НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: echo, ultrasound and doppler imaging equipment

Supplies

fb
3E news
fb
18-05-2011 07:30:40
fb

BG-Sofia: echo, ultrasound and doppler imaging equipment

2011/S 95-155945

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Voennomeditsinska akademiya
bul. "Sv. Georgi Sofiyski" 3
Contact: Anna Kuncheva
Attn: VMA - Tsentralna laboratoriya "Informatsionno osiguryavane i tehnicheska poddrazhka"
1606 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 29225963
E-mail: anna.kuncheva@vma.bg
Fax +359 29523311

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.vma.bg

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Военномедицинска академия
бул. "Св. Георги Софийски" 3
Contact: Елена Будинова Ирманова; Надежда Иванова Сакалийска
Attn: ВМА - Главна каса - стая 25, ІІ етаж
1606 София
BULGARIA
Tel. +359 29225195
Internet: http://www.vma.bg

Tenders or requests to participate must be sent to: Военномедицинска академия
бул. "Св. Георги Софийски" 3
Contact: Росица Добрева Георгиева, Огняна Димитрова Никодимова
Attn: ВМА - Явно деловодство - сектор "Входящи"
1606 София
BULGARIA
Tel. +359 29225527
Internet: http://www.vma.bg

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

33112000, 33111000, 33168100

Description

Echo, ultrasound and doppler imaging equipment.
X-ray devices.
Endoscopes.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 1.7.2011 - 15:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

11.7.2011 - 15:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian.

 

BG-София: Оборудване за ехографска, ултразвукова и доплерова диагностика

2011/S 95-155945

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Военномедицинска академия
бул. "Св. Георги Софийски" 3
контакти : Анна Кунчева
За: ВМА - Централна лаборатория "Информационно осигуряване и техническа поддръжка"
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225963
E-mail: anna.kuncheva@vma.bg
Факс +359 29523311

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.vma.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: Военномедицинска академия
бул. "Св. Георги Софийски" 3
контакти : Елена Будинова Ирманова; Надежда Иванова Сакалийска
За: ВМА - Главна каса - стая 25, ІІ етаж
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225195
Интернет: http://www.vma.bg

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Военномедицинска академия
бул. "Св. Георги Софийски" 3
контакти : Росица Добрева Георгиева, Огняна Димитрова Никодимова
За: ВМА - Явно деловодство - сектор "Входящи"
1606 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29225527
Интернет: http://www.vma.bg

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
здравеопазване
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

"Доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и медицински апарати и системи за образна диагностика, числящи се на ВМА и подчинените структури в страната".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка ВМА и подчинените структури в страната.

код NUTS: BG

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

"Доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и медицински апарати и системи за образна диагностика, числящи се на ВМА и подчинените структури в страната" по обособени позиции, съгласно техническа спецификация (неразделна част от документацията).

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

33112000, 33111000, 33168100

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Да
офертите трябва да бъдат подадени за за една или повече партиди

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Периодична доставка на резервни части за ендоскопска, ултразвукова апаратура и медицински апарати и системи за образна диагностика, числящи се на ВМА и подчинените структури в страната, по обособени позиции, съгласно технически спецификации, посочени в документацията за участие.
Доставката ще се извършва по предварителна писмена заявка от Възложителя само при необходимост от смяна на резервна част за горе-цитираната апаратура, съгласно приложена спецификация на резервните части в рамките на една година.

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 1 ЗАГЛАВИЕ Доставка на резервни части за медицински апарати и системи за образна диагностика, числящи се на ВМА

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на резервни части за медицинска апаратура и система Siemens, използвани за автоматизиране работата на звената в Образна диагностика и Клиника по ендурология и екстракорпорална литотрипсия - ВМА -София.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

33111000, 33111800

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Доставка на резервни части за медицинска апаратура и система Siemens, подробно описани в техническа спецификация - Приложение 1, неразделна част от документацията.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 2 ЗАГЛАВИЕ Доставка на резервни части за медицински апарати и системи на General Electric, използванa за автоматизиране работата на звената в Образна диагностика и в някои терапевтични и хирургични клиники и на ВМА – София

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на резервни части за медицински апарати и системи на General Electric, използванa за автоматизиране работата на звената в Образна диагностика и в някои терапевтични и хирургични клиники и на ВМА – София.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

33111800, 33111000

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Доставка на на резервни части за медицинска апаратура и системи на General Electric, подробно описани в техническа спецификация техническа спецификация - Приложение 2, неразделна част от документацията.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №: 3 ЗАГЛАВИЕ Доставка на резервни части за на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания, прозиводство на Olympus, Aloka, Polycom, Ikegami, HP

1)КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка на резервни части за на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания, прозиводство на Olympus, Aloka, Polycom, Ikegami, HP.

2)ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV)

33112000, 33168100

3)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ/И

Доставка на резервни части за на ендоскопска, ултразвукова апаратура и системa за обработка, съхранение и пренос на аудио-визуална информация от медицински изследвания, прозиводство на Olympus, Aloka, Polycom, Ikegami, HP, подробно описани в техническа спецификация - Приложение 3, неразделна част от документацията.

4)ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО

Срок на действие в месеци 12 (от възлагането на поръчката

5)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за отделните обособени позиции за които участва, както следва:
— Обособена позиция №1 – 3 000,00 BGN,
— Обособена позиция №2 – 3 000,00 BGN,
— Обособена позиция №3 – 3 000,00 BGN;
Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника;
Гаранцията за участие в откритата процедура се освобождава или задържа от възложителя при условията и сроковете, посочени в чл.61 и 62 от ЗОП.
Гаранция за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на сключения договор без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя при подписването му и е със срок на валидност до приключване изпълнението на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: депозит на парична сума преведена по банкова сметка на ВМА: IBAN – BG34 BNBG 9661 3300 1506 01; BIC - BNBGBGSD или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на възложителя.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането се извършва по банков път, в български лева. Плащанията по договора се извършват въз основа на представена фактура и съставени от изпълнителя и заверени от възложителя протокол за доставка, монтаж на резервните части, както и протокол за пускане в експлоатация на съответния апарат или система.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице към оферта се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора.

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Да
1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи в оригинал или нотариално заверени копия: 1.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Удостоверение за липса на задължения към държавата и към общината по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК, издадени не по-рано от 2 (два) месеца към датата на подписване на договора. Когато участника е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. 1.2. Свидетелство за съдимост. 1.3. Гаранция за изпълнение на договора в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел "Гаранции" от указанията към документацията.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Изискуеми документи и информация: Участникът в процедурата следва да представи документи и информация удостоверяващи неговия статут:
1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията;
2. Удостоверение за актуално състояние – когато участника е юридическо лице или едноличен търговец, който не е вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията;
3. Копие от личната карта – когато участника е физическо лице;
4. Документ, еквивалентен на документите по т. 1 и т. 2, издаден от съдебен или административен орган на държавата, в която е установен – когато участника е чуждестранно юридическо лице (закона на държавата, в която участникът е установен, се определя по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗОП);
5. Нотариално заверен договор за създаване на обединение - когато участникът е обединение, което не е юридическо лице (в тези случаи, на основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, в обявлението за обществената поръчка е записано изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът – обединение на физически и/или юридически лица, бъде определено за изпълнител на обществената поръчка);
6. Офертата да е изготвена на български език;
7. Представената оферта да отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Изискуеми документи и информация:
1. Информация за общия оборот и оборота, свързан с предмета на поръчката, за последните 3 финансови години (2008, 2009 и 2010 г.) – под формата на декларация в свободен текст;
2. Годишен финансов отчет (счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал) за 2008г. 2009 и 2010г., заверен от регистриран одитор в случаите, когато това се изисква от Закона за счетоводството – заверено от участника копие, или еквивалентен документ (за участниците които не са регистрирани съгласно българското законодателство); Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ;
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Да има положителен финансов резултат (да са приключили на печалба) за последните 3 години /2008, 2009 и 2010 г./.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от партньор в него.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки по предмета или свързани с предмета на поръчката, извършени през последните 3 години със стойности, дати и получатели и препоръки за добро изпълнение.
Поименен списък на специалистите от колектива, тяхната професионална квалификация и опит, отговорни за изпълнение на поръчката. Към списъка за всяко от лицата се прилагат заверени от участника копия на документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника по предмета на поръчката.
Лицензия за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни дейности от АЯР (в приложимите случаи).
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
Участникът да е оторизиран от производителя за доставка на медицинската апаратурата, предмет на настоящата процедура. Удостоверява се с оторизационно писмо от производителя за конкретната процедура;
Удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ на лицата, извършващи смяната на резервните части, издадени от НЦРРЗ или ВМА – когато се подава оферта за доставка, представляваща източник на йонизиращи лъчения (в приложимите случаи);
Участникът да притежава сертификат за качество по ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството (чл. 53, ал. 4 ЗОП), валидни към датата на отваряне на офертата;
Всички документи във връзка с горните изисквания (ако са на чужд език) да се представят в легализиран превод на български език извършен от преводач – физическо лице или агенция от списъка на Лицензираните преводачи на МВнР.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Предлагана цена. Тежест 40
2. Степен на съответствие. Тежест 40
3. Срок за доставка, монтаж и пускане в експлоатация. Тежест 10
4. Гаранционен срок на резервна част. Тежест 10

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 1.7.2011 - 15:00
Платими документи
цена 50 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията се получава в касата на Военномедицинска академия, стая 25, втори етаж, бул. "Св. Георги Софийски" 3, гр. София, всеки работен ден от 9:00ч до 12:00ч и от 13:00ч до 15:00ч.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11.7.2011 - 15:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 100 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 12.7.2011 - 11:00

Място

Военномедицинска академия, бул. Св. "Георги Софийски" 3, зала 10, етаж 1.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 17.5.2011

 


По статията работи: