НАЧАЛО » ������

BG-Kozloduy: closed-circuit surveillance system

Contract notice – utilities Supplies

fb
3E news
fb
31-12-2011 12:13:00
fb

Section I: Contracting entity

I.1)Name, addresses and contact point(s)

"AETs Kozloduy" EAD
-
Contact point(s): Mariela Stefanova
For the attention of: otdel "Obshtestveni porachki", upravlenie "Targovsko"
3321 Kozloduy
BULGARIA
Telephone: +359 97376590
Fax: +359 97376007

Internet address(es):

General address of the contracting entity: http://www.kznpp.org

Address of the buyer profile: http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Main activity
Electricity
I.3)Contract award on behalf of other contracting entities

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting entity:
Доставка на 2 системи за вихровотоков контрол на топлообменни тръби и отвори в колектора на парогенератори ПГВ-1000М.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД гр. Козлодуй.

NUTS code BG313

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Доставка на 2 системи за вихровотоков контрол на топлообменни тръби и отвори в колектора на парогенератори ПГВ-1000М. Системата се използва за извършване на автоматизиран вихровотоков безразрушителен контрол за определяне състоянието на топлообменните тръби и материала на колекторите на парогенераторите. Вихровотоковата система се състои от манипулатор, вихровотоков измервателен инструмент и работна станция с необходимия софтуер за управление на манипулатора и набиране на данни.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

32235000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Необходима е доставка на два броя системи за вихровотоков контрол.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 6 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Гаранция за участие: 20 000 BGN. Гаранция за изпълнение на договора - 3 % от стойността на договора.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Плащането се извършва срок до 15 работни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол, протокол за извършен входящ контрол без забележки, протокол за проведени функционални изпитания и протокол за проведено обучение на персонала.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
Няма.
III.1.4)Other particular conditions:
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: — Списък на документите,
— Документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице,
— Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие и удостоверения за актуално състояние,
— Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени,
— Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП,
— Декларация за използване или неизползване на подизпълнители при изпълнението на поръчката,
— Документ за гаранция за участие,
— Декларация за подаване на оферта,
— Информационен лист,
— Декларация за произход на стоката.
Надлежно оформен от производителя документ, даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките (в случай, че кандидатът не е производител). Възложителят отстранява от участие Кандидатите, за които са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1,2 и 5 от ЗОП.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: — Минимални изисквания: Кандидатът да има изпълнени поръчки с подобен обект за последните 3 години,
— Изискуеми документи: Информация за общия оборот и за оборота на стоките с подобен обект, за последните 3 години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: — Минимални изисквания: Производителят да има опит в прозводството на подобно оборудване и да представи референции за добро изпълнение. Производителят да притежава сертифицирана система за управление на качеството,
— Изискуеми документи: Списък на основните договори на производителя за производство на подобни стоки, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Сертификат за въведена система за управление на качеството, съгласно EN ISO 9001 на производителя.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Технически параметри на манипулатора съгласно т. 2.1. от техническото задание. Weighting 12

2. Технически параметри на вихровотоковия инструмент съгласно т. 2.2. от техническото задание. Weighting 5

3. Технически параметри на работна станция за набиране на данни, калибрационен блок и резервни части и консумативи съгласно т. 2.3, 2.4. и 2.5.. Weighting 3

4. Цена. Weighting 80

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting entity:
БД ОП 20343
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Periodic indicative notice

Notice number in the OJEU: 2011/S 188-307622 of 30.9.2011

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 20.1.2012 - 16:00
Payable documents: yes
Price: 12 BGN
Terms and method of payment: По банков път или в брой в касата на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер или по e-mail след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс, данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити са следните: "Корпоративна Търговска Банка" АД,
IBAN за лева - BG 31 KORP 9220 1000 2240 01,
IBAN за евро - BG 13 KORP 9220 1400 2240 01, Corporative Commercial Bank,
BIC: KORP BGSF.
За дата на плащане се приема датата на постъпване на средствата по сметката на АЕЦ Козлодуй ЕАД.
Осигурен е електронен достъп до документацията за участие в процедурата в профила на купувача на адреса, посочен в т.I.1) от обявлението.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
30.1.2012 - 16:00
IV.3.5)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
IV.3.7)Conditions for opening tenders
Date: 1.2.2012 - 10:00

Place

Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 3321, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Лица с представителни функции, съгласно регистрацията на участника или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел имат право да присъстват при отваряне на заявленията.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 9807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Съгл. чл. 120 ал. 3 от ЗОП.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Управление "Търговско", Отдел "Обществени поръчки"
3321 Козлодуй
BULGARIA
E-mail: kkkamenova@npp.bg
Telephone: +359 97373230
Internet address: http://www.kznpp.org
Fax: +359 97376007

VI.5)Date of dispatch of this notice:29.12.2011
По статията работи:

Георги Вулов