НАЧАЛО » ������

Банките изкупиха най-голямо количество ДЦК на днешния аукцион

fb
3E news
fb
13-04-2020 04:04:09
fb

На 13 април 2020 г. Министерството на финансите преотвори емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.12.2029 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на номинална конвергенция, който се отчита от ЕЦБ като един от Маастрихтските критерии.

На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 200 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена доходност в размер на 0,55 %.
Общият размер на подадените поръчки достигна 250,7 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,25. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 81,5 %, следвани от застрахователни дружества – 5,5 %, пенсионни фондове – 3 % и други инвеститори – 10 %.

ДКЦ
министерство на финансите
аукцион
По статията работи:

3E news