НАЧАЛО » ������

Доклад на Метин Казак за икономическите отношения ЕС – Турция, гласуван в Страсбург

Подчертават се критичната безработицата сред младежта и липсата на конкретни действия за справяне с проблема

fb
3E news
fb
24-09-2010 05:18:40
fb

Докладът на Метин Казак "Търговски и икономически отношения между ЕС и Турция" бе обсъден в пленарна зала на Европарламента и бе гласуван на 21 септември 2010 г. в Страсбург. Резолюцията е по собствена инициатива на ЕП и няма законодателен характер. Бе прието предложението му парламентът да приветства резултата от референдума за конституционни промени в Турция.

Метин Казак е евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа. Член е на Комисията по международна търговия и на Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция.

 

В доклада се изтъква, че търговските отношения на ЕС с Турция са в напреднал етап на развитие; но се призовава Турция да опрости процедурите и бюрокрацията и да премахне все още съществуващите тарифни и нетарифни ограничения. Изтъква се важността на конструктивния диалог между двете страни, за да бъдат подобрени търговските отношения;

ЕП призовава Комисията по международна търговия да продължи ангажимента си и диалога с Турция, особено в рамките на съвместния консултативен комитет и съвместния комитет за митническия съюз. Докладът насърчава и двете страни да използват по-ефективно тези платформи, като бързо разрешат оставащите проблеми, като например забраната от страна на Турция за внос на телешко месо, живи говеда и производни продукти и прилагането на пътни квоти в някои от държавите членки на ЕС, за превозни средства, регистрирани в Турция;

Отбелязват се

 

потенциалът за растеж

 

на Турция в дългосрочна перспектива и нейните демографски особености, като насърчава и ЕС, и Турция да отделят надлежно внимание на своите взаимообвързани икономики, за да поддържат режими на свободна търговия и инвестиции и способността си да удържат вътрешния протекционистичен натиск в съответствие с поетите ангажименти по различни международни договорености и да използват търговските инструменти за защита в съответствие с правилата на Световната търговска организация.

Подчертава се, че положението с безработицата сред младежта е критично и че липсват конкретни действия за справяне с проблема. ЕП се позовава на неотдавнашно проучване на Международната организация по труда. Тя констатира трудовата заетост на жените и младите хора в частност, като главното предизвикателство пред развитието на Турция в областта на трудовия пазар.

Докладът изразява съжаление от факта, че за пета поредна година Турция не е приложила напълно допълнителния протокол към Споразумението за асоцииране и не е премахнала всички пречки за свободното движение на стоки. Турция се призовава изцяло, без отлагане и по недискриминационен начин да изпълни всички свои задължения, произтичащи от този протокол. Напомня се, че в противен случай това може допълнително да окаже сериозно въздействие върху процеса на преговорите;

Призовава се за

 

премахването на ненужните търговски бариери,

 

включително техническите бариери, като например непризнаване на сертифициране, двойно изпитване, двойни проверки, задължителни технически разпоредби и стандарти в съответствие с правилата на СТО; призовава също така Комисията да споделя добрите практики в тази област;

Турция също така трябва да премахне наложените нови изисквания за добрите производствени практики, тъй като те в действителност налагат забрана за вноса на определени фармацевтични продукти, е констатацията на доклада.

 

В енергийната област се отбелязва,

 

че Турция и ЕС са изправени пред сходни предизвикателства. В доклада, изготвен от Метин Казак и гласуван от ЕП, се подчертава значението на проекта "Набуко" за сигурността на доставките на енергия за ЕС и призовава Турция да поеме инициативата бързо да приложи Междуправителственото споразумение за "Набуко". Освен това се изтъква необходимостта от определяне на обща външна енергийна стратегия и от отварянето на глава "Енергетика", което би увеличило допълнително сътрудничеството в областта на енергетиката. Настоятелно се призовава Турция да ратифицира поправката относно търговията от Договора за енергийната харта. Тя се насърчава да инвестира в огромния си потенциал за енергия от възобновяеми източници;

 

Турция кандидатства за членство в ЕС от Европейския съвет в Хелзинки през декември 1999 г. Преговорите за присъединяване започнаха през октомври 2005 г. Оттогава ЕС затвори временно една глава: "Наука и изследвания" (юни 2006 г.) и започна преговори по седем глави: "Предприятия и промишленост" (март 2007 г.), Финансов контрол и статистика" (юни 2007 г.), "Трансевропейски мрежи" и "Защита на потребителите" и "Здравеопазване" (декември 2007 г.), "Интелектуална собственост" и "Дружествено право" (юни 2008 г.). На 18 февруари 2008 г. Съветът прие ревизирано партньорство за присъединяване.


По статията работи:

Admin Admin