НАЧАЛО » ������

BG-Burgas: real estate services

Services

fb
3E news
fb
15-08-2011 06:33:00
fb

BG-Burgas: real estate services

2011/S 155-258369

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Obshtina Burgas
ul. "Aleksnadrovska" No. 26
Contact: arh. Evgenieva, Nedyalkov, Panayotova
8000 Burgas
BULGARIA
Tel. +359 56907281 / 56907430 / 56907276
Fax +359 56860912

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

70000000

Description

Real estate services.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 29.8.2011 - 16:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

8.9.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

BG-Бургас: Услуги, свързани с недвижими имоти

2011/S 155-258369

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Община Бургас
ул. "Алекснадровска" № 26
контакти : арх. Евгениева, Недялков, Панайотова
8000 Бургас
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 56907281 / 56907430 / 56907276
Факс +359 56860912

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

регионален или местен орган
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Комплексен проект за инвестиционна инициатива: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово" гр. Бургас, при условия и ред, утвърдени в оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007 – 2013 г./, приоритетна ОС 3, мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки", финансирана от Европейския Фонд за Рибарство, съгласно чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 12
Основно място на изпълнение Община Бургас.

код NUTS: BG341

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

"Комплексен проект за инвестиционна инициатива: "Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище "Сарафово" гр. Бургас, при условия и ред, утвърдени в оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" /2007 – 2013 г./, приоритетна ОС 3, мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки", финансирана от Европейския Фонд за Рибарство, съгласно чл. 139 и чл. 150 от ЗУТ".

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

70000000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Съгласно документацията.

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок в дни 120 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие е в размер на 1 000,00 BGN (хиляда лева). Гаранция за изпълнение до 3 (три) на сто от стойността на договора. Вид и размер на гаранциите: Парична сума или банкова гаранция издадена от банка, имаща офис в България, по избор на участника. Сумите да се превеждат по банкова сметка на Община Бургас при ТБ "Общинска банка" АД - клон Бургас; IBAN BG89 SOMB 9130 3323996501, BIС SOMBBGSF. В случаите, когато е представена банкова гаранция, същата да е със срок на действие до изтичане валидността на съответната оферта.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Обектът е включен в Разчета на капиталовите разходи на Община Бургас.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Оферта;
2. Списък на документите, съдържащи се в Плик № 1, 2 и 3 на офертата, подписан от представляващия участника;
3. Копие от документа за регистрация или документ за издаден Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице - документ за регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Неперсонифицираните дружества следва да представят копие документа за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си;
4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата;
5. Декларация по чл.47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод;
6. Документ за закупена документация за участие (заверено копие);
7. Оригинал на документ за предоставена банкова гаранция със срок на действие най-малко до изтичане валидността на офертата или оригинал на документ за внесена гаранция за участие;
8. Списък на подизпълнителите;
9. Декларация за съгласие за приемане на условията на поръчката;
10. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние, както и техническите възможности,опит и/или квалиф. на участника за изпълнение на поръчката;
11. Техническо предложение;
12 .Предлагана цена за изпълнение на поръчката - в оригинал;
13. Непопълнен,само подписан и подпечатан проект на договор;
14. Административни сведения за участника.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Участникът следва да представи заверено копие от валидна застраховка за професионална отговорност, покриваща минималната застрахователна сума от 300 000,00 BGN (триста хиляди лева), определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 2.3.2004 г.) за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1 ЗУТ и декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора;
2. Участникът следва да представи информация за оборота от услуги от проектантска дейност за последните 3 (три) години (2008, 2009 и 2010 г.), с посочване на оборота за всяка година поотделно. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. Информацията за оборот следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението или консорциума;
3. Участникът следва да представи заверено от него копие на годишен баланс за всяка от предходните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.)
Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.).
Когато участникът е обединение или консорциум, изискването се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията за оборот от проектантска дейност следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението или консорциума.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Участникът трябва да притежават застраховка за професионална отговорност по чл.171, ал. 1 от ЗУТ за целия срок на договора;
2. Участникът трябва да е реализирал оборот от проектантска дейност не по-малък от 600 000,00 BGN (шестстотин хиляди лева) общо за последните 3 (три) години - 2008, 2009 и 2010 г;
3. Участникът трябва да има положителен финансов резултат сумарно за последните 3 приключили финансови години (2008, 2009, 2010г.)

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Участникът следва да представи декларация,съдържаща описание на договори с предмет проектиране в областта на хидротехнически съоръжения, пристанищна и транспортна инфраструктура и ПУП на производствена или складова територия с обхват над 10 дка (десет декара) в урбанизирана територия, общо за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, дата и получател. За тези договори трябва да се представят препоръки за добро изпълнение. В препоръките трябва да са посочени лица за контакти, телефон и адрес, от които Възложителят може да получи допълнителна информация.
Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за минималения брой договори от проектиране в областта на хидротехнически съоръжения, пристанищна и транспортна инфраструктура и ПУП на производствена или складова територия с обхват над 10 дка (десет декара) в урбанизирана територия, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията за изпълнени договори за проектиране на хидротехнически съоръжения следва да бъде представена от всеки от участниците в обединението или консорциума;
2. Участинкът следва да представи декларация за квалифицирания персонал за изпълнение на проектните работи. За тези лица се представя копие от диплом за завършено висше образование, с придобита квалификация и професионална автобиография. В списъка следва да са посочени трите имена и функцията, която ще изпълняват в настоящата обществена поръчка:
2.1. За специалисти инженери, както следва: "Хидротехническо строителство"; "Транспортни съоръжения"; "ПГС" или "ССС" и инженер - геолог следва да представи: - копие на диплома за завършено образование, копие от трудова/осигурителна книжка; професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях, от които е видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за образование и стаж; копие от валидно удостоверение за 2011г. пълна проектантска правоспособност, издадено от КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица; - декларации за всеки един специалист (свободен текст), съдържаща описание на предмета/ите на проекта, включително стойността, дата и получателя. За този/тези проект/и трябва да се представи/ят съответната/ите препоръка/и за добро изпълнение. В препоръката трябва да са посочени стойност на проекта, като цяло, лица за контакти, телефон, адрес от които Възложителят може да получи допълнителна информация. От представената препоръка трябва да е видно, че всеки специалист е участвал в колектива за изготвянето на проекта, предмет на препоръката;
2.2/2.3. Участникът следва да представи за всеки един специалист: копие на диплома за завършено образование, копие от трудова/осигурителна книжка, професионална автобиография с посочено участие в по-важни проекти и отговорности в тях, от които е видно, че участникът отговаря на посочените по-горе изисквания за образование и стаж; копие от валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2011г., издадено от КАБ или КИИП или еквивалентен документ за чуждестранните лица.
При изпълнение на поръчката всички дейности трябва да се извършват от лица, притежаващи съответната професионална квалификация и пълна проектантска правоспособност, отговаряща на нормативните изисквания за конкретната дейност;
2.4. Участникът следва да представи за всеки един специалист: копие на диплома за завършено образование, от които е видно, че участникът отговаря на посоченото по-горе изискване за образование.
Като консултант, Участникът може да посочи и един от специалистите описани декларация.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. Участникът трябва да е изпълнил или да е участвал в изпълнението на минимум 2 (два) договора с предмет: проектиране в областта на хидротехнически съоръжения, пристанищна и транспортна инфраструктура, от които минимум един на стойност не по-малка от 80 000,00 лв. (осемдесет хиляди лева) на проекта и минимум 1 (един) договор с предмет: ПУП на производствена или складова територия с обхват над 10 дка (десет декара) в урбанизирана територия, общо за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;
2. Участникът трябва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката:
2.1. специалисти инженери, както следва: "Хидротехническо строителство"; "Транспортни съоръжения"; "ПГС" или "ССС" и инженер - геолог с образователна степен "магистър", последният по специалност "Хидрогеология и инженерна геология" или еквивалентна за чуждестранните лица, всеки един от тях следва да има минимум 7 (седем) години стаж по специалността като проектант, да притежават пълна проектантска правоспособност от КИИП, както и следва всеки един от тях да е изпълнил поне един проект с предмет: проектиране на хидротехнически съоръжения; рехабилитация, реконструкция и модернизация, и/или ново строителство на пристанищна инфраструктура - по съответната част, с минимална стойност от проектантска дейност за проекта като цяло в размер не по-малък от 80 000,00 BGN (осемдесет хиляди лева);
2.2. участникът трябва да осигури следните експерти:
— един инженер ВиК - с образователно квалификационна степен "Магистър" строителен инженер по специалност "Водоснабдяване и канализация",
— един Електро инженери – с образователно квалификационна степен "Магистър" електроинженер по специалности "Ел. снабдяване и ел. обзавеждане",
— един слаботоков инжинер изискваният инженер по "Комуникационна техника и технологии" или инженер по съобщителна техника,
— един инженер ОВиК - образователно квалифакиционна степен "Магистър" машинен инженер по специалност "Топлотехника",
— един геодезист - с образователно квалификационна степен "Магистър" по специалност "Геодезия, фотограметрия и картография", или друга релевантна специалност с проф. квалификация и професионален опит за всеки един от тях минимум 5 (пет) години в областта на проектирането и да притежават пълна проектантска правоспособност от КИИП;
2.3. участникът трябва да осигури следните експерти:
— един ландшафтен архитект - с образователно квалификационна степен "Магистър" по специалност "Ландшафтна архитектура",
— един проектант по част "Архитектура" с образователно квалификационна степен "Магистър" по специалност "Архитектура" - с професионален опит за всеки един от тях минимум 5 (пет) години в областта на проектирането и да притежават пълна проектантска правоспособност от КАБ;
2.4. Един консултант с висше образование с квалификация архитект, урбанист, строителен инженер, който да отговаря за цялостната организация на проекта, координацията му с Община Бургас, органи на изпълнителна власт и контролните органи и експлоатационни дружества и всички които имат отношение към съгласуване на проекта, както и неговото представяне в публичното пространство за осигуряване на широка общественена подкрепа на инвестиционната инициатива: обществени обсъждания, презентации на различни нива и т.н.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. техническо предложение. Тежест 40
2. цена. Тежест 40

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2011/S 43-070744 от 3.3.2011

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 29.8.2011 - 16:00
Платими документи
цена 15 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията за участие може да бъде закупена на касата на Община Бургас, на ул. "Александродска" № 26, "Център за административно обслужване", БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 15,00 BGN (деветдесет лева) с включен ДДС или по банкова сметка на община Бургас IBAN BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC SOMBBGSF, код за вид плащане: 444 000 след извършена справка с посочените в обявлението лица за контакти.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

8.9.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 9.9.2011 - 11:00

Място

Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Обявлението е одобрено с Решение на Заместник-кмет при Община Бургас.

Сроковете са съкратени на основание чл. 64 от ЗОП, като пълен достъп до документацията за участие е предоставена по електронен път на официалния сайт на Община Бургас на адрес с www.burgas.bg, раздел "Обществени поръчки".

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 11.8.2011

 


По статията работи: