НАЧАЛО » ������

Работодателите питат Дянков за пенсионните фондове

Шестте бизнес организации искат допълнителна информация за заседанията на Тристранния съвет

fb
3E news
fb
27-10-2010 09:14:32
fb

Във връзка с обсъждането на внесения в НСТС  на 22.10.2010 г. (петък) проект за изменение и допълнение на КСО в частта за средствата в професионалните пенсионни фондове (получен по електронен път в 16.43 часа в офисите на социалните партньори), представителните на национално равнище работодателски организации се нуждаят от допълнителна информация, въз основа на която могат да изработят обоснована позиция по проблема в качеството им на партньори в социалния диалог, е записано в писмото до вицепремиера.  Необходими им са следната информация и анализи:

1.    Становището и Предварителния доклад на мисията на МВФ в България със съответните препоръки;
2.   Правен анализ за съответствието на предложенията за изменение и допълнение на КСО с Конституцията на Република България, действащото законодателство и Европейската харта за основните права и свободи;
3.   Информация от КФН за структурата на инвестиционните портфейли на професионалните пенсионни фондове, както и Становище относно законосъобразността на извършваните до този момент действия от професионалните пенсионни фондове;
4.   Информация от НОИ относно: стратегията и механизмите за бъдещото управление на средствата от професионалните пенсионни фондове; финансови анализи и прогнозни разчети за предвижданата доходност, приходи по източници и разходи за следващите 10 години; данни за събраните вноски и разходваните средства за категорийните работници през отминалите 10 години; данни за събраните осигуровки за категорийните работници и служители 10 години преди създаването на професионалните пенсионни фондове.

5.    Оценка на въздействието на предвижданите промени в КСО върху бизнес средата, включително върху капиталовите пазари и целия небанков финансов сектор;
6.    Механизми за формиране на пенсиите на категорийните осигурени;
7.   Структура на управление и разходи за издръжка на новия солидарен фонд и източник на тези средства;
8.   Анализ и прогнозни разчети на НАП относно събираемостта на осигурителните задължения, както и информация и анализ за средния осигурителен доход по браншове и основни предприятия.

Работодателите изтъкват още, че поисканите с настоящото писмо  сведения и анализи представляват минимума необходима информация, която ще даде възможност на представителните на национално равнище работодателски организации да подготвят становище по предвижданите промени в КСО в частта за средствата в професионалните пенсионни фондове. С оглед вземането на обосновано решение по такъв крайъгълен за социално-икономическата среда въпрос, настояваме насроченото за 27.10.2010 г. от 9.00 часа заседание на НСТС да бъде отложено и да се свика отново по предвидения от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество ред, след като ни бъдат предоставени необходимите анализи и информация.    

Писмото е подписано от лидерите на АИКБ, БСК, БТПП, БСЧП "Възраждане",КРИБ, ССИ.
По статията работи:

Admin Admin