НАЧАЛО » ������

BG-Ruse: food, beverages, tobacco and related products

Supplies

fb
3E news
fb
10-10-2011 06:06:32
fb

BG-Ruse: food, beverages, tobacco and related products

2011/S 194-316362

Contract notice

Supplies

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Obshtina Ruse
pl. "Svoboda" No. 6
For the attention of: Daniela Velikova - Direktor direktsiya "ZSD"; Kiril Tsigularov-Direktor "Detska mlechna kuhnya", tel +359 82841400; mob. tel +359 878596637; Albena Dobreva - Gl.spetsialist v otdel "OI", tel: +359 82881725
7000 Ruse
BULGARIA
Telephone: +359 82881703
Fax: +359 82834413

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.ruse-bg.eu

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Община Русе
пл. "Свобода" № 6
Contact point(s): Информационен център, гише "Търговия и транспорт"
For the attention of: Ваня Попова - Старши експерт
7000 Русе
BULGARIA
Telephone: +359 082881635
Fax: +359 082834413

Tenders or requests to participate must be sent to: Община Русе
пл. "Свобода" 6
Contact point(s): Информационен център, гише "Търговия и транспорт"
For the attention of: Ваня Попова - Старши експерт
7000 Русе
BULGARIA
Telephone: +359 082881635
Fax: +359 082834413

Section II: Object of the contract

II.1)Description

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Description

Food, beverages, tobacco and related products.
Animal products, meat and meat products.
Prepared and preserved fish.
Fruit, vegetables and related products.
Animal or vegetable oils and fats.
Dairy products.
Grain mill products, starches and starch products.
Miscellaneous food products.

Section IV: Procedure

IV.3)Administrative information

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 21.11.2011 - 16:00

IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

1.12.2011 - 12:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian

 

 

 

BG-Русе: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2011/S 194-316362

Обявление за поръчка

Доставки

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Русе
пл. "Свобода" № 6
На вниманието на: Даниела Великова - Директор дирекция "ЗСД"; Кирил Цигуларов-Директор "Детска млечна кухня", тел +359 82841400; моб. тел +359 878596637; Албена Добрева - Гл.специалист в отдел "ОИ", тел: +359 82881725
7000 Русе
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 82881703
Адрес за електронна поща: mayor@ruse-bg.eu
Факс: +359 82834413

Интернет адрес/и

Основен адрес на възлагащия орган http://www.ruse-bg.eu

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Община Русе
пл. "Свобода" № 6
Място/места за контакт: Информационен център, гише "Търговия и транспорт"
На вниманието на: Ваня Попова - Старши експерт
7000 Русе
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 082881635
Факс: +359 082834413

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Русе
пл. "Свобода" 6
Място/места за контакт: Информационен център, гише "Търговия и транспорт"
На вниманието на: Ваня Попова - Старши експерт
7000 Русе
БЪЛГАРИЯ
Телефон: +359 082881635
Факс: +359 082834413

I.2)Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3)Основна дейност

Общи обществени услуги

I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание

II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Доставка на хранителни продукти за Детска млечна кухня, Русе по следните обособени позиции /групи/, съгласно Закона за храните.

II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Основно място на доставка: Склада на Детска млечна кухня.

код NUTS BG323

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.4)Информация относно рамковото споразумение

II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на хранителни продукти за Детска млечна кухня, Русе по следните обособени позиции /групи/, съгласно Закона за храните:
— поз. 1 - мляко и млечни продукти,
— поз. 2 - месо и месни продукти,
— поз. 3 - зърнени храни и храни на зърнена основа,
— поз. 4 - зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени,
— поз. 5 - други храни,
— поз. 6 - масла и мазнини,
— поз. 7 - варива,
— поз. 8 - риба, рибни продукти и други морски храни,
— поз. 9 - картофи и кореноплодни,
— поз. 10 - плодове - пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти,
— поз. 11 - яйца и яйчни продукти,
— поз. 12 - подправки - пресни и изсушени,
— поз. 13 - месни и месно - растителни консерви,
— поз. 14 - захар, захарни и шоколадови изделия, мед.

II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.1.8)Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за една или повече обособени позиции

II.1.9)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

II.2)Количество или обем на поръчката

II.2.1)Общо количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в отделните приложения към всяка позиция.

II.2.2)Информация относно опциите

Опции: не

II.2.3)Информация относно подновяванията

Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Информация относно обособените позиции

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Доставка на мляко и млечни продукти

1)Кратко описание

Доставка на мляко и млечни продукти /сирене, кашкавал, извара, мляко/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15500000

3)Количество или обем

Прогнозните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Доставка на месо и месни продукти

1)Кратко описание

Доставка на месо и месни продукти /месо, кайма, пилета, колбаси и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15100000

3)Количество или обем

Прогнозните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа

1)Кратко описание

Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа /хляб, закуски, брашно, жито, грис, ориз, фиде, макарони, спагети, листи за баница и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15810000

3)Количество или обем

Прогнозните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Доставка на зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени

1)Кратко описание

Доставка на зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени /домати, краставици, пипер, зеле, спанак, тиквички, консерви и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03221000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението за позицията към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Доставка на други храни

1)Кратко описание

Доставка на други храни /оцет, сол, маслини, какао и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15800000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Доставка на масла и мазнини

1)Кратко описание

Доставка на масла и мазнини /олио слънчогледово/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15400000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Доставка на варива

1)Кратко описание

Доставка на варива /зрял боб, леща/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03000000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни

1)Кратко описание

Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни/замразено филе риба/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03311000

3)Количество или обем

Прогнозните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Доставка на картофи и кореноплодни

1)Кратко описание

Доставка на картофи и кореноплодни /лук, чесън, моркови, картофи/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03100000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Доставка на плодове, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти

1)Кратко описание

Доставка на плодове, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти /ябълки, дини, пъпеши, грозде, кайсии, праскови, банани, портокали, компоти, нектари, натурални сокове и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15300000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението в документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Доставка на яйца и яйчни продукти

1)Кратко описание

Доставка на яйца и яйчни продукти /яйчен меланж/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

03142500

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението за позицията към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Доставка на подправки - пресни и изсушени

1)Кратко описание

Доставка на подправки пресни и изсушени / червен пипер, черен пипер, магданоз, чубрица, джоджен, копър, целина и др./.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15870000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението за позицията към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Доставка на месни и месно-растителни консерви

1)Кратко описание

Доставка на месни и месно-растителни консерви /пастет/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15130000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението за позицията към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Доставка на захар, захарни и шоколадови изделия, мед

1)Кратко описание

Доставка на захар, захарни и шоколадови изделия, мед/захар, бисквити, вафли, мед/.

2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

15820000, 15830000

3)Количество или обем

Ориентировъчните количества са посочени в приложението към документацията.

4)Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

5)Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко отделни позиции, като съответно внесе посочената гаранция за участие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката

III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59 чл.60 от ЗОП, участникът представя гаранция за участие в процедурата за позицията, за която участва, както следва:
— поз. 1 - мляко и млечни продукти - 915 BGN,
— поз. 2 - месо и месни продукт - 623 BGN,
— поз. 3 - зърнени храни и храни на зърнена основа - 418 BGN,
— поз. 4 - зеленчуци - сурови, консервирани, сготвени - 327 BGN,
— поз. 5 - други храни - 37 BGN,
— поз. 6 - масла и мазнини - 40 BGN,
— поз. 7 - варива - 27 BGN,
— поз. 8 - риба, рибни продукти и други морски храни - 280 BGN,
— поз. 9 - картофи и кореноплодни - 211 BGN,
— поз. 10 - плодове - пресни, нектари, плодови сокове, конфитюри и компоти - 546 BGN,
— поз. 11 - яйца и яйчни продукти - 110 BGN,
— поз. 12 - подправки - пресни и изсушени - 43 BGN,
— поз. 13 - месни и месно - растителни консерви - 30 BGN,
— поз. 14 - захар, захарни и шоколадови изделия, мед - 214 BGN.

III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е от бюджета на Община Русе. Плащането ще се извършва разсрочено по банков път, съгласно клаузите в договора.

III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който:
— е в открито производство по несъстоятелност /или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че участника е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си,
— е лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението,
— има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.
Комисията предлага за остраняване от процедурата участник:
— които не е представил някой от необходимите документи по чл.56,
— за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2,
— който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя,
— който е представил оферта,която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2.

III.1.4)Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: не

III.2)Условия за участие

III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Административни изисквания съгласно ЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
Възложителят може да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който:
1. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си;
2. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници, при които лицата по ал.4, чл.47 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
— "Свързани лица" по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са: съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
Регистрационни документи на участника:
— копие от документа за регистрация или ЕИК /единен идентификационен код/, съгласно чл.23 от ЗТР /Закона за търговския регистър/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец,
— копие от Удостоверение за актуално състояние, ако участникът не е представил ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР,
— копие от документа за идентификация по БУЛСТАТ /ако не е пререгистриран по ЗТР/ и за регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/,
— копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, офертата се подава на български език, а останалите документи - в превод.

III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП и всички документи, посочени в предварително обявените условия на възложителя.
1. Удостоверения от банки или копие от застраховка за професионална отговорност;
2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части;
3. Информация за общия оборот и за оборота на доставките,обект на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Участникът да представи:
1. Банкова атестация/ банково удостоверение от обслужваща банка, че участникът е коректен клиент;
2. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за последните 3 години;
3. Информация за общия оборот и за оборота на доставките, обект на поръчката за 2008, 2009 и 2010 год.

III.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП и всички документи, посочени в предварително обявените условия на възложителя.
1. Списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и възложителите, придружен от актуални препоръки за добро изпълнение;
2. Описание на техническото оборудване с което разполага участникът за изпълнение на поръчката и осигуряване на качеството;
3. Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за извършването на доставката;
4. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
5. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните 3 години.
Изисквано минимално/ни ниво/а
Участникът е необходимо да представи:
— Списък на основните договори за доставка на хранителни продукти, изпълнени през 2008, 2009 и 2010 год., включително стойности, дати получатели, придружен от препоръки за добро изпълнение,
— Описание на техническото оборудване с което разполага участника за осигуряване на качествато.
Участникът да разполага със собствена или наета складова /производствена/ база като представи:
— Копие от нотариален акт или договор за наем,
— Удостоверение за регистрация на обект за търговия или производство на храни, издадено от ОДБХ на основание чл.12, ал.7 от Закона за храните,
— Копия от валидни санитарни разрешителни, съгласно изискванията на ОДБХ/Областна дирекция по безопасност на храните/.
Участникът да притежава минимум 3 броя собствени транспортни средства като представи:
— Копия от регистрационните талони на автомобилите или договор за лизинг, придружени с Удостоверения за регистрация на транспортното средство, даващи право за превоз на съответната група храни /позиция/, издадени от акредитирани институции,
— Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за извършването на доставката,
— Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните 3 години.

III.2.4)Информация относно запазени поръчки

III.3)Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1)Информация относно определена професия

III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура

IV.1.1)Вид процедура

Открита

IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2)Критерии за възлагане

IV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена

IV.2.2)Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

IV.3)Административна информация

IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

не

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 21.11.2011 - 16:00
Платими документи: да
Цена: 36,00 BGN
Условия и начин на плащане: Участниците могат да закупят документацията за участие в процедурата до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа от Община Русе, пл. "Свобода" 6, Информацонен център, гише "Търговия и транспорт", БЪЛГАРИЯ/BULGARIA срещу представен документ за внесена сума в размер на 36,00 BGN с вкл. ДДС по сметката на Община Русе в ТБ.
"Инвестбанк" АД, кл.Русе BIC: IORT BGSF; IBAN: BG 96 IORT 7379 8400 0800 00, вид плащане - 447000.

IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

1.12.2011 - 12:00

IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата

IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 1.12.2011

Място

Гр. Русе, Община Русе, пл. "Свобода" №6, ет. 3, Заседателна зала, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите да
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.3)Допълнителна информация

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП.

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 6.10.2011

 


По статията работи: