НАЧАЛО » ������

Консолидираната печалба на Райфайзен Банк Интернешънъл е спаднала до 368 млн. евро покрай COVID-19 кризата

fb
3E news
fb
12-08-2020 10:08:42
fb

През първата половина на 2020 г. Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) генерира консолидирана печалба от 368 млн. евро. Консолидираната печалба намалява с 203 млн. евро на годишна база. Резултатът е повлиян негативно от преките и косвените ефекти от кризата с Covid-19. Те се отразяват в разходите за кредитен риск, мораториумите за плащания, обезценките върху инвестиции и репутацията.

„РБИ се намира в стабилна форма. Имаме добра капиталова база и силна ликвидна позиция. Нашата перспектива остава непроменена. Очакваме тази година РБИ да генерира консолидирана възвръщаемост на собствения капитал в средата на едноцифрения диапазон“, каза главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

Общите административни разходи намаляват с 23 млн. евро на годишна база до 1,474 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се понижава с пет процентни пункта до 54.8%.

Рецесията е най-видима при разходите за риск

Рецесията, причинена от пандемията Covid-19, най-забележимо се отрази на разходите за риск, които достигнаха 312 млн. евро в сравнение с много скромното ниво от 12 млн. евро за предходната година.

При ниво от 1.9% показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) е спаднал с 0.2 процентни пункта спрямо нивото в края на годината, главно поради увеличения обем на кредитиране. Покритието на необслужвани експозиции (NPE coverage) се подобри с 2.4 процентни пункта до 63.3%.

Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 17.5%

Според пълните изисквания на регламента и с включени резултати на полугодието, базовият собствен капитал от първи ред (CET1) възлезе на 13.2%, капиталът от първи ред – 14.6%, а общият капиталов показател – 17.5%

Сравнение с предходното тримесечие

„След благоприятното развитие на приходите през първото тримесечие, отбелязахме значителен спад през второто тримесечие поради епидемията. Междувременно наблюдаваме възстановяване на икономическата активност в много области“, каза още Щробл.

Нетният лихвен доход намаля с 57 млн. евро в сравнение с първото тримесечие на годината до 825 млн. евро. Нетният лихвен марж се понижи с 22 базисни пункта до 2.21%, главно в резултат на отрицателни тенденции на маржа в много от страните на Групата поради намаление на основните лихвени проценти, свързани с Covid-19.

Общите административни разходи намаляха с 36 млн. евро през второто тримесечие на 2020 г. до 719 млн. евро.

Провизиите са с 5 млн. евро над нивото от предходното тримесечие и вече достигат 158 млн. евро.

Достигайки 192 млн. евро, консолидираната печалба е с 15 млн. евро повече от нивото през първото тримесечие. За разлика от това, оперативният резултат се сви  с 83 млн. евро, воден от значително намаляване на основните приходи.

Перспектива

Очакваме скромен ръст в кредитирането през 2020 г. Показателят на провизиране (provisioning ratio) за цялата 2020 г. се очаква да бъде около 75 базисни пункта, в зависимост от продължителността и тежестта на кризата.

РБИ се стреми да постигне съотношение на разходите спрямо приходите около 55% в средносрочен план, като следим как настоящите обстоятелства ще се отразят на съотношението през 2021 г.

В средносрочен план банката цели консолидирана възвращаемост на капитала от приблизително 11%. Към днешна дата, въз основа на най-добрите ни оценки, очакваме консолидирана възвръщаемост на собствения капитал за 2020 г. в средата на едноцифрената зона.

РБИ потвърждава целта си в средносрочен план да поддържа Базовият собствен капитал от първи ред около 13%.

На базата на тези цели, РБИ възнамерява да изплаща между 20 и 50% от консолидираната печалба като дивидент.

Пълната версия на отчета на РБИ можете да достъпите тук: http://qr022020.rbinternational.com

Райфайзен банк
консолидирана печалба
По статията работи:

3E news