НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: unmanned aerial vehicles

Supplies

fb
3E news
fb
28-05-2011 07:17:12
fb

BG-Sofia: unmanned aerial vehicles

2011/S 103-168928

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Ministerstvo na otbranata
ul. "Dyakon Ignatiy" No. 3
Contact: Ivan Hasamski
Attn: Direktsiya "Investitsii v otbranata"
1092 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 29220647
E-mail: i.hasamski@mod.bg
Fax +359 29222969

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.mod.bg

Further information can be obtained at: Министерство на отбраната
ул. "Дякон Игнатий" № 3
Contact: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
Attn: ул. "Иван Вазов" № 12
1092 София
BULGARIA
Tel. +359 29220647
Fax +359 29222969

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Министерство на отбраната
ул. "Иван Вазов" № 12
Contact: Гергана Христова
Attn: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
1080 София
BULGARIA
Tel. +359 29220675
Fax +359 29222969

Tenders or requests to participate must be sent to: Министерство на отбраната
ул. "Иван Вазов" № 12
Contact: Гергана Христова
Attn: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
1080 София
BULGARIA
Tel. +359 29220675
Fax +359 29222969

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

35613000

Description

Unmanned aerial vehicles.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 27.6.2011 - 17:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

7.7.2011 - 17:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

 

BG-София: Безпилотни летателни средства

2011/S 103-168928

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Министерство на отбраната
ул. "Дякон Игнатий" № 3
контакти : Иван Хасъмски
За: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
1092 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29220647
E-mail: i.hasamski@mod.bg
Факс +359 29222969

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.mod.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: Министерство на отбраната
ул. "Дякон Игнатий" № 3
контакти : Дирекция "Инвестиции в отбраната"
За: ул. "Иван Вазов" № 12
1092 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29220647
Факс +359 29222969

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: Министерство на отбраната
ул. "Иван Вазов" № 12
контакти : Гергана Христова
За: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
1080 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29220675
Факс +359 29222969

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Министерство на отбраната
ул. "Иван Вазов" № 12
контакти : Гергана Христова
За: Дирекция "Инвестиции в отбраната"
1080 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29220675
Факс +359 29222969

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
отбрана
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Сключване на рамково споразумение за доставка на радиоуправляеми мишени - до 19 бр., за срок от 48 месеца.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка Република България.

код NUTS: BGZ

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

Рамково споразумение с един оператор
Срок на действие на рамковото споразумение: срок на действие в месец/и: 48

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Сключване на рамково споразумение за доставка на радиоуправляеми мишени до 19 бр., за срок от 48 месеца.
Техническите изисквания към изделието са описани в ТС Р 67.0622.11 приложение към документацията за участие.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

35613000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Сключване на рамково споразумение за доставка на радиоуправляеми мишени.
Ежегодно ще бъдат заявявани конкретните количества, като Министерството на отбраната си запазва правото в зависимост от осигуреността с финансови средства да променя количествата на заявените радиоуправляеми мишени, включително и да не сключва конкретен договор при неосигуреност на финансови средства по бюджета на МО за съответната година (в срока на рамковото споразумение).
Прогнозните количества на радиоуправляемите мишени за доставка по години за срока на рамковото споразумение са, както следва:
— Количество за 2011 г.до 3 бр.,
— Количество за 2012 г.до 4 бр.,
— Количество за 2013 г. до 4 бр.,
— Количество за 2014 г. до 4 бр.,
— Количество за 2015 г. до 4 бр.
Министерството на отбраната си запазва правото да намали количествата на заявените радиоуправляеми мишени.

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 48 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – банкова гаранция или парична сума, внесена по сметка на дирекция "Финанси" - МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01 в размер на: 300 (триста) BGN или безусловна банкова гаранция в същия размер. Срокът на гаранцията да бъде срока на валидност на офертата.
Условията на задържане и освобождаване на гаранцията за участие са съгласно чл. 61 и 62 от ЗОП;
2. Гаранция за изпълнение - преди подписване на всеки конкретен договора участникът, избран за изпълнител да представи банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС. Участникът може да внесе парична сума в същия размер по сметката на дирекция "Финанси" - МО в Българска Народна Банка, IBAN: BG 96 BNBG 9661 3300 1522 01.
Гаранцията за добро изпълнение по всеки конкретен договор, сключен за изпълнение на рамковото споразумение да бъде със срок не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни след крайния срок за изпълнението на конкретния договор.
Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на изпълнителя по договора.
При евентуална забава в изпълнението на договора, изпълнителят е длъжен да удължава гаранцията със срок не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след приключване на изпълнението на задълженията по конкретния договор.
Върху посочената гаранция възложителя не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;
3. В случай, че банковата гаранция по т.1. и 2. е издадена от банка, намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Начинът на плащане за всеки конкретен договор може да бъде:
1. По банков път
1.1. 50 (петдесет) % от стойността на мишените, в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни след изпълнение и представяне на следните документи:
— надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател,
— приемо-предавателен протокол, подписан от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател,
— акт за приемане и предаване на дълготрайни активи и/ или складова разписка за приемане/ предаване на материални запаси /съгласно Закона за счетоводството/,
— Протокол за оценка на качеството, съгласно чл. 45, ал. 1 от Правилник за осигуряване и управление на качеството на отбранителни продукти в МО и БА (обн.ДВ, бр.101/16.11.2004 г.);
1.2. Останалите 50 (петдесет) % от стойността на мишените и стойността на управлението на радиоуправляемите мишени, в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни след приключване на годишните бойни стрелби от Възложителя и представяне на следните документи:
— надлежно оформена фактура, подписана от представител на изпълнителя и на военното формирование краен получател,
— протокол, подписан от представител на изпълнителя и на представител на Щаба на Военновъздушните сили, за успешно приключили годишни бойни стрелби;
2. Акредитив - годишен, неотменяем със срок на откриване до 90 (деветдесет) дни от влизане на договора в сила и валидност не по-късно от 15 декември на текущата година. Условията за откриване и усвояване на на акредитива се договарят между страните;
3. Авансово плащане до 30 % от стойността на договора (съгласно финансовите възможности на Възложителя), като плащането ще се извърши в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи:
— оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за сумата на аванса,
— оригинал на фактура за авансово плащане.
Допуска се съчетаване на посочените по-горе форми на плащане.
Окончателното уточняване на начина на плащане за всеки конкретен договор, както е посочено по-горе е изключително право на Възложителя и се определя в зависимост от финансовите му възможности при сключване на всеки конкретен договор.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Не

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Участникът да представи следните документи в офертата, съгласно изискванията на чл. 56, ал. 1 от ЗОП:
1. Копие от документа за регистрация на участника или декларация за ЕИК (за българските лица) от упълномощено лице;
2. Административни данни на участника: адрес, телефон, факс, лице за връзка и други;
3. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, представени чрез документите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП - отчет за приходи и разходи и баланс за 2010 г;
4. Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката по чл. 51, ал. 1 от ЗОП, представени чрез: копие на актуален и валиден документ за съответствие на Системата за управление на качеството на производителя с изискванията на ISO 9001:2008 или съюзната публикация на НАТО AQAP 2110 с обхват на действие, включващ предмета на поръчката или копие на еквивалентен на него национален стандарт в държавата на производителя; списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно образец - приложение към документацията за участие;
6. Декларация за обстоятелствата по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), съгласно образец – приложение към документацията за участие;
7. Декларация за обстоятелствата по чл. 327 б, ал. 1 и 2 от ЗОВСРБ, съгласно образец – приложение към документацията за участие;
8. Техническо и ценово предложение и условия за изпълнение на поръчката.
Изискванията към техническото и ценовото предложение са посочени в документацията за участие;
9. Лиценз за внос и трансфер на оръжие, съгласно Закона за експортен контрол на оръжията и изделия и технологии с двойна употреба (не се отнася за български производители и чуждестранни кандидати);
10. Декларация за участието на подизпълнители при изпълнението на поръчката, ако участникът предвижда такива. При участие на подизпълнители, участникът следва да представи и за тях документите по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (без ценово предложение) и 9. Участникът да посочи процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнявана от всеки подизпълнител, както и вида на работите които ще се извършват от всеки подизпълнител и дела на тяхното участие;
11. Декларация от участника за срока на доставка на изделията (в дни), от датата на издаване на сертификат за краен потребител от Министерството на отбраната. Срокът на доставка трябва да бъде еднакъв за всяка година и всеки конкретен договор за периода на рамковото споразумение;
12. Декларация от участника, че ще ползва (няма) да ползва предвиденото суспендиране на митата при условие, че доставяното изделие попада (не попада) в кодовете по приложение 1 към чл. 3, пар. 1 от регламент (ЕО) № 150/2003 на Съвета от 21.1.2003 г. и в тази връзка в представената цена не е включен (е включен) разход за плащане на мита;
13. Декларация от участника, че е съгласен/не съгласен на Авансово плащане до 30 % от стойността на договора (съгласно финансовите възможности на Възложителя), като плащането ще се извърши в срок до 90 /деветдесет/ календарни дни, след представяне на следните документи:
— оригинал на неотменяема, безусловна банкова гаранция за сумата на аванса,
— оригинал на фактура за авансово плащане;
14. Оригинал на документ за гаранция зя участие. В случай, че същият е банкова гаранция издадена от банка, намираща се извън територията на Република България, същата да бъде авизирана или потвърдена от банка, намираща се на територията на Република България;
15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, съответно по номерирани страници и подписан от участника. Всички документи които не са представени в оригинал, следва да са заверени от лице с представителна власт. Документите се поставят в пликове съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и съобразно указанията, дадени в документацията.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Документите по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗОП - отчет за приходи и разходи и баланс за 2010 г.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Не се прилага.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Съгласно чл. 51, ал.1, т.1, т. 4 и т. 6 от ЗОП - копие на актуален и валиден документ за съответствие на Системата за управление на качеството на производителя с изискванията на ISO 9001:2008 или съюзната публикация на НАТО AQAP 2110 с обхват на действие, включващ предмета на поръчката или копие на еквивалентен на него национален стандарт в държавата на производителя; списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
Не се прилага.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. цена. Тежест 75
2. срок на доставка. Тежест 25

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

рег. № 30-05-3

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 27.6.2011 - 17:00
Платими документи
цена 5 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията за участие в процедура за обществена поръчка може да се получи всеки работен ден от 9:30 ч. да 17:00 ч. в сградата на дирекция "Инвестиции в отбраната", гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Документацията да се продава при плащане в брой, като се издава фактура за разхода.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.7.2011 - 17:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 11.7.2011 - 11:00

Място

Дирекция "Инвестиции в отбраната" - гр. София 1080, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участниците или упълномощени от тях лица, съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗОП, представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. При промяна в датата и часа за отваряне на офертите, информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерство на отбраната.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Комисия за защита на конкуренцията - гр. София 1000, бул. "Витоша" № 18, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.
Крайният срок е съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП - 10-ия ден, считано от датата на уведомлението за съответното решение на процедурата.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Министерство на отбраната
ул. "Дякон Игнатий" № 3
1092 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29220124
Интернет: http://www.mod.bg
Факс +359 29222969

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 26.5.2011

 


По статията работи: