НАЧАЛО » ������

Устойчив бизнес

fb
3E news
fb
18-08-2010 12:37:28
fb
Директно приложими актове от законодателството на Европейския съюз към българския енергиен сектор, енергийните предприятия и други бизнес - субекти


Екология

МИЕТ подкрепя проекта CO2 Diet за преминаване на България към нисковъглеродна икономика

IPPC - Комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения

Анализ Полза - Разход от въвеждането на екологичното законодателство за българската промишленост

Възможности за финансиране

Доброволни схеми за управление на околната среда - Международни стандарти от серията ISO 14000 и Еко-маркировки

Европейска схема за търговия с емисии на парникови газове

Програми за отстраняване на минали екологични щети

Решение № ЕО-1/2009г. на министъра на околната среда и водите

Събития

Туининг проект по програма ФАР "Национална стратегия за подпомагане на промишлеността за постигане съответствие с екологичното законодателство"


Енергийна ефективност

Анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия в Република България и оценка на напредъка, в изпълнение на чл.6 и чл.10 на Директива 2004/8/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004г. за насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлина във вътрешния енергиен пазар Анализ на националния потенциял за прилагане на високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия

Програми и проекти за енергийна ефективност

Финансови мерки за енергийна ефективност

Портал на ЕК за енергийна ефективност


Възобновяеми енергийни източници

Прогнозен документ за възобновяемата енергия до 2020 г.


По статията работи: