НАЧАЛО » ������

BG-Velingrad: animal products, meat and meat products

Supplies

fb
3E news
fb
27-06-2011 06:03:22
fb

BG-Velingrad: animal products, meat and meat products

2011/S 120-198545

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Obshtina Velingrad
bul ."Han Asparuh" No. 35
Contact: Mariya Nikolova-ml.ekspert v direktsiya APIO
Attn: direktsiya APIO
4600 Velingrad
BULGARIA
Tel. +359 35953140
E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg
Fax +359 35954341

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Description

Animal products, meat and meat products.
Prepared and preserved fish.
Fruit, vegetables and related products.
Animal or vegetable oils and fats.
Dairy products.
Grain mill products, starches and starch products.
Miscellaneous food products.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 4.8.2011 - 16:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

15.8.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

 

BG-Велинград: Месо и месни продукти

2011/S 120-198545

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Община Велинград
бул ."Хан Аспарух" № 35
контакти : Мария Николова-мл.експерт в дирекция АПИО
За: дирекция АПИО
4600 Велинград
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 35953140
E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg
Факс +359 35954341

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

регионален или местен орган
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Периодични доставки на хранителни продукти, обособени в отделни позиции по вид, и посочени в списък,за нуждите на Община Велинград".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка франко складовете на детските и социалните заведения.

код NUTS: BG423

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

"Периодични доставки на хранителни продукти, обособени в отделни позиции по вид, и посочени в списък,за нуждите на Община Велинград".

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Да
офертите трябва да бъдат подадени за за една или повече партиди

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Прогнозната стойност на поръчката е 418 580 BGN без ДДС.
Без да се включва ДДС 418 580 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 1 ЗАГЛАВИЕ Хляб и хлебни изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодична доставка на хляб и хлебни изделия.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15811000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Приложен е списък в документацията за участие.
Без да се включва ДДС 25 070 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 2 ЗАГЛАВИЕ Закуски

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодична доставка на закуски.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15811000, 15813000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозните количества са в списък,приложен в документацията.
Без да се включва ДДС 27 065 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 3 ЗАГЛАВИЕ Сладкарски изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодична доставка на сладкарски изделия.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15820000, 15812000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество ев списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 12 515 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 4 ЗАГЛАВИЕ Мляко и млечни изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на мляко и млечни изделия.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15500000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество ев списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 76 170 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 5 ЗАГЛАВИЕ Месо и месни продукти

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на месо и месни продукти.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15100000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 76 740 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 6 ЗАГЛАВИЕ Варива

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на варива.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15890000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 12 320 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 7 ЗАГЛАВИЕ Захар и захарни изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на захар и захарни изделия.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15830000, 15840000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 15 040 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 8 ЗАГЛАВИЕ Яйца и макаронени изделия

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Перодични доставки на яйца и макаронени изделия.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

03142500, 15850000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 24 280 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 9 ЗАГЛАВИЕ Подправки

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на подправки.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

03132000, 15870000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 7 115 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 10 ЗАГЛАВИЕ Предсни плодове и зеленчуци

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Периодични доставки на пресни плодове и зеленчуци.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

03200000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 102 825 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 11 ЗАГЛАВИЕ Зеленчукови и плодови консерви

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Пероидчин доставки на зеленчукови и плодови консерви.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

15300000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Прогнозното количество е в списък,приложен към документацията.
Без да се включва ДДС 39 440 BGN

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000,00 BGN, внесена по следната сметка на Община Велинград.
BG 65RZBB91553320010530 BIC RZBBBGSF "Райфайзен банк" - клон Велинград или в касата на Община Велинград.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителя заплаща договорената цена на хранителните продукти в срок до ..... (от предложението на Изпълнителя),считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол и представяне на фактура в счетоводството на съответното бюджетно звено.Финансовите средства са от бюджета на Община Велинград.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Не

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Офертата трябва да отговаря на изискванията на чл.56 от ЗОП и документацията на Възложителя,
1. Административни сведения за участника (съгласно Образец № 1) – оригинал;
2. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документите се представят в заверено от участника копие. Удостоверението за актуално състояние и документът за регистрация следва да са издадени от компетентния орган не по-късно от шест месеца преди датата на подаване на офертата;
3. Удостоверение за регистрация по ДДС (ако участникът е регистриран) – заверено от участника копие;
4. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (ако участникът подлежи на такава регистрация) – заверено от участника копие;
5. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка:
— Годишна данъчна декларация за 2010 г., подадена в НАП – заверено от участника копие,
— Отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – заверено от участника копие,
— Отчет за паричните потоци за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – заверено от участника копие,
— Отчет за собствен капитал за 2008, 2009 и 2010 г. – заверено от участника копие,
— Информация за общия оборот и оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – съгласно Образец № 8 - оригинал;
6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчка по смисъла на чл. 51 от ЗОП:
— Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на канцеларски материали и консумативи, изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение – съгласно Образец № 13 - оригинал. За "изпълнени" се считат договорите, чието изпълнение е приключило. Референциите /препоръки/ се попълват по Образец № 9 и се представят в оригинал или заверено от участника копие;
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (съгласно образец № 4) - оригинал;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (съгласно образец № 5) - оригинал;
9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (съгласно образец № 6) - оригинал;
10. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (съгласно образец № 10) - оригинал;
11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка (съгласно образец № 11) - оригинал;
12. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащ предложение за срок доставка и срок на разсрочено плащане (съгласно образец № 2) – оригинал;
13. Ценова оферта (съгласно образец № 3) - оригинал;
14. Документ за внесена от участника гаранция за участие съгласно обявлението за откриване на процедурата (парична сума или банкова гаранция) - оригинал;
15. Декларация за срок на валидност на офертата (съгласно образец № 12) - оригинал;
16. Документ за закупена документация – оригинал или заверено от участника копие;
17. Проект на договора за обществена поръчка – с попълнени идентификационни данни на участника, подписан и подпечатан на всяка страница - оригинал;
18. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява участника в откритата процедура, когато участникът не се представлява от законен представител, посочен в документа за регистрация;
19. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице – договор за създаване на обединението с нотариална заверка на подписите на участниците в обединението или на техните представители – оригинал или заверено от участника копие;
20. Списък на документите, съдържащи се в офертата - оригинал.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми — Годишна данъчна декларация за 2010 г., подадена в НАП – заверено от участника копие,
— Отчет за приходите и разходите за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – заверено от участника копие,
— Отчет за паричните потоци за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – заверено от участника копие,
— Отчет за собствен капитал за 2008, 2009 и 2010 г. – заверено от участника копие,
— Информация за общия оборот и оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.) – съгласно Образец № 8 - оригинал.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Доказателства за технически възможности и/или квалификация за изпълнение на поръчка по смисъла на чл. 51 от ЗОП.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на канцеларски материали и консумативи, изпълнени през последните 3 години (2008, 2009 и 2010 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение – съгласно Образец № 13 - оригинал. За "изпълнени" се считат договорите, чието изпълнение е приключило. Референциите /препоръки/ се попълват по Образец № 9 и се представят в оригинал или заверено от участника копие.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. цена. Тежест 7
2. срок на доставка. Тежест 2
3. срок на разсрочено плащане. Тежест 1

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

Решение № 710/22.01.2011г. на Кмета на Община Велинград за откриване на процедурата.

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 4.8.2011 - 16:00
Платими документи
цена 5 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията се закупува от гише "Каса" на деловодството,етаж І-ви,в сградата на Община Велинград.Цената е 5 BGN без ДДС.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15.8.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 16.8.2011 - 10:00

Място

Малка заседателна зала на общинска администрация, ет. ІІ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участници в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средстватата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Да
прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: М. юни 2012г.

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Велинград, дирекция АПИО
бул. "Хан Аспарух" № 35
4600 Велинград
БЪЛГАРИЯ
E-mail: Velingrad@mbox.contact.bg
Тел. +359 35953140
Факс +359 35954341

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 22.6.2011

 


По статията работи: