НАЧАЛО » ������

BG-Ruse: catering services for other enterprises or other institutions

Services

fb
3E news
fb
15-04-2011 07:37:32
fb

BG-Ruse: catering services for other enterprises or other institutions

2011/S 74-121576

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Tsentar za psihichno zdrave Ruse EOOD
bul. "Tutrakan" No.20
Contact: Valeri Vasilev
Attn: Nachalnik ASB
7003 Ruse
BULGARIA
Tel. +359 82845832
Fax +359 82845379

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

55523000

Description

Catering services for other enterprises or other institutions.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 16.5.2011 - 12:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

26.5.2011 - 12:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

BG-Русе: Приготвяне и доставяне на храна за други предприятия и институции

2011/S 74-121576

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Център за психично здраве Русе ЕООД
бул. "Тутракан" №20
контакти : Валери Василев
За: Началник АСБ
7003 Русе
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 82845832
Факс +359 82845379

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

орган на подчинение на публичното право
здравеопазване
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в ЦПЗ-Русе ЕООД".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 27
Основно място на изпълнение ЦПЗ-Русе ЕООД.

код NUTS: BG323

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на болни и дежурен персонал в ЦПЗ-Русе ЕООД.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

55523000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Прогнозно среднодневно количество - 175 порции.
Без да се включва ДДС 378 000 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 24 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се представя в една от формите по чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП - парична сума по сметка IBAN BG48SOMB91301023035601, Bic: SOMBBGSF – "Общинска банка" АД Русе или оригинал на безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранцията да е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Гаранциите се освобождават по реда на чл.62 от ЗОП, като не се дължат лихви за периода, през който законно са престояли при Възложителя. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е в размер на 3 700 (три хиляди и седемстотин лева) - посочена е в абсолютна сума и не надвишава 1 % (едно на сто) от стойността на поръчката.
Гаранцията за изпълнение на договора е 3 % (три) на сто от стойността на обществена поръчка.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Отложено плащане, по банков път, в предложените от Изпълнителя срокове, след доставка и издаване на фактура.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:
Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят:
1) Списък на документите;
2) Оферта /по образец/;
3) Участникът е вписан като търговец или в Търговски регистър на Агенция по вписванията, или в регистърен съд (за български физически или юридически лица, или е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения). За непререгистрираните по Закона за Търговския регистър участници: - заверено от участника копие от документа за регистрация и последващи промени; - копие от удостоверение за актуално правно състояние, издадено от съответния регистърен съд; - заверено от участника копие от карта за регистрация по БУЛСТАТ. За регистрираните и пререгистрирани участници съгласно Закона за търговския регистър – посочване на ЕИК. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя;
4) Гаранция за участие;
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП; и по чл.47, ал.2 от ЗОП и чл. 47 ал. 5 от ЗОП;
6). Декларация от участника, че е изискано предварително съгласие от подизпълнителя за участието му в изпълнението на поръчката и Списък на подизпълнителите, съдържащ вида на работите, които ще извършва всеки подизпълнител, и дела на неговото участие /по образец/;
7). Декларация от подизпълнителя за участието му в изпълнението на поръчката, съдържаща вида на работите, които ще извършва, и дела на неговото участие /по образец/;
8). Справка за участника;
9). Документ за закупена документация за участие;
10). Доказателства за икономическото и финансово състояние;
11). Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката;
Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят:
1. попълненото приложение № 2 на документацията;
2. Два варианта на седмични менюта – лятно и зимно, разработени на база диетите, посочени в Техническата спецификация, съобразени с и отразяващи посочен в тях грамажа на порциите. Менютата следва да отговарят на вкусовите качества и технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни съгласно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения", изд. 1984 г. на МЗ с предвидено и необходимото количество хляб;
3. Проект на договор без посочена цена – подписан от представляващия и подпечатан;
Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", в който се поставя ценовото предложение на участника за изпълнение на поръчката.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Заверени от участника копия на последния му годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи, заверени от експерт счетоводител, в случаите предвидени в Закона за счетоводството. Участниците, които не са регистрирани съгласно българското законодателство представят еквивалентен документ, съгласно националното законодателство по месторегистрация. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, от кръга на посочените в чл.50 от Закона за обществени поръчки. В случаите на новорегистрирани търговски дружества и в случаите, когато участникът не е юридическо лице, такива документи не се изискват.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Няма.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1) Списък на реализирани поръчки за доставка на болнична храна за последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал търговска дейност през последните 3 години, представя списъка за тези доставки, които са извършени през периода, в който реално е осъществявал такава дейност, включително стойностите, датите и получателите. Под «болнична храна» се разбира и храната, доставяна на лечебни заведения-диспансери;
2) Препоръки от търговски партньори на участника за добро изпълнение на поръчки за доставка на храна, аналогична или сходна на тази, предмет на настоящата процедура. Препоръките се представят в оригинал или заверено от участника копие и задължително следва да съдържат дата на издаване;
3). Списък на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на обекта на договора и документи, удостоверяващи тяхното образование и професионална квалификация;
4). Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ, придружен със заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства. Във връзка с §2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за българската агенция по безопасност на храните, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.1.2011 г.), за срока, за който са издадени;
5). Списък за наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.14 от Закона за храните. Във връзка с §2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за българската агенция по безопасност на храните, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.1.2011 г.), за срока, за който са издадени.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1) 3 договора за последните три години. При участие на обединение, посочения брой договори следва да е наличен за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, съобразно вида и дела на участието му;
2) Участникът следва да представи поне три препоръки за дейността си, издадени през 2010 г. или през 2011 г. При участие на обединение, посоченият брой препоръки следва да е наличен за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя. Под поръчки за доставка на храна, аналогична или сходна на тази, предмет на настоящата процедура се разбира извършването по договори като основен предмет или част от предмета на съответния договор на: доставяне на болнична храна на лечебни заведения, в това число и на диспансери;
3). Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. поне един специалист-диетолог и един готвач. При участие на обединение, посочените документи и изисквания следва да са налични за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, съобразно вида и дела на участието му;
4). Участникът трябва да разполага с 3 /три/ броя транспортни средства за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ или в РИОКОЗ (до влизането в сила на ЗБАБХ). При участие на обединение, посочените транспортни средства следва да е наличен за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, съобразно вида и дела на участието му;
5). Участникът трябва да има опит в производството на храни в собствени или наети обекти, отговарящи на изисквания за подготовка на предлаганата храна, регистрирани по реда на Закона за храните. Изискването се доказва с данните от списъка и приложените удостоверения. При участие на подизпълнител, посочените документи се представят и от подизпълнителя, съобразно вида и дела на участието му.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Срок на отложено плащане в дни. Тежест 20
2. Цена за изпълнение предмета на поръчката в лева без ДДС. Тежест 80

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 16.5.2011 - 12:00
Платими документи
цена 50 BGN
Условия и начин за плащане: Цената е с ДДС. Кандидатите могат да закупят документация за участие всеки работен ден от 8:00 до 13:00 часа в Счетоводството на ЦПЗ-Русе ЕООД, бул. "Тутракан" 20, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Начин на плащане - в касата на центъра срещу издаден документ, или по банков път.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26.5.2011 - 12:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 27.5.2011 - 09:00

Място

ЦПЗ-Русе ЕООД, кабинет на управителя.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Законните представители на участниците, упълномощени от тях лица, представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лице с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Датата,мястото и часа на отварянето на ценовите оферти ще се оповести на интернет страницата на ЦПЗ-Русе ЕООД. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата от датата на обнародване на обявлението в електронен вид на интернет адрес: http://www.odpzs-rs.org/doc_drugs.

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 13.4.2011

 


По статията работи: