НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: medical consumables

Contract notice Supplies

fb
3E news
fb
14-01-2012 10:47:00
fb

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Voennomeditsinska akademiya
bul. "Sv. G.Sofiyski" No.3
Contact point(s): Emiliya Penchova Dzhambazova
For the attention of: VMA - Sofiya, et. 2, st. 34
1606 Sofiya
BULGARIA
Telephone: +359 29225704
Fax: +359 29225694

Internet address(es):

Address of the buyer profile: http://www.vma-bg.org

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
Contact point(s): Надежда Иванова Сакалийска, Елена Будинова Ирманова
For the attention of: ВМА-София, ст. 25 - каса
1606 София
BULGARIA
Telephone: +359 29225195

Tenders or requests to participate must be sent to: Военномедицинска академия
бул. "Св. Г. Софийски" №3
Contact point(s): Росица Иванова Иванова, Огняна Димитрова Никодимова
For the attention of: Явно деловодство на ВМА - ет. 2
1606 София
BULGARIA
Telephone: +359 29225527

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Health
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Сключване на рамково споразумение с предмет: "Периодична доставка на урологичен и ендоурологичен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/".
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: Военномедицинска академия.
NUTS code
II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Framework agreement with a single operator

Duration of the framework agreement
Duration in months: 36

II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Сключване на рамково споразумение с предмет:"Периодична доставка на урологичен и ендоурологичен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените и структури в страната, съгласно спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/".
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

33140000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Количествата посочени в спецификацията - Приложение № 1 от конкурсната документацията са ориентировъчни за 1 година.
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 36 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
Гаранция за участие - 1 500 (хиляда и пестотин) BGN.
Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на сключваните договори по рамковото споразумение без ДДС.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
По банков път.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: — Копие от документ за регистрация на участника или ЕИК (съгласно чл. 23 от ЗТР) – за българско юридическо лице или едноличен търговец; документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документа за самоличност,
— Удостоверение за актуално състояние, данъчна регистрация.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Кандидатите да представят документи по чл.50 от ЗОП.
Minimum level(s) of standards possibly required: — Копия на баланса и отчета за приходи и разходи през предходната година,
— Информация за общия оборот през последните 3 години,
— Декларация за стойността на извършените подобни доставки за предходните 3 години.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Кандидатите да представят документи по чл.51 от ЗОП.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на такива консумативи, извършени през последните три години с предмет,стойност, срок и име на възложителя. Участниците да представят декларация съдържаща списък на персонала, оборудването, машините и техническите съоръжения, с които разполагат за изпълнение на поръчката. Складовата база и транспортните средства, с които разполагат участниците трябва да позволяват доставките на консумативите до ВМА и подчинените й структури в страната да се извършват в разумен срок, а при спешна необходимост – до 6-12 часа. Участниците да са производители, вносители или търговци на едро оторизирани от производителя или официалния вносител за участие в търга. Оторизацията се удостоверява с оторизационно писмо, валидно до приключване срока на споразумението. Документи, удостоверяващи образователната и професионална квалификация на участника и на лицата, които отговарят за извършването на доставката.Образци, описание и/или снимки (фирмени каталози) на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изисква това.
Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се представят в превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР.
Участникът да е физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежава разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на съответната държава, съгласно чл.77 от ЗМИ и регистрирани по ТЗ и притежаващи съответните разрешения/регистрации за търговия на едро с лекарствени продукти или разрешение за внос по смисъла на ЗЛПХМ. Предложените медицински изделия да са регистрирани в съответствие с изискванията на Закона за медицински изделия (ЗМИ). Предложените лекарствени продукти (разтвори за перитонеална диализа) да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Цена. Weighting 55

2. Качество. Weighting 45

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract

Prior information notice

Notice number in the OJEU: 2011/S 243-393912 of 17.12.2011

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 17.2.2012 - 15:00
Payable documents: yes
Price: 50 BGN
Terms and method of payment: Документацията се получава в касата на ВМА - стая № 25, ІІ етаж, бул. "Св. Г. Софийски" № 3, гр. София, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, всeки работен ден от 9:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00ч.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
28.2.2012 - 15:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 29.2.2012 - 10:00

Place:

ВМА-София, Зала №10 - партера на ВМА, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Управители или техни упълномощени представители.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: 10 дневен от уведомяване за решението.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:11.1.2012
По статията работи:

Георги Вулов