НАЧАЛО » ������

Пет препоръки за растеж към ЕС

fb
3E news
fb
02-03-2012 12:02:00
fb
Повече средства за иновации и предоставяне на информация за постигане на енергийна ефективност на малките и средни предприятия, са сред препоръките, които ЕВРОПАЛАТИ отправи към държавните глави и правителствата на страните-членки на Евросъюза. Това съобщиха от Българската търговско-промишлена палата.


"На база на опита на търговските палати вярваме, че изпълнението на тези препоръки ще даде значителен тласък на бизнеса и в последствие ще допринесе за икономическото възстановяване на Европа", каза Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Алесандро Барберис.


1. Създаване на бизнес и растеж


Създаване на Централен европейски гаранционен фонд. Този фонд трябва да създаде гаранции на европейско ниво, които да покрият евентуални рискове и да намалят капиталовите изисквания на финансовите институции. Механизмът трябва да се управлява от Европейския инвестиционен фонд и да е достъпен за всички страни-членки, като допълва съществуващите национални гаранционни системи и запълва празнотите в онези страни-членки, които все още не са разработили подобни системи. Финансовият ресурс може да се осигури от неразпределените структурни фондове.


2. Умения


Да се гарантира, че предложената нова европейска програма за образование, обучение, младежта и спорта "Еразъм за всички" има ясно определен бюджет за професионално обучение, както и заложени мерки за неговото изпълнение - условие, което към момента не е изпълнено. Двойният принцип на обучение, който съчетава обучението в училище и на работното място, доказа ефективността си за намаляване на младежката безработица.


3. Интернационализация


Създаване на Европейска платформа за интернационализация на МСП, с цел да се обединят всички заинтересовани страни от частния сектор и да се разработи обща стратегия на европейско ниво. Повторното въвеждане на "принципа за взаимна полза" при разработването на фондове за сътрудничество ще насърчи европейските фирми да търсят чужди пазари.


4. Иновации


Включване на нов инструмент за МСП в Хоризонт 2020, чийто подход ще се състои от три елемента: приложимост - научно-развойна дейност - комерсиализация. Този инструмент трябва да се запази по време на междуинституционалните преговори и да се засили ролята му, за да се гарантира, че много повече от очакваните 15 % от бюджета на програмата ще бъдат разпределени за насърчаване и стимулиране на иновациите в широкия смисъл на термина сред малките и средни предприятия.


5. Енергийна ефективност


Въпреки че в момента се обръща по-голямо внимание на целите и крайните срокове, за постигането на целите на ЕС в областта на енергийната ефективност от голямо значение е взимането на разумни решения разработени отдолу-нагоре. По-конкретно, ефикасното предоставяне на информация и подкрепа за малките и средни предприятия, които са значим, но все още неизползван източник за подобрение на енергийната ефективност, може да има голям положителен ефект. Палатите призовават законотворците да не пренебрегват този важен аспект при финализирането на дискусиите по отношение на Директивата за енергийната ефективност и разработването на стратегии за изпълнението й.По статията работи: