НАЧАЛО » ������

BG-Pleven: fuels

Supplies

fb
3E news
fb
16-12-2011 07:27:00
fb

BG-Pleven: fuels

2011/S 240-389285

Contract notice

Supplies

Directive 2004/18/EC

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Teritorialno Podelenie - Darzhavno Gorsko Stopanstvo - Pleven pri Severozapadno Darzhavno Predpriyatie DP
ul. "San Stefano" No. 37
Contact point(s): Polya Ilieva
For the attention of: TP DGS - Pleven
5800 Pleven
BULGARIA
Telephone: +359 64840190
Fax: +359 64837592

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.3)Main activity
Other: Дейност по чл.165, ал.1 от Закона за горите
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Доставка на бензин А95Н, дизелово гориво и моторни масла през 2012 г. за нуждите на ТП - ДГС - Плевен.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: гр. Плевен,територията на ТП ДГС - Плевен.

NUTS code BG314

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
Доставка на бензин А95Н, дизелово гориво и моторни масла през 2012 г. за нуждите на ТП - ДГС - Плевен.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

09100000, 09132100, 09134200, 09211100

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Доставката включва приблизително 10 000 литра бензин А95Н, приблизително 1 500 литра дизелово гориво и приблизително 100 литра моторни масла.
Estimated value excluding VAT: 30 000 BGN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Completion 31.12.2012

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Гаранция за участие се представя във формата на парична сума или банкова гаранция - по избор на кандидата, в размер на - 300 BGN (1 % от прогнозната стойност на поръчката);
2. Гаранция за изпълнение се представя във формата на парична сума или банкова гаранция - по избор на кандидата, в размер на 3 % от стойността на договора.Гаранциите се превеждат по банкова сметка на ТП ДГС - Плевен IBAN:BG95CECB979010C7660300, BIC: CECBBGSF.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Плащанията ще се извършат съгласно условията в договора.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: 1. Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ или удостоверение за актуално състояние на съдебна регистрация(участника може да избира кой от документите да представи);
2. Документ за самоличност, когато участникът е ФЛ;
3. Когато участникът в процедурата е чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения,указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представят в официален превод на български език (под официален превод се разбира превод по смисъла на §1т.16а от допълнителните разпоредби на ЗОП);
4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата - нотариално заверено, представя се когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.Пълномощното следва да съдържа всички данни за лицата(упълномощител и упълномощен), както и изрично изявление,че упълномощеното лице има право да подпише офертата;
5. Декларация по чл.47 ал.1 от ЗОП;
6. Декларация по чл.47 ал.2 от ЗОП;
7. Декларация по чл.47 ал.5 от ЗОП;
8. Документ за закупена документация за участие;
9. Документ за внесена гаранция за участие;
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника по чл.50 от ЗОП.
Minimum level(s) of standards possibly required: 1. Заверено от участника копие на годишен финансов отчет 2008, 2009 и 2010г., изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2. За физически лица- подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за 2008, 2009 и 2010г;
3. Декларация, съгласно чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП за общия оборот и оборота,реализиран от доставка на услугите, за които се участва от предмета на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Доказателства за наличие на технически възможности, опит и/или квалификация на участника за изпълнение на поръчката по чл.51 от ЗОП.
Minimum level(s) of standards possibly required:
1. Декларация по чл. 56,ал.1,т.7 от ЗОП;
2. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител;
3. Декларация за запознаване с условията на поръчката;
4. Списък на бензиностанциите на територията на общините - Плевен, Червен бряг,Кнежа, Левски, Долни Дъбник, Пордим, Долна Митрополия, Искър (участника посочва кои от търговските обекти разполагат със система за безналично плащане);
5. Изпълнителят следва да предостави възможност за отложено плащане на закупените продукти;
6. Други документи доказващи техническите и професионалните му възможности.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. Най - висок процент отстъпка от цената на продуктите. Weighting 70

2. Най - дълъг срок (в календарни дни) за отложено плащане. Weighting 20

3. Най - голям брой бензиностанции и най - голям брой бензиностанции със система за безналично плащане. Weighting 10

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 13.1.2012 - 16:00
Payable documents: yes
Price: 20 BGN
Terms and method of payment: Документацията за участие се получава от деловодството на ТП ДГС - Плевен всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13.1.2012г., след представяне на фактура за заплатени документи.Цената на документацията за участие е 20 BGN без ДДС.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.1.2012 - 16:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 120 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 25.1.2012 - 11:00

Place:

Административната сграда на ТП ДГС - Плевен.
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Могат да присъстват: участникът, лицето/лицата, които го представляват, както и упълномощено от участника лице, което следва да представи ноториално заверено пълномощно.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.5)Date of dispatch of this notice:
9.12.2011

По статията работи: