НАЧАЛО » ������

Евгения Харитонова, член на ДКЕВР

Има правила за нов пазарен модел и нова организация

fb
3E news
fb
10-10-2011 07:54:03
fb

Във връзка с правилата за търговия с електроенергия аз няма да мога да кажа нищо ново, защото всички, които са заинтересовани от този проблем го познават доста добре.

 

Според публикуваните от август миналата година и приети с решения на ДКЕВР правила за търговия с електрическа енергия, от 1 януари тази година те са в тестов период. Съгласно текста на правилата те влязоха в сила от 1 юли тази година, с изключение на някои позиции, които не са минали тестовия период и се администрират от Електроенргийния системен оператор (ЕСО).

 

Правилата са за нов пазарен модел и нова организация, която предполага:

- Въвеждане на почасови графици по всички сделки, независимо как се сключват - дали са по регулирани или свободно договорени цени.

- Известяване на графиците на дневна база в деня, който предхожда доставката – пазара ден напред.

- Въвеждане на балансиращи групи и нова регистрационна процедура за координаторите на балансиращи групи.

- Въвеждане на нови взаимоотношения на ЕСО с доставчиците на балансираща енергия.

- Въвеждане на пазарен механизъм в работата на пазара на балансираща енергия, като се отделя енергията, която операторът използва за регулиране от енергията, която производителите предлагат на пазара, независимо дали е регулиран или свободен.

- Въвеждане на отделен сетълмент за координаторите на балансиращи групи и доставчиците на балансираща енергия.

- Регламентиране на условията за участие на пазара от производители на ВЕИ.

- Регламентиране на търговията на електроенегийната борса.

Това е известно.

 

 

Какво точно стои пред ДКЕВР?

 

В момента трябва да се свършат няколко неща, които в последствие да доведат до лицензиране на координаторите на балансиращи групи.

Комисията променя наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, за да се регламентира и узакони тази дейност.

В комисията има постъпили няколко искания за разширяване на лицензията на търговец с координатор на балансираща група. В момента се обработват тези документи. Но не това е първото. Първото е, че трябва да се определят координаторите на балансиращи групи за производители на ВЕИ.

 

 

Да се приемат задължителни указания за лицензиране на дружествата във връзка с регулиране на дейността им и начина на признаване на техните разходи, произтичащи от наложените им задължения по правилата за търговия.

 

 

Да се одобри и съгласува единен за страната списък със стандартизирани товарови профили, предложени и разработени от електроразпределителните предприятия.

Разглеждане на представените от представителите на координаторите на специалните балансиращи групи общи принципи за разпределяне на небалансите в групите. И да се одобри методика, разработена от електроразпределителните предприятия за пресмятане на технологичните разходи за всеки период на сетълмент.

 

 

Това са неща, които трябва да се свършат приоритетно в близките няколко месеца. Затова и комисията е хвърлила силите си в тази насока и това са определените задачи пред комисията.

 

Във връзка с развитието на пазара имаме следните основни предизвикателства. Няма да повтарям и аз за разделянето на ЕСО от НЕК, което трябва да гарантира независимост на системния оператор съгласно Третия енергиен пакет.

 

 

Другото предизвикателство, което беше вече посочено, е, че цените на електроенергията трябва да съответстват на обоснованите разходи без да има кросубсидиране.

 

Трябва да се гарантира достатъчно ниво на инвестициите в енергийните предприятия за постигане на качеството на доставките, което по някакъв начин ще рефлектира върху цените на електрическата енергия.

 

Трябва да се намалят загубите и неплащанията, а тарифите трябва да стимулират потребителите за постигане на ефективно потребление. Само така ще имаме баланс между интересите на потребителите и на производителите и така цените ще бъдат платими. Не казваме ниски или високи – те ще бъдат платими.

 

 

Трябва да отбележа, че в отчета на ДКЕВР за 2010 г. имахме 87 лицензианти за търговци на електрическа енергия, сега вече те са 95, но голямата част от тях не участват активно на пазара по различни причини – дали неуспешно или въобще не участват, това не мога да кажа, защото самите енергийни търговци трябва да предоставят такава информация.

Активните участници за 35.

 

 

Комисията разполага с огромна информация, но заради законовите разпоредби за достъп до информация, не всичко може да бъде публикувано, но всички решения, които са свързани с пазара за електрическа енергия, газ и топлинна енергия е публикувано на интернет страницата на ДКЕВР.

 

Във връзка с повдигнатия въпрос за жалбите, всички те се разглеждат и се приемат като решения на комисията. Може би тази процедура, която изисква изготвянето на доклад и разглеждането на жалбата на закрито заседание на комисията и след това отново преразглеждане на жалбите, може би до известна степен забавя отговорите, но нашето добро желание е всеки жалбоподател да получава информация за становището на комисията.

 

 

Електрическият пазар е пазар до някаква степен. Опитваме се да оправим нещата. На колегите от ЕСО сме им дали срок да коригират онези проблемите, които все още не са минали тестовия период до края на годината, но правилата за търговия с електрическа енергия са в сила от 1 юли тази година.

Въпросът с газовия пазар е по-комплициран, заради отсъствието на достатъчно междусистемни връзки. И заради това изглежда малко по-изостанал. Най-важното е, че електроенергийния и газовия пазар от 1 юли 2007 г. са отворени напълно.

Не можем да говорим в момента, че потребителите на ниско напрежение могат да сменят доставчиците. Такава методика не сме приложили.

 

 

Нека да направим пазара както трябва и тогава в близките години ще говорим за възможността всеки един от нас да може да си сменя доставчика. Това ще е следващият етап.


По статията работи:

Admin Admin