НАЧАЛО » ������

BG-Sofia: credit granting services

Services

fb
3E news
fb
18-05-2011 07:32:29
fb

BG-Sofia: credit granting services

2011/S 95-156149

CONTRACT NOTICE

Services

SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY

I.1)NAME, ADDRESSES AND CONTACT POINT(S)

"Akademika sport" EAD
kv. Geo Milev, Studentsko obshtezhitie, bl.3, vh. A
Contact: Liliya Mihaylova
Attn: Sofiya
1111 Sofiya
BULGARIA
Tel. +359 24894473
E-mail: academicasport@gmail.com
Fax +359 24894478

Internet address(es)

Address of the buyer profile http://www.academicasport.com/dokumentacia_izbor_na_banka.pdf

Further information can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained at: As in above-mentioned contact point(s)

Tenders or requests to participate must be sent to: As in above-mentioned contact point(s)

SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT

II.1)DESCRIPTION

II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)

66113000

Description

Credit granting services.

SECTION IV: PROCEDURE

IV.3)ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents

Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents 17.6.2011 - 16:00

IV.3.4)Time-limit for receipt of tenders or requests to participate

27.6.2011 - 16:00

IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up

Other: Bulgarian

 

 

BG-София: Услуги по предоставяне на кредит

2011/S 95-156149

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

"Академика спорт" ЕАД
кв. Гео Милев, Студентско общежитие, бл.3, вх. А
контакти : Лилия Михайлова
За: София
1111 София
БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 24894473
E-mail: academicasport@gmail.com
Факс +359 24894478

Интернет адрес/и

Адрес на профила на купувача http://www.academicasport.com/dokumentacia_izbor_na_banka.pdf

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

І.2)ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

орган на подчинение на публичното право
общи обществени служби
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Не

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Избор на финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на ремонта и модернизацията на стадион "Академика".

ІІ.1.2)Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на изпълнението

Услуги
Категория услуга:№ 6
Основно място на изпълнение гр. София.

код NUTS: BG411

ІІ.1.3)Настоящото обявление обхваща

Обществена поръчка

ІІ.1.4)Информация относно рамковото споразумение

ІІ.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката /покупките

Обект на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е избор на финансова институция, която да предостави целеви инвестиционен кредит в размер до 1 000 000 BGN за реализиране на проект "Ремонт и модернизацията на стадион "Академика". Възложителят ще усвои такава част от отпуснатия му кредит, равняваща се на дължимата сума за изпълнение на дейностите по ремонта и модернизацията на стадиона, като усвояването ще се извърши на части, съобразно етапите и плащанията по договора за строителсвото. Срока за погасяване на кредита е 60 месеца след изтичане на гратисния период за последно усвоената сума, който се определя по предложение на участника и не може да е по-кратък от 6 месеца и по-дълъг от 1 година.

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

66113000

ІІ.1.7)Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA)

Не

ІІ.1.8)Подразделяне на партиди

Не

ІІ.1.9)Ще бъдат приемани варианти

Не

ІІ.2)КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.2.1)Съвкупно количество или обхват

Стойността на обществената поръчка се изчислява съгласно указанията на чл. 15, ал.2, т.6 от ЗОП. Стойността е прогнозна и се определя от приблизителната стойност, изчислена от лихвите (при максимално допустимия лихвен процент върху максималната сума от 1 000 000 BGN) които се дължат за 66 месеца (минималния гратисен период и срока на погасяване) и максималния размер на таксите по обслужването на кредита.
Без да се включва ДДС 255 000 BGN

ІІ.2.2)Опции

Не

ІІ.3)СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Срок на действие в месеци 66 (от възлагането на поръчката)

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1)Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1)Изискуеми депозити и гаранции

Участниците заплащат гаранция за участие в процедурата в размер на 2 300 BGN, а участникът определен за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на кандидата като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена за целия срок на договора. Банковата гаранция се издава в полза на възложителя. Когато кандидатът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на "Академика - спорт" ЕАД Банка: Инвестбанк АД; Клон: София- Витоша; ВІС: IORTBGSF; IBAN: BG66IORT80941000161400 или в касата на "Академика - спорт" ЕАД на адрес гр. София район "Слатина", жк. "Гео Милев", Студентско общежитие, бл. 3, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

ІІІ.1.2)Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Всички плащания по главницата на кредита и плащания, свързани с дължимите лихви и такси ще се извършват по банкова сметка на изпълнителя. Усвояването на кредита ще бъде на части, съобразно етапите и плащанията по договора за реализиране на финансирания проект. Лихвата върху стойността на предоставения кредит не може да е по-висока от 8 % годишно. Начисляването на лихва започва от деня на усвояване на съответната част от кредита, върху стойността на усвоеното. Лихвата е намаляваща, т.е начислява се върху остатъчната стойност на главницата след приспадане на погасителните вноски. Тя се заплаща ежемесечно, считано от датата на усвояване на първия транш по договора за кредит. Погасяването на главницата става по погасителен план, който трябва да предвижда разпределение на дълга на равни месечни вноски, като се изключат месеците декември, януари и февруари на съответните години. Погасяването започва след изтичане на гратисния период. Гратисния период се определя по предложение на участниците като не може да бъде по кратък от 6 месеца и по-дълъг от една година. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с допълнителен лихвен процент за просрочие, който не може да е повече от 3 % годишно от стойността на просрочената вноска, без капитализиране на просрочената лихва. Предложените от участниците такси във връзка с предоставяния кредит общо не могат да надвишават 10 000 BGN.

