НАЧАЛО » ������

Бизнес климатът през септември се влошава

Показателят, измерван от НСИ след анкета с предприемачи, намалява с 1.2 пункта спрямо августовското си равнище

fb
3E news
fb
28-09-2010 09:08:40
fb

Общият показател на бизнес климата през септември, измерван от НСИ, намалява с 1.2 пункта спрямо августовското си равнище, съобщава НСИ. Анкетираните от статистическия институт предприемачи имат по-неблагоприятните очаквания в областта на строителството, търговията на дребно и услугите.

 

За предприемачите само съставният показател "бизнес климат в промишлеността" през септември запазва нивото си от предходния месец. Няма промяна в мненията на мениджърите по отношение на настоящото и очакваното бизнес състояние на промишлените предприятия. Същевременно осигуреността с поръчки както от страната, така и от чужбина малко се подобрява, въпреки че спрямо предходния месец производството се оценява като леко понижено. Отчитат се и известни очаквания за съкращаване на още персонал през следващите три месеца.

 

Несигурната икономическа среда, недостатъчното търсене от страната и от чужбина, както и финансовите проблеми, продължават да са основни фактори, затрудняващи дейността в отрасъла, но докато негативното влияние на търсенето намалява спрямо предходните два месеца, отрицателното въздействие на несигурната икономическа среда се засилва.

 

Очакванията на промишлените предприемачи относно продажните цени в бранша са в посока на тяхното запазване през следващите три месеца.

 

Строителство. През септември 2010 г. съставният показател "бизнес климат" се понижава с 1.4 пункта в сравнение с предходния месец, поради влошените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Настоящата строителна активност се оценява като намалена, но очакванията за следващите три месеца са по-оптимистични.

 

Осигуреността на производството с поръчки се влошава, като и получените нови поръчки през последния месец намаляват в сравнение с преходния.

 

Основните фактори, затрудняващи дейността на строителните предприятия, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостигът на финансови средства и недостатъчното търсене, като през септември особено се засилва влиянието на първия фактор - 79.3% от мениджърите го посочват като основен проблем за дейността си.

 

Преобладаващите очаквания на строителните предприемачи относно продажните цени в сектора са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" е с 4.3 пункта под равнището си от август. Намалението се дължи предимно на по-песимистичните оценки на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Очакванията им за продажбите през следващите три месеца са също по-неблагоприятни. Същевременно оценките на мениджърите за настоящата бизнес ситуация и обема на продажбите през последните три месеца са по-добри в сравнение с предходната анкета.

 

Недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в сектора, като през септември се засилва негативното влияние на несигурната икономическа среда и на финансовите проблеми.

 

По отношение на цените в търговията на дребно преобладаващите очаквания са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

През септември в сектора на услугите се регистрира слабо понижение на стойността на съставния показател на бизнес климата - с 0.7 пункта, което се дължи на по-умерените в сравнение с август очаквания за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. За последните три месеца се отчита леко намаление на търсенето на услуги в сектора, като прогнозите за следващите три са за неговото повишение. По мнение на стопанските ръководители през последните три месеца заетите в сектора са намалели, а очакванията за персонала за следващите три месеца са в същата посока.

 

Несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша продължават да бъдат основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията в отрасъла.

 

По отношение на продажните цени в сектора на услугите се запазват очакванията за тяхното намаление през следващите три месеца.

 

Общият показател на бизнес климата е претеглена средна аритметична на четири отраслови показателя на бизнес климата - в промишлеността, строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, като последният показател е включен в общия динамичен ред от май 2002 година.


По статията работи:

Георги Вулов