три) години стаж по специалността и да имат опит в един инфраструктурен проект от подобен характер.
Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага и със следните неключови експерти:
1.1. Проектанти по част: ВиК– минимум 2 проектанта;
1.2. Проектант по част: Геодезия – 2 проектанта;
1.3. Проектант по част: Инженерна геология и хидрология;
1.4. Проектант по част "Пътна";
1.5. Проектант по част:"Архитектурна"
1.6. Проектант по част "Строителни конструкции";
1.7. Инженер по част "Електро";
1.8. Инженер по част "Отопление, вентилация и климатизация".
Всички експерти трябва да са независими и без конфликти на интереси в отговорностите си;
2. Копия на изпълнени договори с предмет подобен на поръчката през последните 3 години (2008г.,2009г., 2010г.) и до датата на кандидатстване, придружени с референции/препоръки за добро изпълнение, минимум 3 вписани в Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране/ КАИИП/ – заверени от участиника
Участникът да има изпълнени най-малко следните договори:
Проектиране на инвестиционни инфраструктурни проекти (ВиК мрежа и съоръжения) – два или повече изпълнени договорa за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ЕС, вписани в КАИИП.
Подготовка на финансови и икономически анализи за проекти за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ЕС - два или повече изпълнени договорa.
Подготовка на формуляри за кандидатстване за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ ЕС – два или повече изпълнени договора;
3. Разршителни за строеж въз основа на проектиран обект, с обхвата на услугите, подобни на предмета на поръчката, през последните 3 (2008г., 2009г. и 2010г.) – заверени копия от участиника;
4. Заверени копия от валидни застраховки за професионална отговорност на участника и лицата, които ще осъществяват проектирането, за вреди, причинени на други участници и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника;
5. Участникът да е сертифициран по 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация - отнася се за всеки един член на обединението/консорциума; по ISO 14001:2004 за управление на околната среда или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация; и по BS OHSAS 18001:2007 за управление на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен такъв със същия обхват на сертификация - отнася се за обединението/консорциума като цяло
Ако участникът е обединение /консорциум следва всеки член от него да представи ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен за участника, Сертификат BS OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен за участника и Сертификат ISO 14001:2004.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Да
Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона Камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, законодателството в сектор "Околна среда", нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на водопроводните, канализационните и пречиствателни съоръжения.

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Техническо предложение. Тежест 60
2. Предлагана цена. Тежест 40

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 16.8.2011 - 17:00
Платими документи
цена 30 BGN
Условия и начин за плащане: В касата на общината всеки работен ден от 8:00 - 12:00 часа и от 13:00 - 16:30 часа или по банков път в "Корпоративна и търговска банка" гр. Сунгурларе, код на вид плащане 447000, BIC – KORPBGSF; IBAN- BG40KORP92208430730844.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26.8.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 29.8.2011 - 10:00

Място

Община Сунгурларе,заседателна зала на общински съвет.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Да
препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите: Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.".

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: 1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка;
2. Решенията по т.1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата;
3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
3.1. публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки;
3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 12.7.2011

 


По статията работи: