НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: printed matter and related products

Services

fb
3E news
fb
05-05-2011 07:28:17
fb

BG-Sofia: printed matter and related products

2011/S 87-141744

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Ministerstvo na kulturata
bul. "Aleksandar Stamboliyski" No. 17
Contact: Angel Angelov, Mariya Krasteva
Attn: Ministerstvo na kulturata
1040 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 29400933 / 29400953
E-mail: a.angelov@mc.government.bg
Fax +359 29806970

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.mc.government.bg

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

22000000

Description

Printed matter and related products.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 16.5.2011 - 13:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

26.5.2011 - 13:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian.

 

 

BG-София: Печатни материали и свързани с тях продукти

2011/S 87-141744

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Министерство на културата
бул. "Александър Стамболийски" № 17
контакти : Ангел Ангелов, Мария Кръстева
За: Министерство на културата
1040 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29400933 / 29400953
E-mail: a.angelov@mc.government.bg
Факс +359 29806970

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.mc.government.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
отдих, култура и вероизповедание
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Публичност и информация на проекти на министерство на културата по Оперативна програма "Регионално развитие".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 27
Основно място на изпълнение България.

код NUTS: BG

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Oсъществяване на мерките за публичност и информация, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по ОП "Регионално развитие" (2007-2013), чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

22000000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Процедурата за възлагане на обществената поръчка включва изработка и доставка на рекламни материали, с които ще се осъществяват мерките за публичност и информация, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по ОП "Регионално развитие" (2007-2013), чрез Европейския фонд за регионално развитие:
1) BG161PO001/1.1-05/2008/001 "Ремонт, рехабилитация на сградата на Професионална гимназия по полиграфия и фотография" - гр. София;
2) BG161PO001/1.1-05/2008/001 "Модерницация на основна сцена и сцена "Филиал" на Драматичен Театър "Ст. Бъчваров" – гр. Варна;
3) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе;
4) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" – Бургас;
5) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Ремонт и модернизация на сградата на Оперно-филхармонично дружество", гр. Бургас;
6) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Национален политехнически музей - гр. София;
7) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе;
8) BG161PO001/1.1-05/2008/001 / Подмяна на електрическата инсталация на Сатиричен театър "Алеко Константинов" гр. София;
9) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на ДКТ "В. Друмев" - Шумен;
10) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Строителство и модернизация на сградата на Концертен комплекс "България" - гр. София;
11) BG 161PO001/3.1-01/2008/001-2 Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религиите, гр. Стара Загора;
12) BG161PO001/1.1-05/2008/001/1 "Префасадиране и преустройство на ДТ "Адриана Будевска";
13) BG161PO001/1.1-05/2008/001/Основен ремонт, преустройство и изграждане на асансьор на Национален музей на българското изобразително изкуство;
14) BG161PO001/1.1-05/2008/001/ Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" – Пловдив.
Без да се включва ДДС 90 090 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок в дни 365 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие(парична или банкова) в размер на 900(деветстотин) BGN. Гаранция за изпълнение (парична или банкова) - в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. При парична форма на гаранцията сумата се внася в банка: БНБ-Централно управление, IBAN: BG06BNBG96613000175501, BIC: BNBGBGSD.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят ще заплаща стойността по всеки проект, след одобрение от Управляващия орган на Оперативна програма "Регионално развите" и издадена фактура.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Да
1.Предметът на дейност на участника да включва осъществяване на информационни кампании, подготовката и отпечатването на информационни и рекламни материали

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Копие от документа за регистрация или посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на удостоверението за актуално състояние, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която са установени;2.Декларации от управителя, съответно от управителите на участника, относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП - /приложение № 7, 8,9/;
3.Декларация от всички членове на управителния орган на участника, /подизпълнителя, когато член/-ове на управителния орган на участника/подизпълнителя са юридически лица, всички техни представители в него попълват декларация относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;
4. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП;

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: — Годишен баланс за 2008 г., 2009 г. и 2010 година,
— Отчет за приходите и разходите на участника за 2008 г., 2009 г. и 2010 година.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Наличие на годишен оборот от 270 000 BGN за 2008, 2009 и 2010 година.
Информация за общия оборот и за оборота от подготовката и отпечатването на информационни и рекламни материали, които са обект на поръчката за всяка една от 2008, 2009 и 2010 г. в зависимост от датата на учредяване или започване на дейност;

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги (сходни с настоящата поръчка), изпълнени от участника през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите;
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. Участника следва да е изпълнил минимум 3 договора, сходни с предмета на поръчката - подготовка и отпечатване на информационни и рекламни материали през последните 3 години, придружени от 3 броя референции;

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Цена. Тежест 50
2. Отстъпки за количества. Тежест 50
3. Срок за доставка. Тежест 20
4. Срок за плащане. Тежест 10

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2011/S 23-037374 от 3.2.2011

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 16.5.2011 - 13:00
Платими документи
цена 20 BGN
Условия и начин за плащане: Заплащане на касата в сградата на Министерство на културата, бул. "Александър Стамболийски" № 17, ет. 2, стая 221, всеки работен ден от 14:00 до 16:00 ч. или по банков път.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26.5.2011 - 13:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 27.5.2011 - 10:30

Място

Министрество на културата.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Отварянето на оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Да
препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите: Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. "Витоша" № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 4.5.2011

 


По статията работи: