НАЧАЛО » ������

EMI: Повече продажби на електроенергия на по-високи цени

Борсова статистика за месец март 2016 г.

fb
3E news
fb
22-04-2016 03:03:00
fb

Регистрираните участници са се увеличили

Съгласно публикувания списък, на БНЕБ са регистрирани 38 участници - производители, търговци на електрическа енергия и клиенти (при 32 през февруари).

Три дъщерни дружества на БЕХ  предлагат енергията на борсата

Енергията на борсата се предлага от АЕЦ „Козлодуй“, ТЕЦ „Марица-изток 2“ и НЕК. Съгласно Решение на ЕК, което утвърждава като правно обвързващи ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг“ (БЕХ) за прекратяване на ограниченията на конкуренцията на пазара на едро на електрическа енергия в България, средната мощност, която БЕХ се ангажира да предостави за търговия на борсата с цел осигуряване на ликвидност е както следва:

Първата година 293 МВт

·         Втората година 373 МВт

·         Третата година 484 МВт

·         Четвърта  година 613 МВт

·         Петата година 807 МВт

От  частните лицензирани производители на електрическа енергия в регистрацията за момента присъства само заводската централа Биовет, която би могла както да предлага, така и да закупува електрическа енергия.


Двама  клиенти

След като през февруари на борсата се регистрира Стомана Перник, през месец март е регистриран втори клиент - Леяро Ковашки Машиностроителен Комплекс ЕООД.

Още петима  търговци на електрическа енергия

През месец март са се регистрирали петима нови търговци на електрическа енергия, с което техният брой достига до 32.

 Ръст от 32% на  товара, търгуван на борсата

 Среднодневният товар, търгуван на борсата през месец март е 264 МВт, което представлява  ръст от 32% спрямо м. февруари 2016. При среден дневен товар на системата от 4238 МВт, делът на борсата  възлиза на 6%. 

F18396

Рязко се смекчават се различията между минималния и максимален товар по дни: докато през февруари товарът на борсата  се движеше между 52,4 МВт и 283 МВт, то през март е в диапазона  на 200,4 Мвт и 381 МВт.

F18397

Средномесечната борсова цена нараства с 18% спрямо февруари

През март средната цена на борсата е 51.03 лв/МВтч - с 18% по-висока спрямо предходния месец. Този ръст е предизвикан от паралелното нарастване както на максималните, така и на минималните среднодневни цени.   

Все пак, най-високата дневна мартенска цена от 94,22 лв/МВтч остава значително  по-ниска от рекорда, поставен през първите десет дни от работа на борсата, а именно цена от 137 лв/ МВтч (22.01.2016). На 6 март е регистрирана най-ниската дневна цена за месеца, а именно- 18,7 лв/МВтч ( с 4.9 лв по-висока спрямо февруари).

F18398

Оживление в полунощ

През осем дни на м. март между 0-1 часа се наблюдава сериозно оживление  -реализират се сделки над 250 МВтч.  Най-голямо  количество в този час е продадено на 15 март (вторник) - 302 МВтч на цена от 44, 08 лв/МВтч.

 Най-високата почасова цена от 150,05 лв/МВтч е постигната между 10-11 ч на 11 март, през който часови интервал  са продадени 302 Мвтч. Най-ниската почасова цена от 0,08лв/МВтч е регистрирана между 2-3 часа на 6 март,  когато са продадени 154,3 МВтч.

 Най-голямото почасово количество, продадено на БНЕБ е 504,8 МВтч на цена 68,32 лв/МВт между 19-20 ч на 7 март. Най-малкото почасово количество от 57,8 МВтч е продадено на цена 33,82 лв/Мвтч между 0-1 ч. на 23 март.

Поглед към цените балансиращия пазар

Последните публикувани почасови цени на балансираща енергия са за месец февруари 2016. Съпоставянето на цените на балансиращия пазар, особено за излишък, и тези на пазара ден напред показва голяма амплитуда, което произтича от автономното функциониране на двата пазара. Последващото им развитие по посока на създаване на ликвидност, конкуренция и пазар „час напред“ ще създаде предпоставки за смекчаване на тези различия в полза на пазарните участници.  Ценовата съотносимост на двата пазара е важен индикатор за тяхното обединение и за ефективността на обединения вътрешен пазар.

http://www.emi-bg.com/index.php?id=2622

 

 

EMI
борсова статистика
електроенергия
електроенергиен пазар
БЕХ
По статията работи:

Маринела Арабаджиева