НАЧАЛО » ������

BG-Belene: food, beverages, tobacco and related products

Contract notice Supplies

fb
3E news
fb
06-01-2012 10:27:00
fb

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Obshtina Belene, Oblast Pleven
ul. "Balgariya" No. 35
Contact point(s): Tsvetomir Tsvetanov - st. ekspert "Ikonomichesko razvitie i obshtestveni porachki"
5930 Belene
BULGARIA
Telephone: +359 65831061
Fax: +359 65831062

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://obshtina.belene.net

Address of the buyer profile: http://obshtina.belene.net/pp.htm

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.3)Main activity
General public services
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
"Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене".
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: — Домашен Социален Патронаж гр. Белене, ОДЗ "Мечта" гр. Белене, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA,
— ОДЗ "Бодра смяна" гр. Белене, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA,
— ОДЗ "Знаме на мира" гр. Белене, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA,
— ОУ "Васил Левски" гр. Белене, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA,
— СОУ "Димчо Дебелянов" гр. Белене, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA,
— ОУ "Проф. Иван Шишманов" – с. Деков, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

NUTS code BG314

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Обектът на поръчката е периодична доставка на мляко и млечни продукти по предварителни заявки за звената на бюджетна издръжка на територията на Община Белене съгласно спецификация и изисквания на Възложителя.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

15000000 - DA28 - FA02 - FA03

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Съгласно спецификацията, неразделна част от документацията за участие.
Estimated value excluding VAT:
Range: between 60 000 and 150 000 BGN
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: В случай, че в срока посочен в чл.1.2. от (проекто) договора Възложителят е в процес на избор на изпълнител, но все още няма сключени договори, Възложителя си запазва правото да възложи допълнителни доставки на същия Изпълнител, избран в резултат на провеждане на настоящата обществена поръчка за срок до 5 месеца.
Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 5 (from the award of the contract)
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Completion 27.12.2013

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Кандидатите представя оригинал на гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя оригинал на гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят определя (чл. 59 ал. 2 ЗОП) гаранция за участие в настоящата процедура в размер на: 600,00 BGN. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител,трябва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, към датата на неговото сключване, или да представи оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, с възможност да се усвои изцяло или на части, издадена в полза на Възложителя за сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие и евентуално гаранцията за изпълнение на договора, могат да се представят в една от следните форми – парична сума или под формата на банкова гаранция. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Ако участник избере гаранцията да е под формата на парична сума, следва да го направи с платежно нареждане по банков път по сметка на Община Белене като използва следните данни: IBAN: BG61 STSA 9300 3359 4547 00; BIC: STSA BGSF, БАНКА ДСК-клон гр. Белене. В документацията за обществената поръчка участникът прилага оригинал на платежното нареждане с подпис и печат на съответната банка. Ако участникът представя банкова гаранция за участие, то същата трябва да се представи в оригинал по образец на банката и да бъде открита със срок на валидност не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. В случай на представяне на банкова гаранция за изпълнение на договор, същата трябва да е издадена по образец на банката преди датата на сключване на договора за обществена поръчка. Валидността на банковата гаранция за изпълнение да е 30 (тридесет) календарни дни след изтичане срока на договора. Банковата гаранция следва да е неотменима и да е в полза на Община Белене и изрично да съдържа текст с пълното наименование на процедурата за която се издава! Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или с легализация, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по гаранцията за участие или за изпълнение се представят в легализиран превод на български език.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Заплащането ще става безкасово на части, отговарящи на съответните доставки, при <банка>, BIC_______________________________, IBAN__________________________________ в срок до _____________ / <мин 90 дни отложено плащане съгласно техническото предложение на участника> / календарни дни, считано от датата на доставката, след представяне на платежен документ – фактура. (чл.2.4. от (проекто) договора).
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица и е определен за спечелил обществената поръчка, той следва да се регистрира като юридическо лице в срок от 20 (двадесет) календарни дни, след изтичане срока за обжалване на решението за избор на изпълнител. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението, съгласно чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Ако участникът е обединение и не се регистрира като юридическо лице в горепосочения срок, Възложителят ще сключи договор с втория класиран участник.
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: yes
Description of particular conditions: Възложителят си запазва правото да възложи допълнителни доставки на избрания изпълнител за срок до 5 (пет) месеца след изтичане на срока на договора в случай, че в периода му на действие няма избран Изпълнител и сключени договори за доставка на храни за следващ период.
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на участника не по-рано от 6 месеца преди датата на отваряне на офертата. Когато участникът е българско юридическо лице и е регистриран или пререгистриран в единния електронен търговски регистър към Агенция по вписванията, не се изисква удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК:
— За юридически лица и ЕТ, които не са пререгистрирани по реда на Закона за търговския регистър се представя:
—— копие от документ за първоначална съдебна регистрация,
—— валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на отваряне на офертите,
— За юридически лица и ЕТ, които са пререгистрирани по реда на Закона за търговския регистър се представя:
— копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участникът не представи ЕИК, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние (извлечение от Търговския регистър) издадено не по-рано от 6 месеца от датата на отваряне на офертите.
В случай че, в управителните и контролни органи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага следните документи:
— Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган не е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър - удостоверение за актуалното им състояние,
— Ако юридическото лице, член на управителен или контролен орган е пререгистрирано по реда на Закона за търговския регистър – се представя извлечение от Търговския регистър или ЕИК,
— Документ за регистрация на кандидата по ДДС /Идентификационен номер по ДДС/ или декларация, че същият не е регистриран,
— За физически лица – копие от документа за самоличност.
Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, документът за регистрация следва да бъде представен в легализиран превод на български език, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.
— Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверен учредителен акт на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние или техни еквиваленти, в легализиран превод. В случай, че кандидатите участват като обединение, то всички в обединението трябва да сключат писмено споразумение. Като минимум споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; - всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. Ако състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
Когато обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата, участникът представя копие от удостоверението за регистрация по БУЛСТАТ.
Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Образец № 3, 4 и 5 от документацията. Представят и се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, както и по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Кандидат или участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2 ЗОП се отстранява от участие в процедурата.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП (Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите от настоящия раздел се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, документите от настоящия Раздел се представят за всеки от подизпълнителите):
(а) Копие от счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите за 2008г., 2009 г., и 2010 г. (с изключение на новорегистрираните кандидати и кандидатите, упражняващи свободна професия) или в зависимост от датата на учредяване – заверени от страна на участника;
(б) Информация за общия оборот на участника за последните 3 години /2008г., 2009 г. и 2010 г./, съгласно Образец № 8 от документацията.
Minimum level(s) of standards possibly required: — Списък на основните договори на участника за сходни доставки на храни, изпълнени през периода 2008г., 2009г. и 2010г. – (за новорегистрираните кандидати - в зависимост от датата на учредяване), включително предмет, стойностите, срокове и клиенти, придружен с препоръки за добро изпълнение от Възложителите чиито договори кандидата представя, че е изпълнил. Кандидатите не трябва да прилагат копия на договори в офертата си,
— Участникът трябва да има минимален, документално доказан общ оборот без ДДС от дейността си за периода 2008 г., 2009 г. и 2010 г. в размер на 150 000,00 BGN,
— Кандидатите следва да имат специфичен оборот от сходни с предмета на настоящата поръчка доставки (храни) за периода 2008г., 2009г. и 2010 г. на стойност, без ДДС равна или по-голяма от 90 000,00 BGN,
— Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася за общия оборот на участниците в обединението като цяло. Оборотите се доказват по реда на т. 3.5 а) от Документацията.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Участниците следва да представят валидни удостоверения за регистрация за търговия на едро с храни, съгласно разпоредбите на чл.12 от Закона за храните. Удостоверенията да са заверени с гриф "Валидно/ вярно с оригинала" от органа, който го е издал. При участник обединение на физически и/или юридически лица поне едно физическо/юридическо лице включено в обединението следва да представи удостоверения за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, за търговия на едро с храни. Регистрацията на обектите за производство и търговия на едро с храни от неживотински произход, се извършва от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ). Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните следва да бъдат издадени след 1.1.2007г. Кандидатите задължително представят валидни в своя срок доказателства по смисъла на чл. 18 от Закона за храните, за внедрени сертифицирана Система за анализ на опасностите и критични контролни точки /НАССР/ за управление безопасността на храните или внедрена и валидна в своя срок сертифицирана система за управление на безопасността на храните по БДС ЕN ISO 22 000:2005 или валидна в своя срок система, която съответства на изискванията на Кодекс Алиментариус или съответстващи валидни в своя срок еквивалентни стандарти, или приложими валидни в своя срок процедури и/или добри практики по смисъла на чл. чл. 17 и 18 ал. 1 от ЗХ, с област на приложение производство продажба, търговия, доставка на хранителни продукти. Представят се заверени от участника копия на сертификатите, като същите да са във срока на тяхната валидност и да не са изтекли към датата на отваряне на офертите. При участник обединение на физически и/или юридически лица поне едно физическо/юридическо лице, включено в обединението, следва да представи сертификат за внедрена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно съответния стандарт. Продуктите да отговарят на Закона за храните, Наредба № 9/16.09.2011 г. на МЗХ за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.5.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара, Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, Наредбата за специфичните изисквания към мазнините за мазане. Когато доставчикът не е производител на определената група храни, а търговец, храните да се доставят във вида и с марката на производителя в обектите предмет на доставка по поръчката само със запазени опаковки, етикирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, приета с Постановление №136 от 2000 г. /ДВ, бр.62 от 2000 г./.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите да разполагат със собствена/наета материално- техническа база с минимум едно складово помещение с хладилна техника или хладилно помещение поддържащо постоянно необходимата температура за съхранение на съответните хранителни продукти. Да се приложат валидни копия на документи от компетентни органи, разрешаващи експлоатацията на помещенията. Да бъдат посочени квадратурата на складовите площи в квадратни метри и кубатурата (обем) на хладилните площи в кубически метри и/или броя и вида на хладилната техника и техния обем. Кандидатите да разполагат с минимум 2 (два) броя собствени или наети транспортни средства годни за превоз на хранителни продукти. За доказване наличието на транспортните средства всеки участник представя списък-декларация с всички транспортни средства, които ще бъдат на негово разположение за срока на договора, с приложени копия на регистрационни талони, удостоверяващи собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както и валидни удостоверения за регистрация им на името на участника съгласно изискване на ДВСК и РИОКОЗ. В случай че транспортните средства не са собствени - се прилага договор за наем/лизинг/, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на договора. Транспортните средства на кандидатите задължително да са регистрирани по смисъла на чл. 246 ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 3 ал. 3 от Наредба № 9 на МЗ от 21.3.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение контролирани от РЗИ, като документите доказващи регистрацията следва да са издадени след 1.1.2007г. на името на участника и да бъдат заверени с гриф "Валидно,вярно с оригинала" от органа, който ги е издал. Кандидатите представят заверено копие на удостоверение по смисъла на чл.12 ал. 10 от Закона за храните, на името на участника и да бъдат заверени с гриф "Валидно,вярно с оригинала" от органа, който ги е издал.
Заверени от участника копия на протокол/-и за изпитване на млечните продукти /извара, сирене, кашкавал, прясно мляко и кисело мляко/ от акредитирана лаборатория по безопасност на хранителните продукти от животински произход, доказващ/-и че в изследваните млечни продукти, предмет на поръчката, не се включват растителни мазнини.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Notice on a buyer profile

Notice number in the OJEU: 2011/S 173-283912 of 9.9.2011

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 3.2.2012 - 16:30
Payable documents: yes
Price: 12 BGN
Terms and method of payment: Цената на документацията е 12 BGN с вкл. ДДС е платима в каса ЦИОГ при Община Белене всеки работен ден от 8:00 часа до 16:30 часа. Документацията за участие се получава на адреса на управление на община Белене – гр. Белене, п.к. 5930, ул. "България" №: 35, стая №: 14, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена или може да бъде изпратена на съответния участник по куриер за негова сметка. Плащане за закупуване на документацията може да бъде направено и по банков път: BG 74 STSA 9300 8459 4547 00; BIC: STSA BGSF, БАНКА ДСК-клон гр. Белене. Вид плащания код: 44 80 07.
Документацията за участие в процедурата може да бъде изтеглена и от интернет адреса на Възложителя: ttp://obshtina.belene.net/pp.htm.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.2.2012 - 16:30
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 70 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 14.2.2012 - 14:00

Place:

Зала 16 на Община Белене, ул. "България" 35, гр. Белене, 5930, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: По смисъла на чл. 68 ал. 3 ЗОП могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.5)Date of dispatch of this notice:3.1.2012
По статията работи:

Георги Вулов