НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: cleaning and sanitation services

Services

fb
3E news
fb
06-04-2011 07:13:57
fb

BG-Sofia: cleaning and sanitation services

2011/S 67-109134

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Balgarsko natsionalno radio
bul. "Dragan Tsankov" No.4
Contact: Evgeniya Borisova
1040 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 29336746
E-mail: borisova@bnr.bg
Fax +359 29336307

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.bnr.bg

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

90900000

Description

Cleaning and sanitation services.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 6.5.2011 - 16:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

16.5.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarain

 

 

  1.                                 

BG-София: Услуги по почистване и хигиенизиране

2011/S 67-109134

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Българско национално радио
бул. "Драган Цанков" №4
контакти : Евгения Борисова
1040 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29336746
E-mail: borisova@bnr.bg
Факс +359 29336307

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.bnr.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

орган на подчинение на публичното право
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Хигиенизиране и почистване сградите на БНР.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 14
Основно място на изпълнение БНР - гр. София.

код NUTS: BG411

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Хигиенизиране и почистване сградите на БНР.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

90900000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Съгласно заданието.

ІІ.2.2)Опции

Да
описание на тези опции: Чл.90, ал.1, т.9 ЗОП.

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 36 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие се представя като парична сума или банкова гаранция и е в размер на 1 000,00 BGN (банкова сметка на БНР: БНБ, IBAN сметка BG19BNBG96613300179001, BIC код BNBGBGSD). Ако участникът представя банкова гаранция за участие нейната валидност следва да бъде не по-малка от 15 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата му. Гаранцията за изпълнение се представя като парична сума и е в размер на 2,5 % от стойността на поръчката, внесена по банковата сметка на БНР: БНБ, IBAN сметка BG19BNBG96613300179001, BIC код BNBGBGSD или учредена банкова гаранця. Гаранцията за изпълнение се представя към момента на сключване на договора от определения за изпълнител участник по всяка позиция на поръчката.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането се извършва периодично по банков път.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Да
Непредставянето на някой/и от документите, посочени в Обявлението, документацията за поръчката,наличието на обстоятелства по чл.47, ал.1, 2, 5 от ЗОП и несъответствия със заданието и изискванията на Възложителя води до отстраняване от участие в процедурата.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност – когато участникът е физическо лице. Удостоверение за актуално състояние или актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението). Заверено копие на удостоверение за регистрация по ЗДДС (подпис и печат на участника). Заверено копие от документа за регистрация по БУЛСТАТ (подпис и печат на участника) – за участника, който не е вписан в Търговския регистър, съгласно Закона за търговския регистър.Декларации за отсствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Няма.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Няма.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Списък на основните договори, изппълнени през последните 3 години със сходен и/или идентичен предмет, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. Сертификат за качество, издаден от оторизирани за целта лица;
3. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника за последната година. 3. Описание на мерките за опазване на околната среда, които участикът ще приложи при изпълнение на поръчката;
4. Удостоверителни документи, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
В процедурата могат да участват лица, които:
— имат минимум три години професионален опит в областта на услугите, предмет на настоящата поръчка,
— притежават възможности за упражняване на вътрешно фирмен контрол за качеството на извършваните дейности,
— прилагат мерки за опазване на околната среда при изпълнение на обществената поръчка,
— при изпълнение на обществената поръчка използват безопасни за здравето на служителите на възложителя препарати и консумативи.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Финансова оценка. Тежест 50
2. Брой лица, с които ще се изпълнява поръчката. Тежест 30
3. Брой машини, с които ще се изпълнява поръчката. Тежест 20

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2011/S 39-064119 от 25.2.2011

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 6.5.2011 - 16:00
Платими документи Не

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16.5.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 17.5.2011 - 14:00

Място

БНР - гр. София.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Да
прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: Април 2014.

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обявлението се изпраща по електронен път, а от датата на обнародване на обявлението в електронен вид се предоставя пълен достъп по електронен път на документацията за участие в процедурата на интернет адреса на Възложителя: http://www.bnr.bg.

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Според реда предвиден в ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ 4.4.2011

 


По статията работи: