НАЧАЛО » ������

BG-Veliko Tarnovo: containers for waste material

Supplies

fb
3E news
fb
18-05-2011 07:23:01
fb

BG-Veliko Tarnovo: containers for waste material

2011/S 95-155916

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Obshtina Veliko Tarnovo
pl. "Mayka Balgariya" No.2
Contact: gr. V. Tarnovo, pl. "Mayka Balgariya" No. 2, staya 320; staya 318
Attn: Teodora Minkova; Greta Marinova
5000 Veliko Tarnovo
BULGARIA
Tel. +359 62619229 / 62619251
E-mail: mop_vt@abv.bg
Fax +359 62619251

Internet address(es)

General address of the contracting authority http://www.veliko-turnovo.bg

Further information can be obtained at: Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
Contact: гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2; стая 502
Attn: Веселин Стойков - Главен специалист в отдел ООС в Община Велико Търново
5000 Велико Търново
BULGARIA
Tel. +359 62619552

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
Contact: Иво Крумов Лазаров
Attn: Иво Крумов Лазаров - Началник отдел ЦУИГ
5000 Велико Търново
BULGARIA
Tel. +359 62619108

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

44613800

Description

Containers for waste material.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 14.6.2011 - 17:30

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

24.6.2011 - 17:30

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

 

BG-Велико Търново: Контейнери за отпадъци

2011/S 95-155916

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
контакти : гр. В. Търново, пл. "Майка България" № 2, стая 320; стая 318
За: Теодора Минкова; Грета Маринова
5000 Велико Търново
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 62619229 / 62619251
E-mail: mop_vt@abv.bg
Факс +359 62619251

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган http://www.veliko-turnovo.bg

Допълнителна информация може да бъде получена на: Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
контакти : гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2; стая 502
За: Веселин Стойков - Главен специалист в отдел ООС в Община Велико Търново
5000 Велико Търново
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 62619552

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
контакти : Иво Крумов Лазаров
За: Иво Крумов Лазаров - Началник отдел ЦУИГ
5000 Велико Търново
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 62619108

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

регионален или местен орган
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Покупка
Основно място на доставка Община Велико Търново.

код NUTS: BG321

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Доставка на контейнери за битови отпадъци за нуждите на Община Велико Търново.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

44613800

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Приблизителни количества - 600 броя контейнери, след заявка.

ІІ.2.2)Опции

Да
описание на тези опции: Съгласно чл. 90, ал.1, т. 6 от ЗОП - са необходими допълнителни доставки от същия доставчик, при условията на чл. 90, ал.1, т.6 от ЗОП.

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 36 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: 1 300 /хиляда и триста/ BGN, внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Гаранцията за участие се трансформира в гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

За изпълнението на обществената поръчка няма осигурено финансиране. Количествата ще се възлагат след осигуряване на такова и съгласно размера му.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

При участие на обединение се представя - нотариално заверен договор за създаване на обединението за изпълнение на настоящата обществена поръчка, със срок на действие до приключване изпълнението на поръчката. Ако кандидата, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, е длъжен да представи документи за създаване на юридическо лице преди подписване на договора. Новосъздаденото дружество е обвързано от офертата, подадена от обединението.

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Не

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Копие от документ за актуална съдебна регистрация, издаден от компетентния орган не по-рано от два месеца преди датата на разглеждане на офертите или идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; При участие на чуждестранно лице - копие на документ, удостоверяващ актуалния юридически статус на участника и правомощията на лицата, представляващи участника в настоящата процедура, съобразно националното му законодателство; за обединение- заверено копие от договор за създаване на обединението. В процедурата могат да участват като участници български или чуждестранни юридически лица и техни обединения. Участниците представят декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал. 5, от ЗОП и други документи, съгласно документацията за участие. Възложителя отстранява от участие в процедурата участник, при обстоятелствата, визирани в чл. 47, ал.1, чл. 47, ал.2 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, както и при условията на чл. 69 от ЗОП и в други предвидени в документацията за участие и в ЗОП случаи.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Съгласно чл. 50, ал.1, т.2 от ЗОП – заверени от участника копия от годишния баланс и отчета за приходи и разходи към 31.12.2010г.;
2. Съгласно чл. 50, ал.1, т. 3 от ЗОП – информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Минимално изискване: Участниците да имат положителен финансов резултат към 31.12.2010г. Същият се доказва със заверено копие от отчета за приходи и разходи или със счетоводна справка подписана от управителя и гл. счетоводител;
2. Минимално изискване: Минимален оборот на кандидата за последните 3 /три/ години да е сумарно в размер не по-малко от 1 500 000 /един милион и половина/ BGN без ДДС към 31.12.2010г.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1.Съгласно чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП - списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;
2. Декларация за техническо оборудване: участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи/фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/;
3.Съгласно чл. 51, ал.1, т.6 от ЗОП - сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти;
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
1. Минимално ниво: да има изпълнявани договори за доставка на контейнери за битови отпадъци на стойност не по малка от 1 000 000 /един милион/ BGN, за последните 3 години;
2. Минимално ниво: Участникът да удостовери възможността си да осъществи доставката - предмет на поръчката. Наличие на поне едно транспортно средство - собствено или наето, подходящо за извършване на товаро-разтоварна дейност, превоз на контейнери;
3. Минимално ниво: Контейнерите да отговарят на изискванията на българските и европейските стандарти за подвижни събирателни съдове, на изискванията за безопасност и здраве, както и на ЕВРОНОРМА EN ISO 840-3/2004, 840-5/2004, 840-6/2004, ZEK 01.2-08/12.08, или еквивалентни. Качеството на контейнера се доказва с представяне на GS сертификат, който гарантира издържливост, безопасност и всички геометрични размери, ТЮФ сертификат, сертификат за производствен контрол и др., или еквивалентни.
Горещото поцинковане да се извършва след всички заварки - минимум 80 микрона покритие по ЕВРОНОРМА EN ISO 1461 - 1999. Контейнерите да могат да бъдат обслужване от всички сметоизвозващи моторно-превозни средства, снабдени с механизъм, отговарящ на изискванията на стандарт EN 1501-1/1998.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Предлагана цена. Тежест 40
2. Гаранционен срок. Тежест 20
3. Срок за изпълнение на заявките. Тежест 40

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Предварително информационно обявление

Номер на обявлението в ОВ: 2011/S 044-072410 от 4.3.2011

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 14.6.2011 - 17:30
Платими документи
цена 24,00 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията се получава в стая 318 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ BGN с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24.6.2011 - 17:30

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

срок на действие в месец/и: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 28.6.2011 - 15:00

Място

В сградата на Община Велико Търново.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, изрично упълномощени за участие в процедурата с нотариално заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 16.5.2011

 


По статията работи: