НАЧАЛО » ������

Цените на европейските борси много по-ниски от разходите за нови мощности

Сравнението на приведените разходи за нови централи с борсовите цени показва нагледно все по-дискутирания в последните години проблем с липсващите пари ('missing money' problem).

fb
3E news
fb
16-04-2018 03:42:00
fb

Автор: Институт за енергиен мениджмънт /EMI/

В края на март 2018 американската администрация за енергийна информация (EIA) публикува оценките си за средните стойности на приведените разходи за различните технологии за производство на електрическа енергия, влизащи в експлоатация през 2020, 2022 и 2040 г., които са част от националната система за енергийно моделиране за подготовката на предстоящия Annual Energy Outlook 2018.

Приведените разходи за електрическа енергия (Levelized cost of electricity/LCOE) са обичайно приетата мярка за оценка и сравнение на конкурентоспособността на различните производствени технологии. Те представляват разходите за мегаватчас (в реална стойност - в случая дисконтирани долари) за изграждане и експлоатация на централи за пълния им жизнен цикъл.

Ключови данни за изчисляване на LCOE са капиталовите разходи, горивните разходи, фиксираните и променливи разходи за поддръжка и експлоатация, финасовите разходи и степен на използваемост за всеки тип централа. Важността на тези фактори варира в зависимост от технологията. За технологии като слънчевите и вятърните, където няма горивни разходи и О&M (експлоатационните разходи) са относително ниски, LCOE се променя пропорционално на оценените капиталови разходи за производствената мощност. За технология със значителни горивни разходи и двата вида разходи - за гориво и капиталови – оказват значително въздействие върху LCOE. Поради това стойностите на LCOE за диспечируеми и за недиспечируеми производствени мощности ес разглеждат поотделно и специално е подчертано, че директното сравнение между тях от гледна точка на конкурентоспособност може да е проблематично и подвеждащо.

Наличието на различни схеми за политики за подкрепа и насърчаване, включително федералните данъчни кредити/облекчения, също се отчита при изчисленията. Подчертано е, че както при всяка прогноза, е налице несигурност за всеки от тези фактори и тяхната стойност може да варира регионално и във времето под влияние на еволюцията на технологиите и промяната на цените на горивата.

Стойностите на LCOE са изчислени при следните допускания: 30-годишен период за покриване на разходите и среднопретеглена цена на капитала (WACC) от 4,5% преди данъчно облагане. Разходите за капитал са увеличени с 3 процентни пункта при оценката на инвестициите в нови въглищни централи без  съоръжения за улавяне и съхраняване на въглеродни емисии. Това увеличение отразява финансовия риск, придружаващ подобни големи инвестиции в централи с дълъг живот и с относително високи СО2 емисии. По същата причина определената стойност на LCOE за въглищни централи с 30% улавяне на СО2 е по-висока, отколкото би била при същите капиталови разходи, но при друг вид технологии.

LCOE за базовите  технологии се базира на капацитивен фактор, който най-общо кореспондира с високия край на типичния фактор на разполагаемост.  В противовес, за конвенционални газови турбини, които типично се използват за пиков товар, е определен капацитивен фактор от 30%, което отразява минимума в диапазона на техния фактор за разполагаемост.

Производството от вятър и слънце, което  не е оперативно контролируемо, а е зависимо от времето, е оценено на базата на климатичния потенциал и при презумпция, че се изкупува цялото произведено количество.

В графиката са представени среднопретеглените стойности на LCOE за нови мощности, влизащи в експлоатация преди 2022 г.

Сравнението на приведените разходи за нови централи с борсовите цени показва нагледно все по-дискутирания в последните години проблем с липсващите пари ('missing money' problem). Цените на европейските борси са много по-ниски от разходите за нови мощности, тоест действащият пазарен модел не привлича инвеститорите. По тази причина и с оглед гарантиране на сигурността на снабдяването редица европейски държави въведоха национални схеми за заплащане за капацитет (Capacity Remuneration Mechanism) и понастоящем в Европа действат над 30 подобни схеми, нотифицирани пред ЕК от гледна точка на съответствие с правилата за държавни помощи.

пазар на електроенергия
европейски борси
цени на електроенергия
ЕС
разходи за нови мощности
По статията работи:

Галина Александрова