НАЧАЛО » ������

Данъчните задължения растат – отстъпките без промяна

Около 30% от работната заплата отиват за социални и здравни вноски

fb
3E news
fb
03-01-2011 07:27:51
fb

Кампанията за събиране на дължимите за 2010 г. данъци и тази година както всяка друга, стартира още в първия работен ден на новата. И както винаги по-ранното подаване на декларациите за доходите носи отстъпки, които не са променени.

Заради повишаване на вноските за здравно и социално осигуряване обаче, реално заплатите намаляват, тъй като около 30% от трудовото възнаграждение отива за тези вноски. Затова колкото и малки да са отстъпките, не е лошо дължимите данъци за миналата година да се платят по-рано.

 

Декларациите за данъка върху личните доходи и за корпоративния данък могат да бъдат намерени на интернет страницата на Националната агенция за приходите (НАП), напомнят от приходната администрация.

Срокът за внасяне или изпращане по електронен път на попълнените декларации от физическите лица в НАП e до 30 април, а за да се ползва отстъпка от 5% - до 10 февруари. Отстъпка от 5% се получава и ако се подаде данъчната декларация през интернет с електронен подпис. Двете отстъпки обаче не се сумират.

До края на януари приходната агенция ще пусне и т. нар. декларации с баркод, при които софтуерна програма сама прави изчисленията на данъка върху личните доходи и осигуровките.

 

Работещите само на трудов договор и нямат странични доходи, както и гражданите, които са получавали само необлагаеми доходи, каквито са стипендиите, не трябва да подават данъчна декларация, освен ако не искат да ползват някое от облекченията.

 

Доходите от производство на непреработи продукти от селско стопанство на регистрирани тютюнопроизводители или земеделски производители вече подлежат на облагане и също се декларират в годишната данъчна декларация. Както и миналата година задължително е обявяването, ако сте дали или получили небанков заем за над 10 000 лева. В бланката се попълва непогасената част от кредита, ако общият размер е над тази сума. Трябва да се декларират и остатъци от заеми, получени или дадени от 2005-а насам, но само ако размерът на кредита надхвърля 40 000 лева.

 

Младите семейства отново могат да ползват облекчение, ако са купили първото си жилище с банков кредит. Данъчни облекчения може да ползват хората с увреждания. Има отстъпки и за плащалите вноски за доброволно осигуряване за пенсия, както и за застраховка "Живот" - в размер до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10 % от сбора на годишните данъчни основи за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски за застраховки "Живот".

 

Сборът от годишните данъчни основи може да се намали с внесените през годината за сметка на лицето осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране. Има данъчни облекчения и за дарения - от 5 до 50 %, но общо не повече от 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

 

500 лева е глобата за неподадена в срок данъчна декларация. При посочване на неверни данни, за да се намали размерът на дължимия данък, санкцията е до 1000 лева, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание. При необявяване на взетите или дадени пари на заем над 10 000 лв., глобата е 10 % от недекларираната сума.

 

С повишаването на социалните и здравните осигуровки, заплатите реално намаляват, тъй като вноската за фонд "Пенсии" се увеличи с 1.8%. А до това решение на парламента по предложение на правителството се стигна, след като дефицитът в НОИ за 2010 г. прескочи 2 млрд. лв. Аргументът на управляващите бе, че с новото увеличение във фонд "Пенсии" на НОИ вече ще влизат 17.8% от трудовите възнаграждения на родените преди 1 януари 1960 г. и 12.8% за тези след 31 декември 1959 г. Разликата от 5% за по-младите отива в универсалните пенсионни фондове за втора пенсия. Държавата запазва своите 12% като осигурител, които плаща върху възнагражденията и на осигурените, и на самоосигуряващите се.

 

Осигурителните вноски, които са за сметка на работодател и работник, продължават да се делят в съотношение 60 към 40. Така за пенсия за своя сметка осигуреният ще плаща вече 7.9%, а осигурителят - 9.9%. Вноската за фонд "Общо заболяване и майчинство" остава 3.5% и през 2011 г., като осигурителят внася 2.1 на сто, а осигуреният - 1.4. Няма промяна и при вноската за фонд "Безработица" - 1%, който също се дели между работодател (0.60) и работник (0.40), изчисли вестник "Сега".

 

През 2011 г. няма да се плаща 0.1% във фонд "Гарантирани вземания на работници и служители", който беше за сметка на работодателите, макар че максималното обезщетение за месец се увеличи от 720 лв. на 1000 лв. Причината е, че във фонда има достатъчно натрупани средства, а се плащат малко на брой обезщетения. Работодателите плащат само за своя сметка вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест", която е от 0.4% до 1.1% според вида труд.

 

Здравната вноска остава 8%, а разпределението между осигурител и осигурен е 4.8 на 3.2. Така общата осигурителна тежест за наетите лица тази година ще бъде 12.9% върху заплатата, а остатъкът се поема от осигурителя.

 

Голямата промяна в осигуряването през 2011 г. е за самоосигуряващите се, които вече ще внасят авансово осигуровки върху диференциран доход според декларирания за 2009 г. Върху 420 лв. ще се осигуряват тези с доход до 5400 лв., както и хората, чиито фирми не са имали дейност през 2009 г., започнали са такава през 2010 г. или тепърва започват.

Самоосигуряващите се с деклариран доход от 5401 лв. до 6500 лв. за 2009 г. ще трябва да се осигуряват върху 450 лв., от 6501 лв. до 7500 лв. - върху 500 лв. и над - върху 550 лв. Здравните осигуровки за тях обаче са 8% върху минималния осигурителен доход от 420 лв. За земеделските производители няма промяна и осигуровките за тях остават върху 260 лв. Максималният осигурителен доход остава 2000 лв.
По статията работи:

Георги Вулов