НАЧАЛО » ������

BG-Kosti: information systems and servers

Contract notice Supplies

fb
3E news
fb
19-02-2012 08:53:00
fb

Section I: Contracting authority

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Teritorialno podelenie "Darzhavno gorsko stopanstvo Kosti" kam "YuIDP" DP - gr. Sliven
-
Contact point(s): Agentsiyata za obshtestveni porachki i na Redaktsiyata na "Darzhaven vestnik".
8283 Kosti
BULGARIA
Telephone: +359 88-6843613

Internet address(es):

General address of the contracting authority: http://www.dgskosti.com

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Other: Опазване и възпроизводство на гори
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no

Section II: Object of the contract

II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of performance: В горски територии-публична държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Кости".

NUTS code BG341

II.1.3)Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
The notice involves a public contract
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s)
"Изграждане на интегрална система за видеонаблюдение на територията на ТП "Държавно горско стопанство-Кости" в с. Кости – Метални кули за разполагане на оборудване за видеонаблюдение за превенция на горските пожари в местностите "Дядо Вълчо" и "Балабана" в землището на с. Кости, община Царево и връх "Курву" в местността "Курву" в землището на с. Сливарово, община Малко Търново".
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

48800000

II.1.7)Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Технически съоръжения и устройства за видеонаблюдения, захранвани със слънчеви батерии, които ще се монтират на 3 метални кули.
Estimated value excluding VAT: 506 800 BGN
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 24 (from the award of the contract)

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
1. Вид и размер на гаранцията за участие:
(а) Гаранцията за участие е абсолютна сума в размер на 1 % от стойността на поръчката, която е 506 800,00 BGN, (петстотин и шест хиляди и осемстотин лева и нула стотинки), без ДДС, а именно – 5 068,00 BGN (пет хиляди, шестдесет и осем лева и нула стотинки);
(б) Гаранцията може да се внася по касов път в касата на ТП "ДГС-Кости", с. Кости, община Царево всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа, като съответният вносен документ (копие или оригинал) се прилага към комплекта от изиискуми документи за участие в процедурата за обществената поръчка.
Крайният срок за внасяне на гаранцията е до 14:00 часа на 11.4.2012 г.;
(в) Освен по указания начин гаранцията за участие може да се внесе и по банков път по сметката на ТП "ДГС-Кости" – IBAN: BG 11 UNCR 7000 1507 3364 16, BIC: UNCR BGSF, "УниКредит – Булбанк", гр. Царево, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа и съответния документ (копие или оригинал) се прилага към комплекта от изискуеми документи за участие в процедурата за обществената поръчка.
Крайният срок за внасяне на гаранцията е до 14:00 часа на 11.4.2012 г.;
(г) Гаранцията за участие може да бъде представена и под формата на банкова гаранция, която е учредена в полза на ТП "ДГС-Кости", безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки и се прилага към изискуемите документи от конкурсната документация;
2. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на договора от определения за изпълнител на обществената поръчка участник:
(а) Гаранцията за изпълнение на договора е абсолютна сума в размер на 3 % от достигнатата стойност за обекта под формата на парична сума в лева, която се внася по сметката на ТП "ДГС-Кости" – IBAN: BG 11 UNCR 7000 1507 3364 16, BIC: UNCR BGSF, "УниКредит – Булбанк", гр. Царево, срещу издаден документ или по касов път в касата на ТП "ДГС-Кости", с. Кости, общ. Царево.
Сумата, която се внася от участника, определен за изпълнител на поръчката, може да бъде в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие. Условията за това се уточняват при сключване на договора за изпълнение на поръчката;
(б) Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договора;
(в) Когато, гаранцията за изпълнение е представена под формата на банкова гаранция, учредена в полза на ТП "ДГС-Кости", безусловна и неотменяема в оригинал, издадена от български банки, тя се представя в оригинал преди сключване на договора;
3. Кандидатът/участникът или определения за изпълнител на поръчката сам избира формата на гаранция за участие, съответно за изпълнение.
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:
Възложителят ще заплати на изпълнителя цена в размер от 506 800,00 BGN, (петстотин и шест хиляди и осемстотин лева и нула стотинки), без ДДС, съгласно ценовото му предложение, въз основа на което е определен за изпълнител, което е неразделна част от договора за изпълнение на обществената поръчка.Плащането на цената от извършената и приета работа ще се осъществи по следния начин:
1. в срок до 5-работни дни от сключването на договора за изпълнение на възложената поръчка, Възложителят заплаща авансово 30 % от стойността на обществената поръчка по договора - в размер на 152 000,00 BGN (сто петдесет и две хиляди и нула стотинки), без ДДС;
2. окончателното плащане в размер от 70 %, представляващи 354 800,00 BGN (триста петдесет и четири хиляди, осемстотин лева и нула стотинки), без ДДС, ще се изплатят след инсталиране на системата и въвеждането й в експлоатационен режим, потвърдено с двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за приемане на възложената работа, съгласно условията за провеждане на процедурата и условията на договора за изпълнение на обществената поръчка.
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions
The performance of the contract is subject to particular conditions: no
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Кандидатът/участникът в процедурата или определеният за изпълнител на поръчката да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, като липсата на тези обстоятелства се удостоверяват с декларации. Наличието на обстоятелствата от горецитираната разпоредба от ЗОП, води до отстраняване на кандидата/участника от процедурата.
Когато кандидатът/участникът предвижда използване на подизпълнители за извършване на възложените дейности, да приложи и за тях изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 във вр. с чл. 47, ал. 7 от ЗОП.
Когато кандидатът/участникът е юридическо лице да отгаваря на изискванията на чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от своята правна форма.
Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП.
Кандидатът, участникът или определеният за изпълнител да разполага с инженерно-технически екип от служители за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на поръчката, включително и служители, които ще осигуряват контрола на качеството по изпълнението на възложените дейности, както следва:
1. Ръководен екип, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификации и професионален опит:
а).Ръководител екип – образователна степен магистър, строителен инженер със специалност "Транспортно строителство" или "Промишлено и гражданско строителство", който да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 5 години или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност;
б).Ръководител софтуерен проект – образователна степен магистър, стаж по специалността минимум 5 години или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност;
в). Технически ръководител – образователна степен магистър, бакалавър или строителен техник, която да отговаря на изискванията на чл. 163 а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 3 години;
г). - Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) – да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция, да притежава удостоверение/ сертификат координатор по безопасност и здраве;
д). електроинженер– да има минимум 5 години професионален опит на тази позиция.
1.1 Други специалисти, както следва:
а) 2-ма специалисти в областта на системите за видеонаблюдение – да има стаж най-малко пет (5) години в областта;
б) 2-ма специалисти в областта на бази данни – да има стаж най-малко пет (5) години в областта;
в) 2-ма софтуерни специалисти – да има стаж най-малко пет (5) години в областта;
2. Служител, които ще осигурява контрол на качеството при изпълнение на дейностите по поръчката:
а) един (1) специалист по контрол на качеството – да има диплома от завършено висше образование с квалификация строителен инженер, да има най-малко 3 години стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР, да притежава удостоверение/ сертификат за вътрешен одитор по качество.
III.2.2)Economic and financial ability
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Съгласно процедурните условия, които са неразделна част от процедурните документи.
Документите и начина, чрез които се доказват обстоятелствата за заявените икономически и финансови възможности от кандидатите, са посочени изчерпателно в "Условия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка"-неразделна част от процедурните документи.
Minimum level(s) of standards possibly required: Кандидатът трябва да отговаря на следните минимални финансови и икономически изисквания за изпълнение на поръчката, като представи изискуеми, редовни и валидни документи, които удостоверяват, че:
1/ Годишен оборот:
а) годишен оборот от изградени системи за превенция на риска, включващи видеонаблюдение на общински площи или площи за широко обществено ползване, сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 100 000 BGN или еквивалентна стойност в чужда валута;
б) годишен оборот от услуги в областта на строителството, сумарно за последните 3 (три) години (2008, 2009, 2010) не по-малко от 500 000 BGN Или еквивалентна стойност в чужда валута.
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението, като цяло или от участник в него.
2/ Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Кандидатите удостоверяват това обстоятелство с копие на застрахователна полица.
В случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице – обстоятелството се удостоверява от всеки един участник в него, ако е приложимо. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката;
III.2.3)Technical capacity
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Съгласно процедурните условия и техническото задание, които са неразделна част от процедурните документи.
Документите и начина, чрез които се доказват обстоятелствата за заявените технически възможности от кандидатите, са посочени изчерпателно в "Условия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка"-неразделна част от процедурните документи.
Minimum level(s) of standards possibly required:
Кандидатите трябва да отговарят на следните минимални изисквания за технически и квалификационни изисквания:
1. Технически възможности за изпълнение:
а) През последните 5 (пет) години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011) да са изпълнили поне 2 (два) договора за строителство и 2 (два) договора за изграждане на системи за превенция на риска;
б) Кандидатите трябва да разполагат с минимален брой собствена или наета строителна техника, механизация и оборудване, необходими за точното и качествено изпълнение на поръчката, както следва:
— Многофункционален багер – 1 бр,
— Челен товарач – 1 бр,
— Самосвал – 1 бр,
— Бордова кола – 1 бр,
— Ударопробивна техника,
— Булдозер – 2 бр,
— Трамбовка за ръчно уплътняване на изкопите – 2 бр,
— Малка фадрома за разстилане на земни маси – 1 бр,
— Цистерна за вода – 1 бр,
— Компресор – 1 бр,
— Вишка – 1 бр;
2. Квалификационни изисквания:
а) Кандидатите да са вписани в централния професионален регистър на строителя към "Камарата на строителите в България" за Трета група, строежи от трета и четвърта категория;
б) При участие на чуждестранни юридически лица, същите трябва да представят еквивалентен документ, съгласно националното им законодателство;
3. При доставка на видеонаблюдателното оборудване, кандидатите трябва да предлагат техника, която да бъде от производители - сертифицирани по стандарта за качество ISO 9001:2008 или аналогичен такъв. Копие от сертификата да бъде приложено в предложението (офертата), според процедурните условия за комплектоване на изискуемите документи към предложението (офертата) на кандидата;
4. Кандидатите да притежават внедерени системи за управление на качество по ISO 9001:2008.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service

Section IV: Procedure

IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Open
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria

The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below

1. ККО (крайна комплексна оценка), която се изчислява: ККО = Кц+ Кс+ Ко. Weighting 100

2. Кц - Цена за изграждане на Модулни наблюдателни комплекси;. Weighting 50

3. Кс - Срока за изграждане на Модулни наблюдателни комплекси;. Weighting 20

4. Ко - Предложение за сервизно гаранционно обслужване.. Weighting 30

IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction will be used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 30.3.2012 - 17:00
Payable documents: yes
Price: 100 BGN
Terms and method of payment: По касов път в касата на ТП "ДГС Кости". Цената на документацията е без ДДС.
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
11.4.2012 - 17:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Other: Български.
IV.3.7)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
in days: 90 (from the date stated for receipt of tender)
IV.3.8)Conditions for opening tenders
Date: 12.4.2012 - 11:00

Place:

Административната сграда на ТП "ДГС Кости".
Persons authorised to be present at the opening of tenders: yes
Additional information about authorised persons and opening procedure: Заседанията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Reference to project(s) and/or programme(s): Програма за отпускане на финансова помощ по Мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
VI.3)Additional information
Настоящото обявление за обществена поръчка се изпраща едновеременно до "Държавен вестник" за обнародване в електронната му страница, съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОП.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be obtained

"Комисия за защита на конкуренцията"
бул. "Витоша", № 18, ет. 4
1000 София
BULGARIA
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Internet address: http://http&//www.cpc.bg
Fax: +359 29807315

VI.5)Date of dispatch of this notice:16.2.2012
По статията работи:

Георги Вулов