ІІІ.1.3)Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага поръчката

ІІІ.1.4)Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката

ІІІ.2)Условия за участие

ІІІ.2.1)Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Оферта за участие;
2. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
3. Копие, заверено с подпис и печат на кандидата, от документ за регистрация и удостоверение за актуално състояние издадено от съответния окръжен съд, което трябва да е издадено не по-рано от 3 месеца от обявяване на настоящата поръчка - за юридическите лица и ЕТ, които не са вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, вписан в този регистър. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на кандидата/; Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на кандидата/. Тези документи се представят и от подизпълнителите, а при участник обединение за всеки един член на обединението. За участник обединение, което не е юридическо лице, посочените документи се прилагат за всеки участник в обединението както и оригинален или нотариално заверен препис от учредителен договор /акт/ на обединението, с нотариално удостоверени подписи на страните, съдържащ споразумение между партньорите за участие в настоящата процедура, предоставяне на услугата по предмета на поръчката и определяне и упълномощаване на едно физическо лице, което да представлява обединението за целите на поръчката;
4. Документи, удостоверяващи правото на лицето да извършва дейности по кредитиране, съгласно действащото българско законодателство като:лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от БНБ или лиценз, даващ право за извършване на дейност като кредитна институция на територията на Р. България - за участник банка; удостоверение за вписване в регистъра на БНБ по чл.3 ал.2 от Закона за кредитните институции – за участник финансова институция, неподлежаща на специално лицензиране или регистриране по друг закон; ако участникът е финансова институция или фонд, създаден със закон или по силата на международен договор – данни за акта за създаването, доказателства, че предмета на дейност на участника включва предоставяне на финансиране и документи удостоверяващи правния статут на лицето, съобразно съответния закон или международен договор; други документи, удостоверяващи правото на лицето да предоставя инвестиционни кредити;
5. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5от ЗОП;
6. Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител;
8. Документ за закупена документация за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника;
9. Документ за внесена гаранция за участие – копие, заверено с подпис и печат на участника. Ако участника представя банкова гаранция тя трябва да е приложена в оригинал;
10. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

ІІІ.2.2)Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията: 1. Заверено от участника копие на баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 счетоводно приключени години. Когато участникът е обединение баланса и отчетите за посочените години се представят от всеки член на обединението.
2. Когато участникът е банка, трябва да приложи декларация че спрямо него през последните 12 месеца да не са прилагани мерки от БНБ по чл.103 ал.2 от Закона за кредитните институции.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми 1. Участникът трябва да е приключил последните три финансови години с положителен финансов резултат – печалба. Когато участникът е обединение изискването важи за всеки от членовете на обединението;
2. Когато участникът е банка, спрямо него през последните 12 месеца да не са прилагани мерки от БНБ по чл.103 ал.2 от Закона за кредитните институции. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнасят за всяко от лицата, упражняващи дейност като банка, включени в обединението.

ІІІ.2.3)Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на изискванията:
Списък на основните договори с предмет сходен с този на настоящата обществена поръчка – инвестиционно кредитиране, като размерът на отпуснатите по договора средства трябва като минимум да съответстват на размера на кредита, обект на тази обществена поръчка. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението. Списъкът трябва да съдържа най-малко: предмет на договора, обект, стойност, датата на започване и приключване, име на получателя. Когато участникът е обединение, списъкът е общ за договорите сключени от всеки от участниците, като в отделна колонка трябва да се посочи членът в обединението, който е бил страна по договора.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми
Да има изпълнени в рамките на последните 3 години (2008г., 2009г., 2010г.) не по-малко от 5 договора с предмет сходен с този на настоящата обществена поръчка – инвестиционно кредитиране, като размерът на отпуснатите по договора кредити трябва като минимум да съответстват на размера на кредита, обект на тази обществена поръчка. Когато участникът е обединение изискването е общо за обединението.

ІІІ.2.4)Запазени поръчки

Не

ІІІ.3)СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ

ІІІ.3.1)Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Не

ІІІ.3.2)Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния състав, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1)ВИД ПРОЦЕДУРА

ІV.1.1)Вид процедура

Открита

ІV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да участват

ІV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога

ІV.2)КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

ІV.2.1)Критерии за възлагане

икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии
1. Годишен лихвен процент по главницата на кредита. Тежест 60
2. Размер на таксите по кредита. Тежест 10
3. Надбавка над лихвения процент при просрочие. Тежест 5
4. Гратисен период. Тежест 5
5. Обезпечение. Тежест 20

ІV.2.2)Ще се използва електронен търг

Не

ІV.3)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.1)Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган

ІV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Не

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 17.6.2011 - 16:00
Платими документи
цена 10 BGN
Условия и начин за плащане: Документацията може да бъде заплатена по банков път по сметка на "Академика - спорт" ЕАД Банка: Инвестбанк АД; клон: София- Витоша; ВІС: IORTBGSF; IBAN: BG66IORT80941000161400 или в касата на "Академика - спорт" ЕАД на адрес гр. София район "Слатина", жк. "Гео Милев", Студентско общежитие, бл. 3, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27.6.2011 - 16:00

ІV.3.5)Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати

ІV.3.6)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие

Друг: Български.

ІV.3.7)Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата

Срок в дни 90 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Дата: 28.6.2011 - 10:00

Място

Гр. София, кв. Гео Милев, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите Да
Участници в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване, юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1)Това съставлява периодично възлагане на поръчка

Не

VІ.2)ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА ОБЩНОСТТА

Не

VІ.3)ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.4)ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ

VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Тел. +359 29884070
Интернет: http://www.cpc.bg
Факс +359 29807315

VІ.4.2)Подаване на жалби

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.120 от ЗОП.

VІ.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VІ.5)ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ: 16.5.2011

 


По статията работи: