НАЧАЛО » ������

Газовият пазар тръгва. Какви са правилата

„Булгартрансгаз“ е готов с правилата за балансиране

fb
3E news
fb
23-03-2016 12:47:00
fb

Операторът на газотранспортната система на България„Булгартрансгаз“ е готов с проектите на Правила за балансиране на пазара на природен газ, Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс. Документите, както и проект на Договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране са публикувани на страницата на оператора на мрежата. Предстои пакетът от документи да бъде внесен за одобрение от Kомисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Това съобщи заместник-началникът на „Главно диспечерско управление“ на дружеството Георги Бузяков в рамките на конференцията за либерализация на енергийния пазар.

Това на практика е първата стъпка към отварянето на пазара на природен газ в България. Освен това Правилата за пръв път уреждат възможността за виртуална търговия с природен газ. Сега това е невъзможно.

Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс цели гарантиране формирането на недискриминационни такси за ползвателите на газопреносната система. По този начин се очаква да се създадат стимули за ползвателите на преносните мрежи на територията на страната. По този начин те ще могат да балансират ефикасно портфейлите си, като отразяват реално направени разходи за дейността по балансиране, включващи икономически обоснована възвръщаемост.

Правилата определят редът и начинът за подаване на заявки и коригиращи заявки за пренос, съгласуване с оператори на съседни преносни системи и потвърждаване на заявки за пренос от оператора на преносна система (оператора, ОПС) в точките на междусистемно свързване. Регламентира се редът и начинът за подаване на заявки и коригиращи заявки за пренос и потвърждаване на заявки за пренос от оператора в трансгранични точки с трети държави и вътрешни входни и изходни точки на газопреносните мрежи.

Правилата определят и условията и начина за общ обмен на данни с мрежовите ползватели във връзка с процеса на подаване на заявки и коригиращи заявки, както и начинът на предоставяне на информация относно балансовия статус на мрежовите ползватели от страна на оператора на преносна система.

За пръв път се урежда и редът и начинът за използване на виртуална търговска точка за осъществяване на сделки с природен газ. Предвижда се подаване на уведомления за сделка; разпределяне на предварителни и окончателни дисбаланси по ползватели, сетълмент и фактуриране на дисбаланси и се предлага уреждане на условията и начинът за извършване от оператора на физическо (оперативно, остатъчно) балансиране на газопреносните мрежи чрез използване на услуги по балансиране, както и налагане на задължения за ползвателите в рамките на деня.

Правилата имат за цел създаването на режим на балансиране при временни мерки.

Според документът балансьорът извършва търговско балансиране на пазара на природен газ, което представлява компенсиране на разликите между количеството природен газ, подадено от даден ползвател на газопреносната мрежа на входнитe точки, и количеството природен газ, изтеглено от този ползвател през изходните точки на мрежата за един газов ден.

Балансьорът купува и продава природен газ за балансиране, за да покрива индивидуалните дисбаланси на ползвателите на газопреносните мрежи.

Според тези правила операторът на преносната система е отговорен за физическото балансиране на системата. Той трябва по всяко време да може да урежда преноса на газ от входните точки на преносната мрежа до изходните, за да може преносната система да се експлоатира ефективно, безопасно и по недискриминационен начин за всички мрежови ползватели.

Физическото балансиране включва дейности, свързани с физическо компенсиране на търговски дисбаланси (остатъчно балансиране на търговски дисбаланси) и дейности, свързани с осигуряване на оперативния интегритет на мрежата (оперативни мерки). Физическото балансиране на мрежата, според документа е функция на търговското балансиране.

Ако мрежовите ползватели допуснат дневни дисбаланси ще заплащат такса.

За да намалят размера на своя дисбаланс, мрежовите ползватели могат да търгуват с газ на виртуална търговска точка. Въвежда се и финансово изчистване на възникналите дневни дисбаланси на ползвателите, като се използва толеранс. Операторът от своя страна поема ангажимент да изпълнява задълженията си за осигуряване на необходимата информация на мрежовите ползватели, така че те да имат възможност да коригират действията за промяна на потока в рамките на деня, с цел ефективно управление на риска, свързан с режима на балансиране.

Според документът правилата се прилагат по отношение на балансовите зони на газопреносните мрежи на територията на България – национална балансова зона и транзитна балансова зона.

В предложените правила от „Булгартрансгаз“ е описан редът и процедурата за подаване на заявки, както и на коригиращи такива заявки за пренос в точките за междусистемно свързване. Те трябва да показват точката на междусистемно свързване, посоката на газовия поток, началния и крайния час на газовия поток, за който е подадена дневна заявка или дневна коригираща заявка и пр.

Предвижда се и редът по който „Булгартрансгаз“ ще може да отхвърля и да не отхвърля заявки на ползвателите на газовата мрежа. Заявки ще могат да се отхвърлят при аварийни ситуации, или при заплаха за сигурността и стабилността на системата. Операторът на преносната система ще трябва да уведомява Националния регулаторен орган и ползвателите за всяко предприето такова действие.

Операторът ще може да отхвърли дневна коригираща заявка до два часа след началото на всеки цикъл за обработване, когато тя надвишава разпределения капацитет на ползвателя за оставащите часове. Заявката може да бъде отхвърлена и ако не отговаря на наложените от оператора задължения в рамките на деня за ползвателите.

Операторът няма да може да отхвърли дневна заявка или дневна коригираща заявка на ползвател на мрежата, само защото предвидените входящи количества на този ползвател на мрежата не са равни на предвидените му изходящи количеств и пр.

Правилата уреждат и процедурата за подаване на заявки и коригиращи такива за пренос в трансгранични точки с трети държави и вътрешни входни точки на газопреносните мрежи.

За пръв път документите, изготвени от „Булгартрансгаз“ уреждат и виртуалната търговия с газ.

Така например операторът на газопреносната система, в случай „Булгартрансгаз“ въвежда и поддържа виртуална търговска точка (VTP) за балансовите зони на газопреносните мрежи на територията на Р. България – национална балансова зона и транзитна балансова зона. Ползвателите на мрежата и търговците на природен газ ще могат да продават и купуват природен газ, използвайки виртуалната търговска точка за съответната балансова зона, в т. ч. с цел минимизиране на дисбалансите по своите балансови сметки.

Сделките за покупка и продажба на природен газ във виртуалната търговска точка се предвижда да са по свободно договорени между страните цени.

В предложените Правила от „Булгартрансгаз“ се урежда разпределянето на дисбаланси, както и оперативното балансиране.

 

 

 

природен газ
Булгартрансгаз
Правила за балансиране на газовия пазар
виртуален газов пазар
По статията работи:

Маринела Арабаджиева