НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: ligatures

Supplies

fb
3E news
fb
30-03-2011 07:22:39
fb

BG-Sofia: ligatures

2011/S 62-100581

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Voennomeditsinska akademiya
bul. "Sv. G. Sofiyski" No.3
Contact: Emiliya Penchova Dzhambazova
Attn: VMA - Sofiya, et. 2, st. 34
1606 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 29225704
E-mail: mms@vma.bg
Fax +359 29225694

Internet address(es)

Address of the buyer profile http://www.vma-bg.org

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
Contact: Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова
Attn: ВМА-София, ст. 25 - каса
1606 София
BULGARIA
Tel. +359 29225195

Tenders or requests to participate must be sent to: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
Contact: Росица Иванова Иванова, Огняна Димитрова Никодимова
Attn: Явно деловодство на ВМА - ет. 2
1606 София
BULGARIA
Tel. +359 29225527

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

33141126, 33184100, 33141125

Description

Ligatures.
Surgical implants.
Material for surgical sutures.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 6.5.2011 - 15:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

16.5.2011 - 15:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Български.

 

  1.                                 

BG-София: Стерилни конци

2011/S 62-100581

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
контакти : Емилия Пенчова Джамбазова
За: ВМА - София, ет. 2, ст. 34
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225704
E-mail: mms@vma.bg
Факс +359 29225694

Интернет адрес/и

Адрес на профила на купувача http://www.vma-bg.org

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
контакти : Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова
За: ВМА-София, ст. 25 - каса
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225195

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
контакти : Росица Иванова Иванова, Огняна Димитрова Никодимова
За: Явно деловодство на ВМА - ет. 2
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225527

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
здравеопазване
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Сключване на рамково споразумение с предмет: "Периодична доставка на хирургичен шевен материал и консумативи за херниопластика, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната", съгласно спецификация – приложение № 1 /неразделна част от документацията/.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка Военномедицинска академия.

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един оператор
Срок на действие на рамковото споразумение: срок на действие в месец/и: 36

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Сключване на рамково споразумение с предмет: "Периодична доставка на хирургичен шевен материал и консумативи за херниопластика, за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната", съгласно спецификация – приложение № 1 /неразделна част от документацията/.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

33141126, 33184100, 33141125

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Количествата посочени в спецификацията - приложение № 1 от конкурсната документацията са ориентировъчни за една година.

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 36 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 3 000 (три хиляди) BGN, с валидност, срока на валидност на офертата.
Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключваните договори по рамковото споразумение без ДДС.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

По банков път.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК (съгласно чл. 23 от ЗТР) – за българско юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност.
Удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Кандидатите да представят документи по чл.50 от ЗОП.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми — Копия на баланса и отчета за приходи и разходи през предходната година,
— Информация за общия оборот през последните 3 години,
— Декларация за стойността на извършените подобни доставки за предходните 3 години.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Кандидатите да представят документи по чл.51 от ЗОП.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
— Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на такива консумативи, извършени през последните три години с предмет,стойност, срок и име на възложителя,
— Участниците да представят декларация съдържаща списък на персонала, оборудването, машините и техническите съоръжения, с които разполагат за изпълнение на поръчката,
— Участниците да са производители или официални дистрибутори на производителя на консумативите. Последното се удостоверява с оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверени копия) от производителя или неговият официален представител, издадено след датата на публикуване на обявата за търга в Държавен вестник, с валидност до приключване срока на договора,
— Документи, удостоверяващи образователната и професионална квалификация на участника и на лицата, които отговарят за извършването на доставката,
— Образци, описание и/или снимки (фирмени каталози) на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това,
— Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се представят в превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР,
— Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл.77 от ЗМИ,
— Предложените медицински изделия да са регистрирани в съотверствие с изискванията на Закона за медицински изделия (ЗМИ).

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Цена. Тежест 55
2. Качество. Тежест 40
3. Срок на доставка. Тежест 5

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 6.5.2011 - 15:00
Платими документи
цена 100 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията се получава в касата на ВМА - стая № 25, ІІ етаж, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, гр. София, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, всeки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00ч.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16.5.2011 - 15:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 17.5.2011 - 10:00

Място

ВМА-София, Зала №10 - партера на ВМА, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Управители или техни упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: 10 дневен от уведомяване за решението.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ

28.3.2011

 


По статията работи: