НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: maintenance and repair of office machinery

Services

fb
3E news
fb
20-10-2011 11:35:45
fb

BG-Sofia: maintenance and repair of office machinery

 

2011/S 202-329129

 

Contract notice

 

Services

 

Section I: Contracting authority

 

I.1)Name, addresses and contact point(s)

Natsionalna zdravnoosiguritelna kasa

ul. Krichim No. 1

For the attention of: Irena Pavlova

1407 Sofiya

BULGARIA

Telephone: +359 29659126

Fax: +359 29659165

 

Internet address(es)

 

General address of the contracting authority www.nhif.bg

 

Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

 

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)

 

Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

 

Section II: Object of the contract

 

II.1)Description

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

50310000

 

Description

Maintenance and repair of office machinery.

 

Section IV: Procedure

 

IV.3)Administrative information

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 28.10.2011 - 17:00

 

IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate

7.11.2011 - 17:00

 

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other Bulgarian

 

 

BG-София: Услуги по поддържане и ремонт на канцеларска техника

 

2011/S 202-329129

 

Обявление за поръчка

 

Услуги

 

Раздел І: Възлагащ орган

 

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Национална здравноосигурителна каса

ул. Кричим № 1

На вниманието на: Ирена Павлова

1407 София

БЪЛГАРИЯ

Телефон: +359 29659126

Адрес за електронна поща: ipavlova@nhif.bg

Факс: +359 29659165

 

Интернет адрес/и

 

Основен адрес на възлагащия орган www.nhif.bg

 

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

 

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

 

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

 

I.2)Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

 

I.3)Основна дейност

Здравеопазване

 

I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

 

Раздел ІІ: Обект на поръчката

 

II.1)Описание

II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане и снабдяване с консумативи и резервни части на копирни апарати "XEROX" в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК.

 

II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Услуги

Категория услуга № 1: Услуги по поддръжка и ремонт

Основно място на изпълнение: България, ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК.

код NUTS

 

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

 

II.1.4)Информация относно рамковото споразумение

II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане и снабдяване с консумативи и резервни части на копирни апарати "XEROX" в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК.

 

II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

50310000

 

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

 

II.1.8)Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

 

II.1.9)Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти: не

 

II.2)Количество или обем на поръчката

II.2.1)Общо количество или обем

Следгаранционно абонаментно сервизно поддържане и снабдяване с консумативи и резервни части на копирни апарати "XEROX" в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК.

 

II.2.2)Информация относно опциите

Опции: не

 

II.2.3)Информация относно подновяванията

II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

 

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

 

III.1)Условия във връзка с поръчката

III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с парична или банкова гаранция за участие на стойност 2 000 /две хиляди/ BGN. Паричната гаранция се внася по сметката на възложителя Национална здравноосигурителна каса, IBAN: BG46BNBG96613100110001, BIC: BNBG BGSD в ЦУ на БНБ, за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, или в касата на НЗОК на ул. "Кричим" 1. Гаранцията за участие се освобождава по реда на чл. 62 от ЗОП.

 

III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в български лева по банков път при посочени в договора условия.

 

III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

III.1.4)Други особени условия

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия: не

 

III.2)Условия за участие

III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Заявление за участие по образец с подпис и печат на участника - Приложение № 1. В заявлението се описват всички документи, съдържащи се в офертата, като по този начин то се явява задължителния списък на документите съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП; Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или на техни обединения, документът се представя в официален превод на български език. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

В случай, че участникът не е регистриран/пререгистриран по смисъла на Закона за търговския регистър, е длъжен да представи:

— Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния орган, не по-рано от 3 месеца преди датата на представяне на офертата,

— Заверено копие на документ за първоначална съдебна регистрация,

— Заверено копие на документ за регистрация по Булстат.

 

III.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Заверено от участника копие на следните съставни части от Годишния му финансов отчет за последните 3 години - счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително и заверените одиторски доклади от регистриран одитор, в случаите, в които са изискуеми от закона. Информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, предмет на поръчката, за последните 3 години - 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Общият оборот, деклариран от участника, за всяка година, следва да съответства на общите приходи, за съответната година, посочени в Отчетите за приходите и разходите.

Изисквано минимално/ни ниво/а: Заверено от участника копие на следните съставни части от Годишния му финансов отчет за последните 3 години - счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително и заверените одиторски доклади от регистриран одитор, в случаите, в които са изискуеми от закона. Информация за общия оборот и за оборота на стоките и услугите, предмет на поръчката, за последните 3 години - 2008 г., 2009 г. и 2010 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Общият оборот, деклариран от участника, за всяка година, следва да съответства на общите приходи, за съответната година, посочени в Отчетите за приходите и разходите.

 

III.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

— Списък на договори с предмет, сходен с обекта настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение,

— Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности, като се посочат осигурените сервизни бази във всички областни центрове на страната /свободен текст/,

— Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности,

— Участникът трябва да представи доказателство, че е оторизиран сервизен партньор на "XEROX" за България,

— Участникът следва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 (или еквивалентна), свързана с предмета на дейност, като представи заверено от участника копие на валиден сертификат,

— Участникът трябва да разполага със складови наличности от основни консумативи и резервни части за посрещане необходимостта от бърза реакция при евентуален технически проблем,

— Участникът трябва да представи доказателства за възможностите си за качествено извършване на услугата, обект на обществената поръчка, което включва:

а/ осигурени сервизни бази за извършване на следгаранционната поддръжка на техниката във всички областни градове на страната с посочване на адреси и начини за контакт (телефон, факс, e-mail);

б/ налични сертифицирани специалисти - удостоверява се със сертификат за преминало обучение или с писмена декларация от партньорската организация,

— Участникът трябва да представи декларация или друг документ, че предлаганите от него консумативи и резервни части са нови и оригинални от производителя на марката техника XEROX,

— Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

Изисквано минимално/ни ниво/а

— Списък на договори с предмет, сходен с обекта настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение,

— Кратко описание на дейността на участника и неговите ресурсни и организационни възможности, като се посочат осигурените сервизни бази във всички областни центрове на страната /свободен текст/,

— Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности,

— Участникът трябва да представи доказателство, че е оторизиран сервизен партньор на "XEROX" за България,

— Участникът следва да притежава сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 (или еквивалентна), свързана с предмета на дейност, като представи заверено от участника копие на валиден сертификат,

— Участникът трябва да разполага със складови наличности от основни консумативи и резервни части за посрещане необходимостта от бърза реакция при евентуален технически проблем,

— Участникът трябва да представи доказателства за възможностите си за качествено извършване на услугата, обект на обществената поръчка, което включва:

а/ осигурени сервизни бази за извършване на следгаранционната поддръжка на техниката във всички областни градове на страната с посочване на адреси и начини за контакт (телефон, факс, e-mail);

б/ налични сертифицирани специалисти - удостоверява се със сертификат за преминало обучение или с писмена декларация от партньорската организация,

— Участникът трябва да представи декларация или друг документ, че предлаганите от него консумативи и резервни части са нови и оригинални от производителя на марката техника XEROX,

— Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

 

III.2.4)Информация относно запазени поръчки

III.3)Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1)Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не

 

III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: не

 

Раздел ІV: Процедура

 

IV.1)Вид процедура

IV.1.1)Вид процедура

Открита

 

IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

IV.2)Критерии за възлагане

IV.2.1)Критерии за възлагане

Най-ниска цена

 

IV.2.2)Информация относно електронен търг

Ще се използва електронен търг: не

 

IV.3)Административна информация

IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:

IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за предварителна информация

 

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2010/S 48-070838 от 2.3.2011

 

IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи: 28.10.2011 - 17:00

Платими документи: да

Цена: 8 BGN

Условия и начин на плащане: Документацията за участие в процедурата се получава в гр. София, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, стая 109, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA. Цената на документацията е 8 лева и се заплаща по сметката на НЗОК, IBAN: BG46BNBG96613100110001, BIC: BNBG BGSD в ЦУ на БНБ или на касата на НЗОК - ул. Кричим № 1, стая 801, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

 

IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

7.11.2011 - 17:00

 

IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати

IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Друго Български.

 

IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

в дни: 90 от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата

 

IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 8.11.2011 - 10:00

 

Място

 

ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. Кричим № 1, зала на 4-ти етаж, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

 

 

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите да

Участниците или писмено упълномощени техни представители, както и представители на средства за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 

Раздел VІ: Допълнителна информация

 

VI.1)Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

 

VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

 

VI.3)Допълнителна информация

III.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи): не.

 

VI.4)Процедури по обжалване

VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

1000 София

БЪЛГАРИЯ

Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

Факс: +359 29807315

 

VI.4.2)Подаване на жалби

VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

1000 София

БЪЛГАРИЯ

Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg

Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

Факс: +359 29807315

 

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление: 6.10.2011


По статията работи: