НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: mobile bookshelves

Supplies

fb
3E news
fb
16-06-2011 08:44:51
fb

BG-Sofia: mobile bookshelves

2011/S 114-188530

CONTRACT NOTICE

Supplies

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

Komisiya za razkrivane na dokumentite i za obyavyavane na prinadlezhnost na balgarski grazhdani kam Darzhavna sigurnost i razuznavatelnite sluzhbi na Balgaskata narodna armiya
ul. "Vrabcha" No. 1
Contact: ul. "Vrabcha" No. 1
Attn: Georgi Pangarov
1000 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 28004545

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
ул. "Врабча" № 1
Contact: касиер
Attn: Камелия Топалова
1000 София
BULGARIA
Tel. +359 28004523

Tenders or requests to participate must be sent to: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ул. "Врабча" № 1
Contact: деловодство
Attn: Ани Пиронкова
1000 София
BULGARIA
Tel. +359 28004517

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

39152000

Description

Mobile bookshelves.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 22.7.2011

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

1.8.2011 - 12:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Bulgarian.

 

 

BG-София: Подвижни стелажи

2011/S 114-188530

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Бългаската народна армия
ул. "Врабча" № 1
контакти : ул. "Врабча" № 1
За: Георги Пангаров
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 28004545

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
ул. "Врабча" № 1
контакти : касиер
За: Камелия Топалова
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 28004523

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
ул. "Врабча" № 1
контакти : деловодство
За: Ани Пиронкова
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 28004517

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
обществен ред и безопасност
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Доставка и монтаж на подвижни архивни стелажни системи за нуждите на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Доставки
Основно място на доставка гр. Банкя.

код NUTS: BG412

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

"Доставка и монтаж на подвижни архивни стелажни системи (подвижни архивни стелажи с ръчно задвижване и оборудване/архивни кутии/) за архивохранилища в гр. Банкя, на Бл.3 (А) - зали №№ 28/307; 12/311; 28/205; 30/207; 13/211; 14/214; 29/105; 31/107 и на Бл. 4 (Б) - зали №№ 25/505; 29/509; 11/513; 12/514; 26/405; 28/407; 12/411; 13/414; 12/118, до завършен вид".

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

39152000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Без да се включва ДДС 1 035 941,00 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок в дни 85 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят определя гаранцията за участие в процедурата да е в размер на 10 359,00 (десет хиляди триста петдесет и девет) BGN -парична сума или банкова гаранция.
Гаранция за изпълнение на договора - парична сума или банкова гаранция в размер 3 на сто от стойността на поръчката, която се представя при скючване на договора и се освобождава при условията посочени в договора.
Паричната сума се внася по сметка на Комисията в Българска народна банка, BIC: BNBGBGSD; IBAN: BG51BNBG 9661 33001404 01.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

Да
Сяка изискана мостра следва да бъде опакована по подходящ начин и поставена в отделна опаковка с поставен върху нея етикет с наименованието на участника и на мострата. Мострите се вписват в офертата на участника.

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Да отговарят на изискванията на чл. 46, 47 и чл. 48 от Закона за обществените поръчки и на посочените изисквания в документацията за участие.
Декларации за съответствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: Заверено копие от годишния финансов отчет за предходната година.
Информация удостоверяваща реализиран от участника оборот на стойност 1 000 000 (един милион) BGN по предмета на обществената поръчка за последните 3 годи.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми Участника да има оборот на стойност 1 000 000 (един милион) BGN по предмета на обществената поръчка за последните 3 години.
Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
1. Заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008, обхващащ процесите, обект на обществената поръчка или еквивалентен такъв;
2. Заверено копие на сертификат/и за качество и безопасност на подвижни архивни стелажи или еквиваленти такива;
3. Заверено копие на сертификат за качество на оборудването /архивните кутии/ или еквивалентен какъв;
4. Оторизационно писмо от производителя на предлаганите подвижни архивни стелажи и на оборудването /архивни кутии/;
5. Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка;
6. Списък на основните договори, сходни с обекта на обществената поръчка изпълнени през последните три години, придружени с препоръки/референции за добро изпълнение;
7. Фотографски снимки/брошура на подвижни архивни стелажи, които участника предлага за изпълнение;
8. Мостри.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
Съгласно документацията за участие.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Предлаган брой архивни кутии. Тежест 50
2. Срок за изпълнение. Тежест 5
3. предлагана цена. Тежест 45

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 22.7.2011
Платими документи
цена 25,00 BGN
Условия и начин за плащане: Получаването на документацията става всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа в касата на Комисията, ул. "Врабча" № 1, гр. София, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, след внасяне на сума в размер на 25 BGN по сметка на Комисията в Българска народна банка BG16 BNBG9661300014 04 01.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

1.8.2011 - 12:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

срок на действие в месец/и: 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 2.8.2011

Място

Ул. "Врабча" №1, гр. София, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29884070

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Чл. 120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция по обществените поръчки.
1000 ул. "Леге" № 4
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 29407050

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 10.6.2011

 


По статията работи: